1. Podrobný popis aplikácie

Aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu je webová mapová aplikácia, ktorá sprístupňuje možnosť prezerania a úpravy hraníc užívania žiadateľov. Aplikácia sprístupňuje rôzne funkcionality pre rôzne používateľské role. Medzi podporované prehliadače patria: Mozilla Firefox (verzia 50 a vyššie), Google Chrome (verzia 55 a vyššie), Internet Explorer (verzia 11) a Safari (verzia 9 a vyššie). Odporúčané je pracovať vždy s najnovšou verziou prehliadača. Práca so zastaranými verziami prehliadačov môže spôsobovať chyby v správaní aplikácie.

1.1. Slovník skratiek, pojmov a symbolov

KD - kultúrny diel

LPIS - register poľnohospodárskych produkčných plôch (Land Parcel Information System)

HU - hranica užívania - parcela, na ktorej žiadateľ pestuje určitý druh plodiny a žiada na nej o podporu

BISS - jednotná platba na plochu (Basic Income Support for Sustainability)

KNM - kontrola na mieste

DPZ - diaľkový prieskum Zeme

KKa - krížová kontrola administratívna

QA - Quality Assurance (zabezpečenie kvality)

IACS - Integrovaný administratívny a kontrolný systém (Integrated Administration and Control System)

BPEJ - bonitovaná pôdno-ekologická jednotka

NDIR - dusičnanová smernica (nitrátová direktíva)

ANC - oblasti s prírodnými obmedzeniami (Areas of Natural Constraints)

ZPP - Zoznam poľnohospodárskych pozemkov

ZPKE - Zoznam prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy

PČUV - poradové číslo užívanej výmery

OP - orná pôda

CHM - chmeľnica s vysadeným chmeľom

VIN - vinohrady

SAD - ovocný sad (vrátane drobného ovocia)

TTP - trvalý trávny porast

TP - trvalé plodiny

NP - neproduktívny prvok

CHP - chránený prvok

ÚEV - Územie európskeho významu

ŠH - Šetrné hospodárenie

CHVO - Chránená vodohospodárska oblasť

EP - Ekologické poľnohospodárstvo

vertex - lomový bod línie alebo hranice polygónu

polygón - plošný útvar s minimálne troma lomovými bodmi na jeho hranici

integrátor - subjekt, ktorý je autorizovaný žiadateľom na správu jeho žiadosti cez rozhrania tretích strán

Podmienka na spustenie nástroja
Upozornenie
Doplnkové informácie

1.2. Prihlásenie do aplikácie

Po zadaní URL adresy aplikácie je používateľ presmerovaný na prihlasovaciu stránku. Žiadateľ zadá svoj identifikátor do poľa Prihlasovacie meno a do poľa Heslo zadá svoje prihlasovacie heslo. Pre prihlásenie je potrebné kliknúť na tlačidlo Prihlásiť alebo potvrdiť zadané prihlasovacie údaje pomocou klávesy Enter. Po úspešnom prihlásení je používateľ presmerovaný na mapovú aplikáciu. Aplikácia tiež podporuje vstup pre verejnosť (vstup bez prihlásenia) s možnosťou prezerania vybraných údajov (podkladová mapa, územné členenie, lokality LPIS, LPIS, podané HU, externé vrstvy). Prihlásenie pre verejnosť však nemusí byť dostupné počas celého trvania kampane.

images\1.jpg
Obrázok 1. Prihlásenie do aplikácie
images\49z.jpg
Obrázok 2. Načítaná aplikácia po prihlásení

Po prihlásení môžu nastať nasledovné stavy aplikácie:

 • V prípade, že je žiadosť v stave IN - iniciálna, žiadateľ je informovaný o vykonaní prvého prihlásenia, sprístupnení žiadosti na editáciu a prístupe k používateľskej príručke cez tlačidlo Nápoveda

images\700z.png
Obrázok 3. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave IN
 • Následne je stav jeho žiadosti automaticky zmenený na ED - editovaná žiadateľom

images\701z.png
Obrázok 4. Zmena stavu žiadosti po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave IN
 • V prípade, že je žiadosť v stave ED - editovaná žiadateľom, žiadateľ je informovaný o možnosti úpravy žiadosti, zverejnenia hraníc užívania a následnom podaní tejto žiadosti

images\702z.png
Obrázok 5. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave ED
 • V prípade, že je žiadosť v stave P - potvrdená, žiadateľom vytvorené hranice užívania sú viditeľné pre ostatných žiadateľov. Žiadateľ môže naďalej editovať hranice užívania a vypĺňať formuláre zoznamov pozemkov. Pre odoslanie hraníc užívania spolu so zoznamami pozemkov je potrebné stlačiť tlačidlo Podať žiadosť (deklaráciu), bez podania nebude žiadosť spracovaná v IACS.

images\704z.png
Obrázok 6. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave P
 • V prípade, že je žiadosť v stave PO - podaná, môžu nastať dve možnosti:

Stav PO pred ukončením možnosti podávania žiadosti

Žiadateľ je informovaný o zaslaní jeho žiadosti do IACS a možnosti otvorenia v režime prezerania alebo editácie. Režim prezerania sprístupňuje len možnosť prezerania obsahu žiadosti a exportu tlačových výstupov podanej žiadosti. Režim editácie umožní použiť nástroje v mapovej časti a upraviť zoznamy pozemkov. Stav žiadosti naďalej zostáva v stave PO - podaná.

images\705z.png
Obrázok 7. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave PO, pred ukončením možnosti podávania žiadostí

Žiadosť je možné upraviť a podať aj po uplynutí riadneho termínu na podávanie žiadostí. Zmeny v žiadosti sú však v tomto období sledované a žiadateľ za ne môže byť sankcionovaný (pozri kapitoly Rozdiely v HU a Rozdiely v deklaráciách)

Stav PO po ukončení možnosti podávania žiadosti

Žiadateľ je informovaný o zaslaní svojej žiadosti do IACS a možnosti otvorenia v režime prezerania alebo editácie. Režim prezerania sprístupňuje len možnosť prezerania obsahu žiadosti a exportu tlačových výstupov podanej žiadosti. Režim editácie umožní použiť nástroje v mapovej časti, zoznamy pozemkov (ZPP, ZPKE) už nie je možné upravovať. Stav žiadosti naďalej zostáva v stave PO - podaná.

images\706z.png
Obrázok 8. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave PO, po ukončení možnosti podávania žiadostí
 • V prípade, že je žiadosť v ktoromkoľvek zo spomenutých stavov a je editovaná administrátorom, žiadateľ je informovaný o nemožnosti prihlásenia do aplikácie z dôvodu blokovania žiadosti. Žiadosť pretrváva v tomto stave, pokiaľ administrátor nevykoná zverejnenie žiadosti alebo sa automaticky odblokuje po uplynutí 72 hodín. Po kliknutí na tlačidlo Rozumiem je žiadateľ presmerovaný späť na prihlasovaciu stránku.

images\703z.png
Obrázok 9. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je editovaná (blokovaná) administrátorom
 • V prípade, že žiadateľ ani raz nepodal žiadosť v období riadneho podávania žiadostí, jeho žiadosť je uvedená do stavu X. Žiadateľ v stave X nemôže prezerať ani editovať svoju žiadosť. Po prihlásení sa do aplikácie sa zobrazí nasledovné upozornenie a po kliknutí na tlačidlo Rozumiem je žiadateľ presmerovaný späť na prihlasovaciu stránku.

images\707z.png
Obrázok 10. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave X

1.3. Zmena hesla

Od Kampane 2019 má používateľ možnosť sám si zmeniť heslo pre svoj používateľský účet. Táto možnosť je dostupná po kliknutí na tlačidlo Zmeniť heslo na prihlasovacej stránke.

images\601.jpg
Obrázok 11. Prihlasovacia stránka s vyznačeným tlačidlom Zmeniť heslo

Po stlačení tlačidla je používateľ presmerovaný na samostatnú aplikáciu umožňujúcu zmenu hesla používateľom.

images\602.jpg
Obrázok 12. Načítaná aplikácia na zmenu hesla

Pre zmenu hesla je potrebné do okien s popismi zadať prihlasovacie meno a pôvodné heslo používateľa, a následne zadať nové heslo, ktoré spĺňa kritériá uvedené na stránke. Nové heslo je potrebné potvrdiť opakovaným zadaním. Po vyplnení všetkých polí je potrebné kliknúť na tlačidlo Potvrdiť. Následne sa používateľovi zobrazí oznámenie o úspešnej zmene hesla.

images\603.jpg
Obrázok 13. Oznámenie o úspešnej zmene hesla

Po kliknutí na tlačidlo Späť na výber kampane a prihlásenie je používateľ presmerovaný späť na prihlasovaciu stránku.

V prípade, že nové heslo nespĺňa uvedené kritériá, zmena hesla nebude úspešná.

1.4. Správa používateľského profilu

Používateľ má po prihlásení možnosť spravovať svoj používateľský profil po kliknutí na tlačidlo Profil v pravej časti nástrojovej lišty.

images\604z.png
Obrázok 14. Nástrojová lišta s vyznačeným tlačidlom Profil

Po kliknutí na tlačidlo sa používateľovi zobrazí rozhranie pre správu používateľského profilu. V rámci tohto rozhrania sú k dispozícii dve karty - Autorizácia a Základné údaje. Pre návrat do mapy je potrebné kliknúť na tlačidlo Naspäť v pravej hornej časti obrazovky.

images\605z.png
Obrázok 15. Rozhranie pre správu používateľského profilu

1.4.1. Autorizácia integrátora na úpravu žiadosti

Používateľ má možnosť vybrať práve jedného integrátora a autorizovať ho tak na vykonávanie zmien v jeho žiadosti. Platnosť autorizácie je časovo obmedzená, používateľ môže túto platnosť meniť.

Postup použitia

 1. V rámci karty Autorizácia povoliť správu žiadosti integrátorom zaškrtnutím políčka Povoliť správu žiadosti cez integrátora.

 2. Vybrať konkrétneho integrátora zo zoznamu kliknutím na príslušný záznam.

 3. Zadať dátum platnosti autorizácie pre správu žiadosti.

 4. Potvrdiť voľbu kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 5. Potvrdiť povolenie správy žiadosti integrátorom kliknutím na tlačidlo Áno.

1) Po zaškrtnutí políčka Povoliť správu žiadosti cez integrátora sa používateľovi zobrazí tabuľka so zoznamom integrátorov.

2) Po kliknutí na záznam vybraného integrátora sa tento zvýrazní žltou farbou.

3) V kalendári je potrebné zvoliť dnešný alebo neskorší dátum.

4) Po kliknutí na tlačidlo Uložiť je potrebné potvrdiť povolenie správy žiadosti integrátorom.

images\606z.png
Obrázok 16. Voľba integrátora a dátumu autorizácie pre správu žiadosti
images\607z.png
Obrázok 17. Karta Autorizácia po zvolení integrátora a potvrdení povolenia správy žiadosti integrátorom

Dátum platnosti autorizácie pre vykonávanie zmien a samotného integrátora je možné kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačidlo Zmeniť integrátora

Žiadateľ môže kedykoľvek zakázať správu žiadosti cez integrátora odškrtnutím políčka Povoliť správu žiadosti cez integrátora a potvrdiť zákaz kliknutím na tlačidlo Áno

Po vypršaní platnosti autorizácie pre správu žiadosti je používateľ na túto skutočnosť upozornený červeným podfarbením dátumu.

images\608z.png
Obrázok 18. Karta Autorizácia po vypršaní platnosti autorizácie pre správu žiadosti integrátorom

1.4.2. Základné údaje

V rámci karty Základné údaje sú uvedené základné údaje žiadateľa - názov subjektu, IČO, dátum posledného podania žiadosti (v prípade, že žiadosť už bola aspoň raz podaná) a aktuálny stav žiadosti.

1.5. Vyhľadávanie a identifikácia prvkov v mapovom okne

1.5.1. Vyhľadanie kultúrneho dielu

Nástroj pre vyhľadávanie umožňuje vyhľadať akýkoľvek kultúrny diel z databázy pre celú SR a to na základe jeho lokality a skráteného kódu.

images\33.png
Obrázok 19. Vyhľadávacie pole pre vyhľadávanie kultúrnych dielov

Postup použitia:

 1. Do poľa Hľadať zadať celý alebo časť hľadaného reťazca vo forme napr. Senec 2001/1.

 2. Vybrať požadovaný kultúrny diel.

 3. Zrušiť zvýraznenie vyhľadaného KD v mapovom okne kliknutím na krížik vedľa názvu zobrazeného v poli Hľadať.

1) Aplikácia zobrazí zoznam výsledkov vyhovujúcich zadanému textovému reťazcu.

2) Po výbere zo zoznamu sa zoznam zatvorí, mapový obsah sa priblíži na vybraný KD a KD v mapovom okne je zvýraznený oranžovou farbou. V poli Hľadať je zobrazená zvolená hodnota.

images\34z.jpg
Obrázok 20. Zoznam KD vyhovujúcich zadanému textovému reťazcu
images\35z.jpg
Obrázok 21. Zobrazenie vybraného KD zo zoznamu

Aplikácia umožňuje aj vyhľadanie kultúrneho dielu zadaním kódu kultúrneho dielu priamo do URL adresy aplikácie. Za adresu stačí pripojiť textový reťazec ?KODKD=XXXXXXXXX/Y. Pre zobrazenie kultúrneho dielu, ktorého identifikátor je napríklad 300121008/1 je teda nutné do prehliadača zadať url adresu https://gsaa.mpsr.sk/2023/?KODKD=300121008/1. Po potvrdení tejto adresy je používateľovi opätovne načítaná aplikácia a obsah mapového okna je priblížený na požadovaný kultúrny diel. Ten je zvýraznený oranžovou farbou. V prípade, že pri potvrdení adresy nie je v aplikácii prihlásený žiadny používateľ, je používateľ presmerovaný na prihlasovací formulár. Po zadaní a potvrdení prihlasovacích údajov je aplikácia priblížená na požadovaný kultúrny diel. Funkcionalita je dostupná pre všetky používateľské role.

1.5.2. Nástroj Referenčné výmery

Nástroj umožňuje po kliknutí na ktorýkoľvek KD zobraziť jeho výmeru a ostatné informácie prebraté z databázy LPIS. Pre aktiváciu nástroja je potrebné kliknúť na tlačidlo Referenčné výmery, ktoré je umiestnené napravo od vyhľadávacieho poľa nástroja pre vyhľadávanie.

images\63.png
Obrázok 22. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja Referenčné výmery

Po aktivácii nástroja sa kurzor myši zmení na krížik a po kliknutí na ktorýkoľvek KD sa zobrazí okno s informáciami o danom KD, ktoré sú prebraté z databázy LPIS. Pre deaktiváciu nástroja je potrebné opätovné kliknutie na tlačidlo Referenčné výmery.

images\64z.jpg
Obrázok 23. Zobrazenie parametrov vybraného KD pomocou nástroja Referenčné výmery

1.5.3. Zobrazenie hraníc užívania prihláseného žiadateľa

Nástroj pomocou rolovacieho menu zobrazuje zoznam všetkých hraníc užívania prihláseného používateľa. V tomto poli je sprístupnené aj vyhľadávanie HU žiadateľa, ktoré funguje rovnako, ako je popísané v kapitole Vyhľadávanie.

images\30.png
Obrázok 24. Vyhľadávacie pole so zoznamom hraníc užívania prihláseného používateľa

Postup použitia:

 1. Zobraziť zoznam hraníc užívania prihláseného používateľa kliknutím na šípku Zobraziť všetky HU v poli Vybrať HU.

 2. Vybrať požadovanú HU zo zoznamu.

 3. Zrušiť zvýraznenie vyhľadanej HU v mapovom okne kliknutím na krížik vedľa názvu zobrazeného v poli Vybrať HU.

1) Aplikácia zobrazí zoznam všetkých HU prihláseného používateľa.

2) Po výbere zo zoznamu sa zoznam zatvorí, mapový obsah sa priblíži na vybranú HU a HU v mapovom okne je zvýraznená oranžovou farbou. V poli Vybrať HU je zobrazená zvolená hodnota.

images\31z.jpg
Obrázok 25. Zoznam HU prihláseného používateľa
images\32z.jpg
Obrázok 26. Zobrazenie vybranej HU zo zoznamu

Používateľovi sú tiež k dispozícii dva nástroje, pomocou ktorých je možné zobraziť v zozname iba vybrané HU.

Nástroj Zobraziť HU mimo LPIS vyfiltruje do zoznamu iba také HU, ktoré úplne alebo aspoň časťou (väčšou ako 0,01 ha) zasahujú mimo LPIS. Pre aktiváciu nástroja je potrebné kliknúť na tlačidlo Zobraziť HU mimo LPIS, ktoré je umiestnené napravo od vyhľadávacieho poľa so zoznamom hraníc užívania prihláseného používateľa.

images\904.png
Obrázok 27. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja Zobraziť HU mimo LPIS

Po aktivácii nástroja sa v zozname HU nachádzajú iba také HU, ktoré úplne alebo aspoň časťou (väčšou ako 0,01 ha) zasahujú mimo LPIS.

HU mimo LPIS je možné zobraziť len v prípade, že HU žiadateľa neobsahujú validačné chyby. V prípade, že HU žiadateľa takéto chyby obsahujú, používateľovi sa zobrazí okno so zoznamom validačných chýb (pozri kapitolu Validácia). Pre správne fungovanie nástroja je potrebné tieto chyby odstrániť.

Nástroj Zobraziť BISS v prekryve vyfiltruje do zoznamu iba také BISS plochy, ktoré sa úplne alebo aspoň čiastočne prekrývajú s HU iných žiadateľov, resp. je na nich identifikovaný prekryv. Pre aktiváciu nástroja je potrebné kliknúť na tlačidlo Zobraziť BISS v prekryve, ktoré je umiestnené napravo od vyhľadávacieho poľa so zoznamom hraníc užívania prihláseného používateľa.

images\925.png
Obrázok 28. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja Zobraziť BISS v prekryve

V prípade nástroja Zobraziť BISS v prekryve sa v zozname nachádzajú BISS plochy, nie jednotlivé HU. Dôvodom je fakt, že do prepočtu prekryvov medzi žiadateľmi vstupujú celé BISS plochy, nie samostatné HU.

Po aktivácii nástroja sa v zozname nachádzajú iba také BISS plochy, ktoré sa úplne alebo aspoň čiastočne prekrývajú s BISS plochami iných žiadateľov. Je ale potrebné si uvedomiť, že prekryv medzi BISS plochami žiadateľov sa neprepočítava pri každej editácii žiadateľom, ale vždy hromadne pre všetkých žiadateľov (spravidla v nočných hodinách). Používateľ je preto pri aktivácii nástroja oboznámený s dátumom posledného prepočtu. BISS plochy v prekryve zobrazené v zozname sú teda aktuálne k tomuto dátumu. Používateľ je tiež upozornený v prípade, že sa jeho BISS plochy neprekrývajú s BISS plochami iných žiadateľov alebo prekryvy zatiaľ neboli prepočítané.

images\926.png
Obrázok 29. Oznámenie o dátume posledného prepočtu prekryvov
images\927.png
Obrázok 30. Upozornenie na neexistujúce prekryvy prihláseného žiadateľa

1.5.4. Priblížiť/oddialiť mapový pohľad

Nástroj slúži na priblíženie alebo oddialenie mapového pohľadu, resp. zmenu mierky mapy. Priblíženie/oddialenie mapy je používateľovi umožnené pomocou tlačidiel v mapovom okne, použitím kolieska myši alebo dvojklikom v mapovom okne.

images\2.png
Obrázok 31. Tlačidlá pre priblíženie/oddialenie mapového pohľadu

Postup priblíženia/oddialenia mapy:

 1. Kliknúť na tlačidlo + pomocou ľavého tlačidla myši (Priblíženie je možné vykonať aj pomocou kolieska myši alebo dvojklikom v mapovom okne aplikácie).

 2. Kliknúť na tlačidlo - pomocou ľavého tlačidla myši (Oddialenie je možné vykonať aj pomocou kolieska myši v mapovom okne aplikácie).

1.5.5. Priblížiť na aktuálnu polohu

Nástroj slúži na priblíženie mapového pohľadu na miesto aktuálnej polohy používateľa aplikácie, resp. jeho zariadenia. Aplikácia získava údaje o polohe zo zariadenia na ktorom je otvorená, táto funkcionalita má preto význam najmä pri používaní aplikácie v teréne. Pre správne fungovanie nástroja je potrebné aplikácii jednorazovo povoliť prístup k polohe zariadenia.

images\928.png
Obrázok 32. Tlačidlo pre priblíženie na aktuálnu polohu

Po kliknutí na tlačidlo nástroja je mapový pohľad priblížený na aktuálnu polohu zariadenia, ktorá je v mape vyznačená modrým bodom. Poloha bodu sa dynamicky mení vzhľadom na zmenu polohy používateľa, resp. jeho zariadenia.

images\929z.jpg
Obrázok 33. Mapová aplikácia po kliknutí na tlačidlo nástroja s vyznačenou aktuálnou polohou

1.5.6. Priblížiť na oblasť pravouhlého výberu

Nástroj slúži na priblíženie obsahu mapy označením požadovanej oblasti v mapovom okne.

Postup priblíženia mapy označením požadovanej oblasti:

 1. Stlačiť a držať klávesu Shift.

 2. Pomocou ľavého tlačidla myši v mapovom okne označiť pravouhlú oblasť, na ktorú chceme byť priblížení (metóda drag and drop/ťahaj a pusť).

images\3z.jpg
Obrázok 34. Označenie pravouhlej oblasti pre priblíženie

1.5.7. Identifikácia

Nástroj slúži na identifikáciu požadovanej HU/KD v mapovom okne a zobrazenie ich atribútov. Možnosť identifikácie HU/KD je dostupná vždy, keď nie je aktívny žiaden z nástrojov v nástrojovej lište. V prípade, že je identifikovaných viac objektov súčasne (napr. prvky HU aj KD), zobrazené okno používateľovi umožňuje prepínanie medzi identifikovanými objektami pomocou tlačidla Ďalší objekt/Predchádzajúci objekt v hlavičke zobrazeného okna.

Nesmie byť aktivovaný žiaden nástroj z nástrojovej lišty.

Postup použitia:

 1. Pomocou ľavého tlačidla myši označiť v mapovom okne požadované HU/KD.

 2. Zatvoriť okno identifikácie pomocou tlačidla Zatvoriť v hlavičke okna.

V mapovom okne sa zobrazí vyskakovacie okno so zoznamom identifikovaných objektov, ich atribúty a hodnoty.

images\4z.jpg
Obrázok 35. Vykonaná identifikácia v mapovom okne
images\5z.png
Obrázok 36. Vyskakovacie okno s výsledkom identifikácie

1.6. Vytvorenie a editácia hraníc užívania

1.6.1. Vybrať hranice užívania

Nástroj Označiť - Hranicu užívania slúži na výber HU, nad ktorými majú byť vykonané požadované zmeny. Nástroj podporuje výber maximálne dvoch HU súčasne. Pre odznačenie HU je nutné opätovne kliknúť na označené HU alebo deaktivovať nástroj.

images\9z.png
Obrázok 37. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu označovania HU

V mapovom okne prihláseného žiadateľa musia existovať HU.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na výber HU pomocou tlačidla Označiť / Označiť - Hranicu užívania.

 2. Vybrať HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne.

 3. Odobrať označenú HU z výberu opätovným kliknutím na vybranú HU.

 4. Deaktivovať výber HU pomocou tlačidla Označiť.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie HU v mapovom okne.

2) Hranice označenej HU sa zvýraznia fialovou prerušovanou čiarou.

3) HU odobraná z výberu.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

Pre správne označenie je nutné kliknúť na požadované HU mimo popisu HU.

images\10z.jpg
Obrázok 38. Vybraná HU v mapovom okne

1.6.2. Prebrať z LPIS

Nástroj Označiť - Prebrať z LPIS slúži na preberanie celých KD z LPIS do HU prihláseného žiadateľa. Pri preberaní sa automaticky vyplnia všetky atribúty nového HU. Po prebratí je nástroj automaticky deaktivovaný.

images\11z.png
Obrázok 39. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu nástroja Prebrať z LPIS

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU prebratím z LPIS pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS.

 2. Vybrať KD na prebratie kliknutím na požadovaný KD v mapovom okne.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie KD v mapovom okne.

2) Vytvorená nová HU s rovnakou geometriou a atribútmi ako vybraný KD.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\12z.jpg
Obrázok 40. Stav aplikácie pred prebratím z LPIS
images\13z.jpg
Obrázok 41. Stav aplikácie po prebratí z LPIS

1.6.3. Prebrať z LPIS nekonfliktne

Nástroj Označiť - Prebrať z LPIS nekonfliktne slúži na vytvorenie HU na takých KD, na ktorých sa už nachádzajú iné HU a vytvorí ich pritom tak, aby nové HU pokrývali spojitú, neobsadenú časť plochy KD a pritom sa neprekrývali s pôvodnými zverejnenými HU používateľa a súčasne so zverejnenými HU ostatných žiadateľov na danom KD. Pri preberaní sa automaticky vyplnia všetky atribúty novej HU. Po prebratí je nástroj automaticky deaktivovaný.

images\909z.png
Obrázok 42. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu nástroja Prebrať z LPIS nekonfliktne

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU prebratím z LPIS bez konfliktu s ostatnými HU pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS nekonfliktne.

 2. Vybrať časť KD na prebratie kliknutím na požadovanú časť KD v mapovom okne.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie KD v mapovom okne. Zároveň sa zobrazí vrstva "Zverejnené HU", ktorá obsahuje všetky zverejnené HU ostatných používateľov vyznačené zelenými hranicami.

2) Vytvorená nová HU v tej časti KD, do ktorej používateľ klikol. V prípade, že používateľ klikol na existujúcu HU (či už svoju, alebo iného používateľa), prebratie bude neúspešné.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\910z.jpg
Obrázok 43. Stav aplikácie pred nekonfliktným prebratím z LPIS
images\911z.jpg
Obrázok 44. Stav aplikácie po nekonfliktnom prebratí z LPIS

1.6.4. Nakresliť nové hranice

Nástroj Upraviť plochu - Nakresliť novú slúži na vytváranie nových HU. Pri vytváraní novej HU nástroj podporuje prichytávanie zadávaných bodov na existujúce hranice HU a KD.

images\25z.png
Obrázok 45. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu vytvárania novej HU

Žiadny ďalší nástroj nesmie byť aktívny.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Nakresliť novú.

 2. Zadať počiatočný bod polygónu.

 3. Vkladaním ďalších bodov definovať tvar novej hranice užívania.

 4. Dvojklikom ukončiť vytváranie novej hranice užívania.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu novej HU.

2) Počas vytvárania novej HU je geometria vytváranej HU zobrazovaná zelenou farbou. Zároveň sa v popisku pri kurzore myši zobrazuje aktuálna výmera vytváranej HU v hektároch.

3) Ukončenie vytvárania dvojklikom je možné vykonať dvoma spôsobmi. Vytváranie je možné ukončiť buď na počiatočnom bode alebo mimo neho. V prípade, že je ukončenie vykonané mimo počiatočného bodu, je na tomto mieste vytvorený vertex.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\26z.jpg
Obrázok 46. Vytváranie novej hranice užívania
images\27z.jpg
Obrázok 47. Vytvorená hranica užívania

1.6.5. Editovať vertexy

Nástroj Upraviť plochu - Editovať vertexy slúži na úpravu priebehu/tvaru objektu HU pomocou presúvania, mazania alebo pridávania vertexov vybranej HU.

images\28z.png
Obrázok 48. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu editácie vertexov HU

Žiadny ďalší nástroj nesmie byť aktívny.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na editovanie vertexov HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Editovať vertexy.

 2. V mapovom okne označiť HU, ktorej vertexy chceme editovať.

 3. Presunúť existujúci vertex uchopením šedého (väčšieho) kruhu a presunutím na požadovanú pozíciu.

 4. Vytvoriť nový vertex uchopením bieleho (menšieho) kruhu a presunutím na požadovanú pozíciu.

 5. Zmazať existujúci vertex kliknutím na šedý (väčší) kruh pomocou pravého tlačidla myši a výberom možnosti Zmazať.

 6. Ukončiť editáciu vertexov vybranej HU pomocou tlačidla Upraviť plochu. Nástroj je možné ukončiť aj aktivovaním iného nástroja alebo kliknutím do mapového okna.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj očakáva označenie existujúcej HU v mapovom okne.

2) Po označení existujúcej HU sa v mapovom okne zobrazia dva druhy objektov. Na lomoch existujúcej HU sa zobrazia šedé (väčšie) kruhy, ktoré reprezentujú existujúce vertexy. V strede priebehu hranice medzi dvoma existujúcimi vertexmi sa zobrazí biely (menší) kruh, pomocou ktorého je možné uchopením a posunutím na zvolenú pozíciu vytvoriť nový vertex editovanej HU.

3) Posun je vykonávaný metódou drag and drop/uchop a pusť. Po zadaní polohy nového vertexu sa biely kruh zmení na šedý (nový existujúci vertex) a po oboch stranách nového vertexu sa vytvoria nové biele kruhy pre možnosť pridania nového vertexu.

4) Po uchopení existujúceho / vytvorení nového vertexu sa v popisku pri kurzore myši zobrazí aktuálna hodnota výmery HU.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\29z.jpg
Obrázok 49. Hranica užívania počas editácie vertexov

1.6.6. Editovať popis

Nástroj Upraviť plochu - Editovať popis slúži na úpravu atribútov požadovanej HU. Aplikácia umožňuje používateľovi editáciu atribútov poradové číslo a parcela. V prípade zadania nevalidnej hodnoty je používateľ o tomto stave informovaný. Nevalidné hodnoty nie je možné uložiť.

images\6z.png
Obrázok 50. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu editácie popisu HU

Žiadny ďalší nástroj nesmie byť aktívny.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na editáciu popisu pomocou tlačidla Upraviť plochu - Editovať popis.

 2. Spustiť editáciu popisu HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne.

 3. Vykonať editáciu požadovaných atribútov.

 4. Ukončiť editáciu popisu HU stlačením klávesy Enter. Editáciu popisu HU je možné ukončiť aj pomocou tlačidla Zatvoriť (X) v hlavičke okna, ktorým je následne potrebné okno zavrieť. Nástroj je potrebné deaktivovať opätovným kliknutím na tlačidlo Upraviť plochu - Editovať popis.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie HU v mapovom okne.

2) Zobrazené okno Hranice užívania s atribútmi vybranej HU. Atribúty, ktoré nie sú editovateľné, majú vstupné polia vyšedené.

3) Po prepísaní požadovanej hodnoty sa zmena prejaví až po opustení editovaného poľa.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\7z.jpg
Obrázok 51. Spustená editácia popisu v mapovom okne
images\8z.png
Obrázok 52. Okno editácie popisu

1.6.7. Rozdeliť hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať slúži na rozdelenie vybranej HU podľa deliacej čiary. Operáciu je možné vykonať iba nad práve jednou vybranou HU. Ak sú teda vybrané dve HU, nástroj nie je možné aktivovať. Deliaca línia musí rozdeľovať HU na dve časti a zároveň jej prvý a posledný bod musí ležať na vonkajšom obvode HU. Nástroj je možné použiť tiež v prípade, že rozdeľovaná HU obsahuje vyňatú plochu a deliaca čiara musí prechádzať touto vyňatou plochou.

images\14z.png
Obrázok 53. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu rozdeľovania HU

V mapovom okne prihláseného žiadateľa musí byť vybraná práve jedna HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať.

 2. Zadať počiatočný bod deliacej čiary na obvodovej hranici HU.

 3. Vkladaním ďalších bodov definovať priebeh deliacej čiary (priebeh novej hranice medzi HU).

 4. Dvojklikom zadať koncový bod deliacej čiary na obvodovej hranici HU.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu pre vytvorenie deliacej čiary.

2) Bod musí ležať na obvodovej hranici HU. Nástroj podporuje prichytávanie na hranicu HU.

3) V prípade, že deliaca čiara nebola ukončená na obvodovej hranici editovanej HU, táto HU nebude rozdelená. Používateľovi je v takomto prípade zobrazené chybové hlásenie a postup musí zopakovať.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\15z.jpg
Obrázok 54. Kreslenie deliacej čiary
images\16z.jpg
Obrázok 55. HU rozdelená na dve HU na základe deliacej čiary

1.6.8. Vyňať z hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať slúži na vyňatie požadovanej plochy z vybranej HU. Operáciu je možné vykonať iba nad práve jednou vybranou HU. Ak sú teda vybrané dve HU, nástroj nie je možné aktivovať. Počiatočný bod polygónu, ako aj celý vykreslený polygón, musí ležať vo vnútri HU, čiara musí mať minimálne 3 body a koncový bod polygónu musí byť zhodný s jeho počiatočným bodom.

images\14z.png
Obrázok 56. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu vyňatia z HU

V mapovom okne prihláseného žiadateľa musí byť vybraná práve jedna HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať.

 2. Zadať počiatočný bod polygónu vo vnútri vybranej HU.

 3. Vkladaním ďalších bodov definovať tvar polygónu pre vyňatie z HU.

 4. Dvojklikom zadať koncový bod polygónu v počiatočnom bode.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu pre vyňatie z HU.

2) Všetky body, vrátane počiatočného, musia ležať vo vnútri vybranej HU.

3) V prípade, že polygón nebol ukončený na počiatočnom bode, z tejto HU nebude vyňaté žiadne územie. Používateľovi je v takomto prípade zobrazené chybové hlásenie a postup musí zopakovať.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade nesprávneho, resp. opačného vyňatia z hranice užívania (vynímaná oblasť je ponechaná a zvyšok HU je vymazaný) vráťte vykonanú zmenu pomocou tlačidla Späť a uistite sa, že vrcholy vynímanej oblasti zakresľujete proti smeru hodinových ručičiek.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\17z.jpg
Obrázok 57. Kreslenie polygónu pre vyňatie z HU
images\18z.jpg
Obrázok 58. HU s vyňatou plochou na základe vykresleného polygónu

1.6.9. Rozdeliť hranice užívania podľa externej vrstvy

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť HU podľa EV slúži na rozdelenie hranice užívania podľa hraníc zvolenej externej vrstvy.

images\74z.png
Obrázok 59. Tlačidlo pre aktiváciu rozdelenia HU podľa EV

V mapovom okne prihláseného žiadateľa nesmie byť vybraná žiadna HU a žiadny ďalší nástroj nesmie byť aktívny.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU podľa EV pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť HU podľa EV.

 2. Vybrať HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne.

 3. Zo zoznamu dostupných externých vrstiev vybrať externú vrstvu, podľa ktorej má nástroj HU rozdeliť.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na výber HU v mapovom okne.

2) Po výbere HU sa používateľovi zobrazí okno so zoznamom externých vrstiev, ktoré prechádzajú cez zvolené HU. Pre pokračovanie je potrebné kliknutím zvoliť požadovanú externú vrstvu a následne potvrdiť výber pomocou tlačidla Potvrdiť.

3) Po potvrdení nástroj rozdelí pôvodnú HU na viaceré HU podľa hraníc zvolenej externej vrstvy. Ak sa celá zvolená HU nachádza v rámci externej vrstvy a neprechádza ňou žiadna hranica externej vrstvy, HU zostáva v pôvodnom stave. V prípade, že delením vznikne plocha menšia ako 0,01 ha, nevznikne z nej nové HU, ale bude pripojená k pôvodnému HU. V prípade, že nie je možné pripojiť takúto plochu k pôvodnému HU, ostane táto plocha nepokrytá HU.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\75z.jpg
Obrázok 60. Pôvodná HU so zobrazenou externou vrstvou BPEJ a aktivovaným nástrojom Rozdeliť HU podľa EV
images\76z.png
Obrázok 61. Okno so zoznamom dostupných externých vrstiev zobrazené po označení pôvodnej HU, s označenou externou vrstvou BPEJ
images\77z.jpg
Obrázok 62. HU vzniknuté rozdelením pôvodnej HU podľa externej vrstvy BPEJ

1.6.10. Spojiť hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Spojiť slúži na spojenie práve dvoch vybraných susedných alebo prekrývajúcich sa hraníc užívania do jednej HU. Ak nie sú vybrané práve dve HU, nástroj nie je možné aktivovať.

images\19z.png
Obrázok 63. Tlačidlo pre aktiváciu spájania HU

V mapovom okne prihláseného žiadateľa musia byť vybrané práve dve HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na spojenie dvoch HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Spojiť.

Po aktivovaní sa označené HU spoja do jednej HU. Nástroj sa po použití automaticky deaktivuje.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\20z.jpg
Obrázok 64. Vybrané hranice užívania pred spojením
images\21z.jpg
Obrázok 65. Hranica užívania vzniknutá spojením

1.6.11. Zmazať hranicu užívania

Nástroj Upraviť plochu - Zmazať slúži na zmazanie práve jednej vybranej HU. Ak nie je vybraná práve jedna HU, nástroj nie je možné aktivovať.

images\22z.png
Obrázok 66. Tlačidlo pre aktiváciu zmazania HU

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybrané práve jedno HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na zmazanie vybranej HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Zmazať.

Po aktivovaní sa označená HU zmaže. Nástroj sa po použití automaticky deaktivuje.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM, DPZ, KKa alebo Nezrovnalosť, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\23z.jpg
Obrázok 67. Stav aplikácie pred zmazaním vybranej HU
images\24z.jpg
Obrázok 68. Stav aplikácie po zmazaní vybranej HU

1.6.12. Zakázané hranice užívania

V prípade, že boli počas kontroly na mieste (KNM) žiadateľovi zistené neoprávnené HU, sú tieto HU zaradené do samostatnej vrstvy v mape s názvom Zakázané hranice užívania - KNM. Túto vrstvu nie je možné zapínať ani vypínať, je v mape zobrazená nastálo. V prípade, že sa niektorá z HU nachádza celá alebo časťou v niektorej zo zakázaných plôch, jedná sa o validačnú chybu a takáto HU bude počas validácie označená ako chybná (pozri kapitolu Validácia).

images\80z.jpg
Obrázok 69. Mapová aplikácia s vyznačenými prvkami vrstvy Zakázané hranice užívania - KNM

1.6.13. Nástroj na meranie vzdialenosti a plochy

Nástroj slúži na meranie vzdialenosti (v metroch) alebo plochy (v hektároch), prípadne na zistenie plochy prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU. Panel nástroja sa nachádza v pravej dolnej časti mapového okna.

images\905.png
Obrázok 70. Panel nástroja na meranie vzdialenosti a plochy

Postup použitia:

Meranie vzdialenosti

images\906.png
Obrázok 71. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja na meranie vzdialenosti

Nástroj na meranie vzdialenosti sa aktivuje kliknutím na uvedené tlačidlo pre aktiváciu. Po aktivácii nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu meraného úseku. Používateľ následne klikaním do mapového okna vytvorí líniu vyznačenú modrou farbou, pričom každé kliknutie vytvorí nový uzlový bod línie. Dĺžka línie sa priebežne zobrazuje na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy. Pre ukončenie kreslenia línie je potrebné dvojité kliknutie. Nástroj sa následne deaktivuje, avšak nakreslená línia zostáva v mapovom okne a jej dĺžka zostáva uvedená na paneli nástroja. Pre vymazanie línie z mapového okna a jej dĺžky z panela nástroja je potrebné kliknúť na krížik zobrazený napravo od dĺžky línie na paneli nástroja.

images\913z.jpg
Obrázok 72. Kreslenie línie pre meranie vzdialenosti v mapovom okne
images\914z.jpg
Obrázok 73. Nakreslená línia pre meranie vzdialenosti v mapovom okne

Meranie plochy

images\907.png
Obrázok 74. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja na meranie plochy

Nástroj na meranie plochy sa aktivuje kliknutím na uvedené tlačidlo pre aktiváciu. Po aktivácii nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu. Používateľ následne klikaním do mapového okna vytvorí polygón vyznačený modrou farbou, pričom každé kliknutie vytvorí nový uzlový bod polygónu. Plocha polygónu sa priebežne zobrazuje na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy. Pre ukončenie kreslenia polygónu je potrebné dvojité kliknutie. Nástroj sa následne deaktivuje, avšak nakreslený polygón zostáva v mapovom okne a jeho plocha zostáva uvedená na paneli nástroja. Pre vymazanie polygónu z mapového okna a jeho plochy z panela nástroja je potrebné kliknúť na krížik zobrazený napravo od plochy polygónu na paneli nástroja.

images\915z.jpg
Obrázok 75. Kreslenie polygónu pre meranie plochy v mapovom okne
images\916z.jpg
Obrázok 76. Nakreslený polygón pre meranie plochy v mapovom okne

Meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU

images\908.png
Obrázok 77. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa

Nástroj na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa sa aktivuje kliknutím na uvedené tlačidlo pre aktiváciu. Po aktivácii nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu. Používateľ následne klikaním do mapového okna vytvorí polygón vyznačený modrou farbou, pričom každé kliknutie vytvorí nový uzlový bod polygónu. Plocha prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa sa priebežne zobrazuje na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy. Pre ukončenie kreslenia polygónu je potrebné dvojité kliknutie. Nástroj sa následne deaktivuje, avšak nakreslený polygón zostáva v mapovom okne a plocha jeho prekryvu s existujúcimi HU používateľa zostáva uvedená na paneli nástroja. Pre vymazanie polygónu z mapového okna a plochy jeho prekryvu s existujúcimi HU používateľa z panela nástroja je potrebné kliknúť na krížik zobrazený napravo od plochy prekryvu polygónu s existujúcimi HU používateľa na paneli nástroja.

images\917z.jpg
Obrázok 78. Kreslenie polygónu pre meranie plochy prekryvu s existujúcimi HU používateľa v mapovom okne
images\918z.jpg
Obrázok 79. Nakreslený polygón pre meranie plochy prekryvu s existujúcimi HU používateľa v mapovom okne

Nástroj na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa je možné využiť napríklad na rozdelenie existujúcej HU na viaceré HU s presnými výmerami určenými pomocou tohto nástroja.

Postup rozdelenia

 1. Aktivovať nástroj na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU.

 2. Nakresliť polygón cez existujúcu HU s požadovanou výmerou prekryvu polygónu a HU (napr. 2 hektáre). Výmera prekryvu je priebežne zobrazovaná na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy.

 3. Označiť existujúcu HU pomocou tlačidla Označiť - Hranicu užívania

 4. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať.

 5. Zadať počiatočný bod deliacej čiary na priesečníku obvodovej hranice HU a obvodovej čiary nakresleného polygónu.

 6. Nakresliť deliacu čiaru pozdĺž hranice nakresleného polygónu.

 7. Dvojklikom ukončiť deliacu čiaru na protiľahlom priesečníku obvodovej hranice HU a obvodovej čiary nakresleného polygónu.

images\69z.jpg
Obrázok 80. Kreslenie polygónu pre meranie plochy prekryvu s existujúcou HU používateľa v mapovom okne
images\70z.jpg
Obrázok 81. Nakreslený polygón pre meranie plochy prekryvu s existujúcou HU používateľa v mapovom okne
images\71z.jpg
Obrázok 82. Kreslenie deliacej čiary pozdĺž hranice nakresleného polygónu
images\72z.jpg
Obrázok 83. Rozdelená HU na základe nakresleného polygónu

1.7. Spracovanie vytvorených HU

1.7.1. Validácia

Nástroj slúži na kontrolu HU prihláseného žiadateľa. Validácia kontroluje priestorové a atribútové vzťahy medzi HU žiadateľa. Počas validácie sú overované nasledovné podmienky/kontroly:

 • Hranice užívania prihláseného žiadateľa sa medzi sebou nesmú prekrývať

 • Hranica užívania môže zasahovať maximálne do jedného kultúrneho dielu

 • Hodnoty atribútov poradové číslo a parcela musia byť vyplnené

 • Kombinácia hodnôt atribútov poradové číslo a parcela musia byť v rámci jedného kultúrneho dielu jedinečné

 • Kombinácia hodnôt atribútov poradové číslo a parcela musia byť v rámci priestoru mimo LPIS jedinečné

 • Hranice užívania s rovnakou hodnotou atribútu poradové číslo v rámci jedného kultúrneho dielu alebo v rámci priestoru mimo LPIS musia mať spoločný aspoň jeden bod

 • Každá vytvorená hranica užívania musí spĺňať kritéria podporovaných geometrických útvarov - Nepodporovaná geometria parcely

 • Hranica užívania sa nesmie prekrývať s vrstvou Zakázané hranice užívania - KNM (pozri kapitolu Zakázané hranice užívania)

Všetky HU, ktoré nespĺňajú niektorú z vyššie uvedených podmienok, sú po dokončení validácie vložené do výsledkov validácie ako chybné. Jeden záznam vo výsledkoch validácie predstavuje jednu HU. Ak jedna HU nespĺňa napríklad dve podmienky súčasne, v tabuľke výsledkov validácie sú pri danej HU uvedené dve chyby. Označením záznamu vo výsledkoch validácie pomocou ľavého tlačidla myši je obsah mapového okna priblížený na HU, ktorá obsahuje uvedenú chybu. Pre možnosť spustenia exportu tlačových výstupov je potrebné obsah žiadosti uviesť do stavu, kedy výsledky validácie neobsahujú žiadne chyby.

images\45z.png
Obrázok 84. Tlačidlo pre aktiváciu validácie

Postup použitia:

 1. Aktivovať validáciu HU prihláseného používateľa pomocou tlačidla Validovať.

 2. Priblížiť a označiť HU s identifikovanou chybou označením záznamu v zozname chýb.

 3. Zatvoriť výsledky validácie kliknutím na krížik v pravej-hornej časti výsledkov validácie.

1) Po spustení validácie sa v strednej časti obrazovky zobrazí oznámenie o prebiehajúcej validácii (Nahrávam). Po ukončení operácie sa v dolnej časti obrazovky zobrazí okno, v ktorom sú vypísané chybné HU v prípade, že nespĺňajú jednu alebo viacero vyššie uvedených podmienok.

2) Aplikácia automaticky priblíži a označí chybnú HU po kliknutí na záznam v zozname chýb.

images\46z.jpg
Obrázok 85. Zoznam chýb po spustení a ukončení validácie
images\47z.jpg
Obrázok 86. Chybné HU po označení záznamu v zozname chýb

1.7.2. Rozdiely v HU

Po spustení validácie sa zároveň na pozadí spustí výpočet priestorových rozdielov v hraniciach užívania oproti poslednému podaniu v období riadneho podávania žiadostí. Tento výpočet sa spúšťa iba v období po skončení obdobia riadneho podávania žiadostí. Zoznam hraníc užívania, na ktorých boli identifikované rozdiely, je možné zobraziť kliknutím na záložku Rozdiely HU v hlavičke tabuľky s výsledkami validácie.

images\79z.jpg
Obrázok 87. Zoznam HU s identifikovanými rozdielmi s vyznačenou záložkou Rozdiely HU

Po kliknutí na záznam vo výsledkoch výpočtu priestorových rozdielov aplikácia automaticky priblíži danú HU v mapovom okne.

1.7.3. Tlač mapy

Nástroj slúži na stiahnutie mapového výstupu vo formáte PDF z existujúcich hraníc užívania prihláseného používateľa. Po tejto operácii je používateľovi umožnené stiahnutie súboru vo formáte PDF. Pri prvom použití môže byť tento úkon prehliadačom zablokovaný a treba ho povoliť.

images\36z.png
Obrázok 88. Tlačidlo pre spustenie tlače grafického výstupu do PDF

Postup použitia:

 1. Spustiť tlač grafického výstupu do PDF pomocou tlačidla Tlačiť prílohu - Grafická PDF.

Po spustení tlače je aplikácia do ukončenia operácie zablokovaná. Počas vytvárania tlačového výstupu je používateľovi zobrazená informácia o prebiehajúcej tlači.

images\51.png
Obrázok 89. Oznámenie o úspešnom vygenerovaní grafického výstupu do PDF a možnosti jeho stiahnutia

1.7.4. Tlač tabuliek

Nástroj slúži na vygenerovanie tabuľkových výstupov vo formáte XLS z existujúcich hraníc užívania prihláseného používateľa. Po tejto operácii je používateľovi umožnené stiahnutie súborov. Pri prvom použití môže byť tento úkon prehliadačom zablokovaný a treba ho povoliť.

images\37z.png
Obrázok 90. Tlačidlo pre spustenie tlače tabuľkového výstupu

Postup použitia:

 1. Spustiť tlač tabuľkových výstupov do XLS pomocou tlačidla Tlačiť prílohu - Tabuľková MS Excel.

Po spustení tlače je aplikácia do ukončenia operácie zablokovaná. Na pozadí sa automaticky spustí validácia HU. Pokiaľ táto neidentifikuje chybu, spustí sa samotná tlač tabuľkového výstupu. Počas vytvárania tlačového výstupu je používateľovi zobrazená informácia o prebiehajúcej tlači.

images\50.png
Obrázok 91. Oznámenie o úspešnom vygenerovaní tabuľkových výstupov a možnosti ich stiahnutia

1.7.5. Zverejniť HU

Nástroj slúži na zverejnenie HU prihláseného žiadateľa. Po zverejnení žiadosti je stav žiadosti zmenený na P - potvrdená. Po zverejnení žiadosti budú HU prihláseného žiadateľa viditeľné aj pre ostatných žiadateľov vo vrstve Zverejnené HU. Zverejnenie žiadosti je jednorazový a nevratný proces.

images\499z.png
Obrázok 92. Tlačidlo pre zverejnenie žiadosti

Po stlačení tlačidla sa automaticky spustí validácia HU. Ak táto neidentifikuje chybu, spustí sa prepočet hraníc užívania a následne sa zobrazí modálne okno.

images\500z.png
Obrázok 93. Okno pre potvrdenie odoslania HU do IACS a zverejnenie HU pre ostatných žiadateľov.

Po potvrdení voľby Áno, sú výmery HU zaslané do IACS. HU je možné naďalej editovať. Ďalej pokračujte tlačidlom Deklarácie.

Bez vyplnenia Deklarácie je žiadosť neúplná a nebude spracovaná v IACS.

Postup použitia:

 1. Aktivovať potvrdenie žiadosti pomocou tlačidla Zverejniť HU.

 2. V okne pre odoslanie a zverejnenie HU stlačiť Áno.

 3. Potvrdiť tlačidlom Rozumiem.

1.7.6. Deklarácie

Na zobrazenie deklarácií slúži tlačidlo Deklarácie, ktorým sa používateľ môže prepnúť do používateľského rozhrania Zoznamu poľnohospodárskych pozemkov (ZPP) a Zoznamu prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy (ZPKE).

images\501.png
Obrázok 94. Tlačidlo Deklarácie

Po jeho stlačení prebehne automatická validácia priestorových a atribútových vzťahov medzi HU žiadateľa (podobne ako po stlačení tlačidla Validácia). Po dokončení automatickej validácie môžu nastať dve možnosti:

 • Ak výsledky validácie neobsahujú žiadne chyby, zobrazí sa používateľské rozhranie deklaračnej tabuľky - ZPP, ZPKE.

 • Ak výsledky validácie obsahujú jednu alebo viacero chýb, tie sa vypíšu do tabuľky výsledkov validácie. Pre pokračovanie do deklaračnej tabuľky je potrebné chyby odstrániť a opätovne stlačiť tlačidlo Deklarácie.

Do používateľského rozhrania ZPP je možné sa prepnúť aj kliknutím na odkaz „Zobraziť deklaráciu“, ktorý je uvedený v dolnej časti okna identifikácie ku každej HU.

images\502.png
Obrázok 95. Odkaz na Zobraziť deklaráciu vyznačený v červenom rámčeku

1.7.7. Výsledky kontroly

Tlačidlo Výsledky kontroly je dostupné iba pre žiadateľov v stave PO. Slúži na zobrazenie výsledkov kontrol vykonávaných v IACS a výsledkov kontroly z AMS.

images\912.png
Obrázok 96. Tlačidlo Výsledky kontroly

Ak sú k dispozícii nové výsledky kontroly žiadosti, v pravom hornom rohu tlačidla Výsledky kontroly sa zobrazí červený výkričník.

images\912b.png
Obrázok 97. Indikácia nových výsledkov kontroly na tlačidle Výsledky kontroly

Po stlačení tlačidla sa načítajú výsledky kontroly žiadosti prihláseného žiadateľa a zobrazia sa v tabuľke v spodnej časti okna, v záložke Kontrola z IACS (podobne ako výsledky validácie). Ak je tabuľka prázdna, v žiadosti neboli nájdené žiadne chyby. Ak chyba súvisí s konkrétnym HU alebo KD, je možné na ňu kliknúť (podobne ako vo výsledkoch validácie) a priblížiť sa tak na konkrétne HU, resp. KD.

images\66z.png
Obrázok 98. Zoznam nájdených chýb
images\67z.png
Obrázok 99. Priblíženie sa na konkrétny KD, na ktorom sa nachádza chyba

Používateľ môže v aplikácii vykonať opravu niektorých chýb, avšak opravy chýb sa prejavia až po spustení ďalšej kontroly v IACS, nie hneď po ich oprave používateľom.

Po prekliknutí na záložku Kontrola z AMS sa zobrazia výsledky kontroly z AMS. Po kliknutí na konkrétny riadok kontroly sa mapa priblíži na zodpovedajúci KD. Výsledky kontroly z AMS nie sú dostupné v historickom kontexte.

images\68.png
Obrázok 100. Záznamy kontroly z AMS

1.7.8. Odoslať do IACS

Tlačidlo Odoslať do IACS je dostupné iba pre žiadateľov v stave PO po termíne ukončenia podávania žiadostí. Slúži na odoslanie upravených hraníc užívania do IACS po ich editácii žiadateľom v stave PO po termíne ukončenia podávania žiadostí. Pomocou tohto tlačidla sa neodosielajú zoznamy pozemkov (ZPP a ZPKE), nakoľko žiadateľ ich už po tomto termíne nemôže editovať.

images\901z.png
Obrázok 101. Tlačidlo Odoslať do IACS

Po stlačení tlačidla sa automaticky spustí validácia HU. Ak táto neidentifikuje chybu, spustí sa prepočet hraníc užívania a následne sa zobrazí modálne okno.

images\902z.png
Obrázok 102. Okno pre potvrdenie odoslania upravených hraníc pozemkov do IACS.

Po potvrdení voľby Áno, sú upravené hranice užívania zaslané do IACS. Hranice užívania je možné naďalej editovať.

1.8. Formuláre ZPP a ZPKE

1.8.1. Používateľské rozhranie ZPP

Po stlačení tlačidla Deklarácie a úspešnej automatickej validácii sa používateľovi zobrazí deklaračná tabuľka, konkrétne Zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP). Každá HU používateľa je v tabuľke reprezentovaná samostatným riadkom.

images\503z.png
Obrázok 103. Deklaračná tabuľka, resp. Zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP)

Nástroje hornej lišty

 • Tlačidlo Nahrať fotografie

Tlačidlo slúži na vygenerovanie URL linku pre nahrávanie geotagovaných fotografií pre AMS kontrolu a nahrávanie fotografie návesky konope. Po stlačení tlačidla sa otvorí URL link v novom okne prehliadača, kde je sprístupnená externá funkcionalita na nahrávanie fotografií.

images\503.png
Obrázok 104. Tlačidlo Nahrať fotografie
 • Tlačidlo Späť na mapu

Tlačidlo slúži na návrat do mapového okna. Je umiestnené v pravej hornej časti okna prehliadača. Po jeho stlačení sa používateľ vráti späť na mapu na miesto, kde sa nachádzal pred prepnutím do používateľského rozhrania deklaračnej tabuľky.

images\504.png
Obrázok 105. Tlačidlo Späť na mapu

Návrat do mapového okna s priblížením sa na konkrétnu HU je možný aj stlačením tlačidla „Zobraziť na mape“ v rámci tabuľky ZPP (pozri popis k stĺpcu „Zobraziť na mape“ v časti Popis atribútov).

 • Tlačidlo Zobraziť rozdiely

Tlačidlo slúži na zobrazenie rozdielov editovaných deklarácii oproti poslednému podaniu žiadosti (pozri kapitolu Rozdiely v deklaráciách)

images\528z.png
Obrázok 106. Tlačidlo Zobraziť rozdiely
 • Tlačidlo Tlačiť deklarácie

Tlačidlo slúži na tlač tabuliek po dokončení ich vypĺňania. Je umiestnené v pravej hornej časti okna prehliadača. Po jeho stlačení sa používateľovi vygenerujú požadované tabuľky (ZPP a ZPKE) vo formáte .xls.

Zároveň je používateľovi vygenerovaná aj tzv. INFO tabuľka, ktorá obsahuje informatívne hodnoty sumárnych výmer deklarovaných parciel podľa typu kultúry, podľa deklarovaných typov priamych platieb, podľa deklarovaných typov integrovanej produkcie a pod. Obsah vygenerovanej tabuľky sa podobne ako pri tabuľkách ZPP a ZPKE dynamicky mení podľa aktuálne vyplnených hodnôt vo formulári ZPP, v rôznych fázach vypĺňania tohto formuláru preto poskytuje rôzne hodnoty, príp. rôzny počet riadkov. Ako už z názvu vyplýva, tabuľka predstavuje informatívny výstup pre žiadateľa a nie je súčasťou podanej žiadosti.

images\505.png
Obrázok 107. Tlačidlo Tlačiť deklarácie

Po vygenerovaní tabuliek je používateľovi ponúknutá možnosť ich stiahnutia do svojho počítača (tlačidlo Stiahnuť). Pre návrat do používateľského rozhrania deklaračnej tabuľky je potrebné stlačiť tlačidlo Zatvoriť.

images\506.png
Obrázok 108. Tabuľky vo formáte .xls
 • Tlačidlo Podať deklarácie

Tlačidlo slúži na formálne a záväzné podanie deklarácie. Podaním deklarácie sa odošlú žiadateľove hranice užívania a zoznamy pozemkov do IACS. Nutnou podmienkou úspešného podania deklarácií je absencia kritických validačných chýb. Kontrola na validačné chyby sa vykonáva automaticky vždy pred podaním. Ak formulár ZPP alebo ZPKE obsahuje kritické validačné chyby (zobrazené priamo v tabuľke červenou farbou), podanie deklarácií nebude umožnené.

images\52z.png
Obrázok 109. Tlačidlo Podať deklarácie

V prípade, že bola žiadosť od posledného podania akýmkoľvek spôsobom editovaná a nebola opätovne podaná, je používateľ na túto skutočnosť upozornený červeným krúžkom s výkričníkom v pravom hornom rohu tlačidla Podať deklarácie. Takéto upozornenie je tiež zobrazené v pravom hornom rohu tlačidla Deklarácie, ak sa používateľ nachádza v mapovom okne. Po umiestnení kurzora myši nad upozornenie sa objaví jednoduchá nápoveda upozorňujúca na vykonanie zmien od posledného podania.

images\53z.png
Obrázok 110. Tlačidlo Podať deklarácie s upozornením

Voľba zobrazenia stĺpcov

Pod názvom tabuľky sú zobrazené tri zaškrtávacie políčka s popisom. Tieto políčka slúžia na zobrazenie, resp. skrytie častí tabuľky, ktoré chce používateľ v danej chvíli zobraziť, resp. vypĺňať. Je možné mať naraz zaškrtnutý ľubovoľný počet políčok (0 až 3). Pri nezaškrtnutí ani jedného z políčok sa v tabuľke zobrazia iba základné stĺpce – atribúty tabuľky ZPP.

images\507z.png
Obrázok 111. Zaškrtávacie políčka s popisom vyznačené v červenom rámčeku

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť stĺpce pre podporu ANC“ sa do tabuľky pridajú stĺpce „ANC (typ)“ a „Podpora na ANC“. V prípade, ak sa na jednej parcele nachádza viac typov ANC, budú takéto riadky pridané do zoznamu pozemkov.

images\508z.png
Obrázok 112. Zaškrtnuté políčko a pridané stĺpce zvýraznené červeným rámčekom

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť stĺpce pre podporu pre ostatné neprojektové opatrenia SP SPP“ sa do tabuľky pridajú stĺpce Podpora na ÚEV 2. a 3. st., Podpora na ÚEV 4. a 5. st., Šetrné hospodárenie, žiadosť o EP, Zatrávnenie OP, CHVO, biotop sysľa, biotop dropa, žiadosť o kombinované opatrenie, Agrolesnícke opatrenie, Líniový vegetačný prvok a Podpora zalesňovania OP.

images\509z.png
Obrázok 113. Zaškrtnuté políčko a pridané stĺpce zvýraznené červeným rámčekom

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť stĺpce pre celofarmovú eko-schému“ sa na koniec tabuľky pridajú stĺpce „Org. hnojenie“ a „Kosenie a pasenie“.

images\510z.png
Obrázok 114. Zaškrtnuté políčko a pridané stĺpce zvýraznené červeným rámčekom

Filtre riadkov deklaračných tabuliek

Pod tromi zaškrtávacími políčkami s popisom sú zobrazené filtre riadkov deklaračných tabuliek (dve vyplňovacie políčka Kód dielu a PČUV - poradové číslo užívanej výmery, dve zaškrtávacie políčka Zobraziť chybné riadky a Zobraziť riadky s varovaním). Vyplňovacie políčka slúžia na zobrazenie požadovaného riadku deklaračnej tabuľky na základe atribútu „Kód dielu“ a „PČUV“, ktoré chce používateľ v danej chvíli zobraziť, resp. vypĺňať. Zaškrtávacie políčka slúžia na filtrovanie riadkov deklaračnej tabuľky s kritickými chybami (neumožňujú podanie žiadosti, kontrola vyplnenia povinných atribútov) a nekritickými chybami (nemajú vplyv na podanie žiadosti, varovanie alebo odporúčanie pre žiadateľa).

images\800z.png
Obrázok 115. Vyplňovacie a zaškrtávacie políčka s popisom vyznačené v červenom rámčeku

Vo vyplňovacích políčkach vypĺňa používateľ hodnotu atribútu výberom z ponúknutých možností v rolovacom okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí do bieleho poľa alebo zadá celý číselný kód hľadaného kultúrneho dielu vo forme 0102/1, prípadne poradové číslo užívanej výmery vo forme 1.

images\801z.png
Obrázok 116. Ponuka na výber hodnoty Kód dielu
images\802z.png
Obrázok 117. Ponuka na výber hodnoty PČUV

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť chybné riadky“ sa v deklaračnej tabuľke zobrazia všetky riadky s kritickou chybou.

images\803z.png
Obrázok 118. Zaškrtnuté políčko a zobrazené riadky s kritickou chybou

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť riadky s varovaním“ sa v deklaračnej tabuľke zobrazia všetky riadky s nekritickou chybou.

images\804z.png
Obrázok 119. Zaškrtnuté políčko a zobrazené riadky s nekritickou chybou

Filtre je možné navzájom kombinovať.

images\805z.png
Obrázok 120. Kombinácia filtrov Kód dielu, PČUV a Zobraziť chybné riadky

Na zrušenie filtra s vyplňovacím políčkom je potrebné stlačiť červený kruh s červeným x uprostred a pri zaškrtávacích políčkach odšktrnúť dané políčko. Ak je aktívnych niekoľko filtrov naraz, je možné ich naraz deaktivovať stlačením tlačidla Zrušiť filter.

images\806.png
Obrázok 121. Tlačidlo Zrušiť filter

Počet riadkov na stranu a stránkovanie

Na zmenu počtu zobrazovaných riadkov deklaračnej tabuľky slúži rolovacie okno s popisom Riadkov na stranu. Počet riadkov si používateľ môže zvoliť kliknutím na čiernu šípku v pravej strane bieleho poľa.

images\807.png
Obrázok 122. Rolovacie okno Riadkov na stranu

Na posúvanie sa medzi viacerými stránkami deklaračnej tabuľky slúži stránkovanie, ktoré umožňuje používateľovi zobrazovať deklaračnú tabuľku po častiach, s počtom riadkov ním zvolených.

images\808.png
Obrázok 123. Stránkovanie

Nápoveda

Formulár ZPP poskytuje žiadateľovi nápovedu na uľahčenie jeho vyplnenia. Každý stĺpec formulára obsahuje malú ikonu otáznika v ľavom dolnom rohu hlavičky. Nastavením kurzora na túto ikonu sa zobrazí nápoveda s podrobným popisom a návodom, ako stĺpec vyplniť.

images\511z.png
Obrázok 124. Malá ikona otáznika a nápoveda s podrobným popisom a návodom

Prechod do zoznamu prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy

Na prechod do formuláru ZPKE slúži tlačidlo ZPKE. Je možné ho stlačiť iba v prípade, že používateľ vyplnil všetky povinné atribúty v tabuľke ZPP a nemá žiadne kritické chyby (pozri časť Chyby v tabuľkách ZPP a ZPKE).

images\512.png
Obrázok 125. Tlačidlo ZPKE

Popis atribútov

Na tomto mieste sú stručne popísané typy atribútov, ktoré sa vyskytujú v aplikácii. Ide predovšetkým o popis používania a vypĺňania formuláru. Pre metodický popis atribútov je potrebné konzultovať Príručku žiadateľa alebo nápovedu v záhlaví formuláru.

V stĺpci „Zobraziť na mape“ sa pre každú HU nachádza tlačidlo, ktorým sa môže používateľ prepnúť na zobrazenie konkrétnej HU v mape.

images\513.png
Obrázok 126. Tlačidlo na zobrazenie konkrétnej HU v mape

Automaticky vypĺňané atribúty

Aplikácia GSAA automaticky vyplní hodnoty týchto atribútov pre jednotlivé HU (napr. atribúty P.Č., Štvorec, Kód dielu, PČUV, parcela apod.). Ide predovšetkým o informačné atribúty, z ktorých najvýznamnejšie sú:

 • Atribút „Kód dielu“ obsahuje kód KD, na ktorom sa daná HU nachádza (čierne písmo) a zároveň výmeru celého tohto KD (sivé písmo) v hektároch. Ak sa celá plocha HU nachádza mimo KD, hodnota atribútu „Kód dielu“ ostane nevyplnená.

 • Atribút „PČUV“ obsahuje poradové číslo užívanej výmery. Pod týmto číslom je uvedená užívaná výmera BISS plochy v hektároch. Ak je HU rozdelená na viacero parciel, tak užívaná výmera je uvedená iba pri abecedne prvej parcele.

 • Atribút „Parcela“ obsahuje označenie parcely a výmeru parcely v hektároch.

 • Atribút „ANC (typ)“. Ak parcela prekrýva územie ANC, tak tento atribút obsahuje označenie typu ANC spolu s výmerou ANC v rámci KD. V prípade, že parcela prekrýva územie s viacerými typmi ANC, tieto sú uvedené na samostatných riadkoch tak, aby bolo možné požiadať o podporu na ANC pre každý typ samostatne.

Atribúty vypĺňané používateľom

Hodnotu atribútu vypĺňa používateľ výberom z ponúknutých možností v rolovacom okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí na čiernu šípku na pravej strane bieleho poľa v rámci atribútu .

Atribút „Kultúra“ ponúka na výber typ kultúry na danom pozemku. Systém automaticky vynucuje pravidlo, že jedna BISS plocha nemôže mať viacero rôznych kultúr.

images\514z.png
Obrázok 127. Ponuka na výber typu kultúry na danom pozemku

Atribút „Plodina“ ponúka na výber hodnoty súčasne s tým, ako používateľ píše do textového poľa a zužuje mu výber tak, aby čo najlepšie vyhovoval používateľovej voľbe. Tento atribút je možné zvoliť až po tom, čo je zvolená kultúra. Hodnoty na výber pre atribút plodina sú automaticky zúžené na tie, ktoré vyhovujú zvolenej kultúre.

images\515z.png
Obrázok 128. Ponuka na výber hodnoty atribútu Plodina

Atribút „Odroda“ ponúka na výber hodnoty odrôd vzhľadom na zvolenú plodinu. Atribút je možné vyplniť iba pre niektoré plodiny, napr. pre plodinu "722 Konopa siata".

images\516a.png
Obrázok 129. Ponuka na výber hodnoty atribútu Odroda

Atribút „Množstvo osiva“ očakáva vloženie množstva osiva v jednotkách kg/ha na 3 desatinné miesta. Atribút je možné vyplniť iba pre niektoré plodiny, napr. pre plodinu "722 Konopa siata".

images\516b.png
Obrázok 130. Ponuka na výber hodnoty atribútu Množstvo osiva

Atribút „Vek porastu“ ponúka na výber hodnoty od 0 do 5 rokov. Atribút je potrebné vyplniť v špecifických prípadoch, ktoré sú uvedené v nápovede k tomuto atribútu. V prípade, že sú na danej parcele zvolené plodiny „656 Trávy a iné rastlinné krmivá“, „807 Zatrávnená orná pôda“, Biopásy (506, 507, 508) alebo Pôdy ležiace úhorom (905, 907, 925), súvisí tento atribút s nasledovným atribútom „Rok rozorania“. Hodnota atribútu „Vek porastu“ by sa v takom prípade mala rovnať rozdielu medzi aktuálnym rokom (rokom kampane) a rokom rozorania. Nevyplnenie alebo nesprávne vyplnenie atribútu vyvolá kritickú alebo nekritickú chybu (pozri kapitolu Validačné chyby v deklaráciách).

images\520z.png
Obrázok 131. Ponuka na výber hodnoty atribútu Vek porastu

Atribút „Rok rozorania“ je povinné vyplniť v prípade, že sú na danej parcele zvolené plodiny „656 Trávy a iné rastlinné krmivá“, „807 Zatrávnená orná pôda“, Biopásy (506, 507, 508) alebo Pôdy ležiace úhorom (905, 907, 925). V takomto prípade vyvolá jeho nevyplnenie kritickú chybu (pozri kapitolu Validačné chyby v deklaráciách). Pozri tiež informácie k predošlému atribútu „Vek porastu“.

images\521z.png
Obrázok 132. Ponuka na výber hodnoty atribútu Rok rozorania

Atribúty s možnosťou áno/nie

Hodnotu atribútu vypĺňa používateľ jednoduchým zaškrtnutím prázdneho bieleho krúžka so zeleným orámovaním, ktorý sa po zaškrtnutí zmení na plný zelený krúžok so symbolom ✓. Používateľ krúžok zaškrtne v prípade, že chce zmeniť hodnotu atribútu na „áno“ (zaškrtnutý krúžok). Nie pre všetky pozemky existuje možnosť zaškrtnúť atribút.

Napríklad podporu na „Biotop sysľa“ je možné zaškrtnúť iba v prípade, že sa na pozemku biotop sysľa nachádza, je zvolená kultúra TTP a užívaná výmera je väčšia alebo rovná 0,3 ha. V prípade, že nie sú splnené tieto podmienky, systém neumožní zvoliť podporu na biotop sysľa. Obdobné pravidlá platia pre všetky atribúty žiadosti o podporu.

Atribút „Priama podpora“ umožňuje požiadať o priamu viazanú podporu. Systém automaticky vyhodnocuje možnosť na zaškrtnutie tohto atribútu, ktorí sa zobrazí iba v prípade špecifickej kombinácie hodnôt atribútov „Kultúra dielu“ a „Plodina“ (napr. SAD – Jabloň domáca), pre ktoré je možné o priamu platbu požiadať. Po zaškrtnutí atribútu sa pod zaškrtávacím krúžkom automaticky objaví kód požadovanej podpory v závislosti od plodiny.

Niektoré špecifické atribúty, ako napr. „Žiadosť EP“ si po zaškrtnutí vyžadujú vyplnenie dodatočných atribútov. V tomto prípade EP operáciu, konverziu a vek. Systém si vyplnenie týchto atribútov zreteľne vynúti (tzn., zvýraznia sa červenou farbou).

Atribút „Nepr. plocha“ slúži na zaradenie pozemku do zoznamu prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy (ZPKE). Ak je tento atribút zvolený, tak daná parcela s výmerou oprostenou o výmeru NP sa prenesie do ZPKE.

Atribút „Nepr. prvky“ slúži na zaradenie neproduktívnych prvkov (NP) na parcele do zoznamu prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy (ZPKE). Ak je tento atribút zvolený, tak sa jednotlivé NP na danej parcele prenesú do ZPKE.

1.8.2. Používateľské rozhranie ZPKE

Po stlačení tlačidla ZPKE v používateľskom rozhraní tabuľky ZPP sa používateľovi zobrazí formulár Zoznamu prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy (ZPKE). Zoznam bude obsahovať záznamy iba v prípade, že bol v ZPP vyplnený aspoň jeden atribút Nepr. plocha“ alebo „Nepr. prvky“.

images\516z.png
Obrázok 133. Formulár Zoznamu prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy (ZPKE)

Nástroje hornej lišty

Nástroje hornej lišty sú v používateľskom rozhraní tabuľky ZPKE totožné s nástrojmi v používateľskom rozhraní tabuľky ZPP.

Prechod do ZPP

Tlačidlo slúži na prepnutie späť do používateľského rozhrania tabuľky ZPP.

images\517.png
Obrázok 134. Tlačidlo ZPP

Popis atribútov

 • V stĺpci „Zobraziť na mape“ sa pre každú časť HU nachádza tlačidlo, ktorým sa môže používateľ prepnúť na zobrazenie konkrétnej HU v mape.

 • Atribút „Kód dielu“ obsahuje kód KD, na ktorom sa daná HU nachádza. Ak sa celá plocha HU nachádza mimo KD, hodnota atribútu „Kód dielu“ ostane nevyplnená.

 • Atribút „Kultúra“ je prevzatý z nastavenia pozemku v ZPP.

 • Atribút „PČUV“ obsahuje poradové číslo užívanej výmery.

 • Atribút „Parcela“ obsahuje identifikátor parcely HU.

 • Atribút „Kód prvku“ obsahuje jedinečný identifikátor neproduktívneho prvku. Vyplnený je iba v prípade neproduktívnych prvkov na parcele.

 • Atribút „Výmera“ zobrazuje výmeru parcely bez výmery NP, resp. výmeru samostatných NP.

 • Atribút „Výmera, váha“ obsahuje túto výmeru prepočítanú váhovým faktorom.

 • Atribút „Druh neproduktívnej plochy a prvku“ ponúka používateľovi možnosť stanoviť využite parcely. Atribút je povinný. V niektorých prípadoch (NP) je atribút predvyplnený a nedá sa upraviť.

 • Atribút „Deklarovať“ definuje, či sa daný pozemok prenáša do deklarácie a či má byť súčasťou podanej žiadosti.

NP

V prípade, že používateľ zaškrtol atribút „Nepr. prvky“ v tabuľke ZPP, jednotlivé NP na danej parcele sa zobrazia na samostatných riadkoch v tabuľke ZPKE. Pre NP nie je možné upraviť atribút „Druh neproduktívnej plochy a prvku“, nakoľko tento atribút vyplní aplikácia GSAA automaticky na základe typu NP.

images\809z.png
Obrázok 135. Tabuľka ZPKE obsahujúca automaticky vyplnené riadky s informáciami o NP

1.8.3. Validačné chyby v deklaráciách

Existujú dva typy chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť vo formulároch deklarácií ZPP a ZPKE - kritické a nekritické chyby.

Kritické chyby

Pod kritickými chybami sa chápu závažné prekážky, ktoré znemožňujú podanie žiadosti. Ide predovšetkým o kontrolu vyplnenia povinných atribútov. Atribúty, ktoré používateľ musí vyplniť, sa v prípade, že nie sú vyplnené, zvýraznia bledočervenou farbou. Zároveň sa červenou farbou zvýrazní pole P.Č. konkrétneho pozemku, ktorý obsahuje aspoň jednu kritickú validačnú chybu deklarácie.

Medzi základné povinné atribúty, mimo iné, patrí atribút „Kultúra“ a naňho nadväzujúci atribút „Plodina“. Nevyplnenie jedného z povinných atribútov je vyhodnotené ako kritická chyba.

Ak sa vo formulároch ZPP alebo ZPKE nachádza kritická chyba, napravo od názvu tabuľky sa zobrazí červený trojuholník s výkričníkom a číslo, ktoré reprezentuje počet riadkov (pozemkov), v ktorých sa nachádzajú kritické chyby. Zároveň každý atribút, ktorý nie je validný, obsahuje v ľavom dolnom rohu bunky ikonu malého otáznika. Nastavením kurzora na túto ikonu sa zobrazí popis kritickej chyby s návodom na jej odstránenie.

images\518z.png
Obrázok 136. Príklad kritickej chyby vo formulári ZPKE s vyznačeným červeným trojuholníkom s výkričníkom a číslom, spolu s ikonou malého otáznika

Ak formulár ZPP alebo ZPKE obsahuje kritické chyby, nebude umožnené podanie deklarácií ani ich tlač.

Nekritické chyby

Pod nekritickými chybami sa chápu varovania alebo odporúčania, ktorými sa žiadateľ môže, ale nemusí riadiť. Nekritické chyby nemajú vplyv na podávanie žiadosti, tzn. žiadosť je možné podať aj v prípade, že formulár ZPP a ZPKE obsahuje nekritické chyby a neobsahuje kritické chyby.

Jedným z atribútov, ktorý môže vyvolať nekritickú chybu, je atribút „Aktualizácia LPIS“, a to v prípade, ak sa aspoň časť plochy HU nachádza mimo KD a tento atribút nie je vyplnený, prípadne ak sa celá plocha HU nachádza v rámci KD a tento atribút je vyplnený. Ako nekritická chyba je taktiež vyhodnotené nesprávne vyplnenie atribútuKombinované opatrenie“ v súvislosti so zvolenou plodinou alebo v súvislosti s typom biotopu na danom HU.

Nekritické chyby sa označujú žltou farbou. Ak sa v tabuľke ZPP nachádza nekritická chyba, napravo od názvu tabuľky sa zobrazí žltý krúžok s výkričníkom a číslo, ktoré reprezentuje počet nekritických chýb vo formulári. Zároveň každý atribút, ktorý obsahuje nekritickú chybu, obsahuje v ľavom dolnom rohu bunky ikonu malého otáznika. Nastavením kurzora na túto ikonu sa zobrazí popis nekritickej chyby.

images\519z.png
Obrázok 137. Príklad piatich nekritických chýb vo formulári ZPP s vyznačeným žltým krúžkom s výkričníkom a číslom, spolu s ikonou malého otáznika

V prípade, že žiadateľ ako fyzická osoba požaduje podpory z Neprojektových opatrení, o ktoré môže požiadať iba podnikateľský subjekt, zobrazí sa tento fakt ako nekritická chyba napravo od názvu tabuľky, podobne ako informácia o počte kritických a nekritických chýb vo formulári.

images\522z.png
Obrázok 138. Upozornenie o žiadaní podpôr z Neprojektových opatrení, o ktoré môže požiadať iba podnikateľský subjekt

1.8.4. Rozdiely v deklaráciách

Rozdiely v deklaráciách sa stanovujú v termínoch a podľa pravidiel, ktoré nastavuje prevádzkovateľ systému GSAA. Vo všeobecnosti ide o obdobie po skončení obdobia riadneho podávania žiadostí. Používateľ má možnosť zobraziť rozdiely editovaných deklarácii oproti poslednému podaniu žiadosti stlačením tlačidla Zobraziť rozdiely. Podmienka na zobrazenie rozdielov je rovnaká ako pri tlači a podávaní deklarácii, t.j. absencia kritických validačných chýb. Po stlačení tlačidla Zobraziť rozdiely sa zobrazia deklarácie v režime prezerania. Funkcionalita je dostupná pre oba formuláre - ZPP aj ZPKE.

images\523z.png
Obrázok 139. Zobrazenie rozdielov v deklaráciách

Zmeny vykonané v deklaráciách od posledného podania sú vyznačené žltým podfarbením atribútu Číslo riadku (pre ľahšiu identifikáciu riadku, v ktorom bola vykonaná zmena) a tiež hodnoty atribútu, ktorý bol zmenený. Ak bol v deklaráciách pridaný celý riadok (t.j. bola napr. vytvorená nová HU), žltým podfarbením je vyznačený iba atribút Číslo riadku. Po umiestnení kurzora myši nad ikonku otáznika v pravom hornom rohu zmeneného atribútu sa zobrazí jednoduchá nápoveda o pridaní riadku/zmene atribútu.

images\524z.png
Obrázok 140. Zobrazené rozdiely v deklaráciách s vyznačeným pridaným riadkom, zmeneným atribútom a zobrazenou nápovedou

Pomocou filtra Zobraziť iba riadky s rozdielmi je tiež možné zobraziť iba riadky, na ktorých bola identifikovaná zmena.

images\525z.png
Obrázok 141. Zobrazenie riadkov s rozdielmi pomocou filtra Zobraziť iba riadky s rozdielmi (v červenom rámčeku)

Späť do rozhrania editovateľných deklarácii je možné sa vrátiť pomocou tlačidla Vypnúť rozdiely, ktoré je umiestnené v rámci hornej lišty na rovnakom mieste ako tlačidlo Zobraziť rozdiely.

images\526z.png
Obrázok 142. Tlačidlo Vypnúť rozdiely

Rozdiely v deklaráciách sa zobrazujú používateľovi taktiež v režime prezerania pri zobrazení aktuálneho stavu žiadosti. V tomto prípade sa ale jedná o zobrazenie rozdielov v deklaráciách medzi posledným a predposledným podaním žiadosti. Rozdiely sa zobrazujú automaticky a nie je možné ich zapnúť ani vypnúť.

images\527z.png
Obrázok 143. Zobrazenie rozdielov v deklaráciách v režime prezerania

1.9. Ostatné nástroje

1.9.1. Krok dozadu/dopredu

Nástroj umožňuje vrátenie vykonaných zmien.

images\38.png
Obrázok 144. Tlačidlá Krok dozadu/Krok dopredu

Aby bolo možné nástroj použiť, musí byť najprv vykonaná niektorá z operácií: prebrať z LPIS, nakresliť novú, editovať vertexy, rozdeliť a vyňať, spojiť, zmazať alebo editovať popis HU.

V prípade viacnásobného použitia nástroja Krok dozadu/dopredu a ich rôznych zložitejších kombinácii nemusí tento nástroj fungovať správne!

Postup použitia:

 1. Aktivovať funkciu krok dozadu pomocou tlačidla Krok dozadu

 2. Aktivovať funkciu krok dopredu pomocou tlačidla Krok dopredu

1.9.2. Zapnutie/vypnutie externých vrstiev

Nástroj slúži na zapnutie/vypnutie zobrazenia jednotlivých externých vrstiev (EV) alebo skupín EV v mapovom okne. Nástroj je umiestnený v ľavom dolnom rohu mapového okna. Obsah týchto vrstiev nie je možné editovať. Slúžia iba na prehliadanie. Počas kampane môžu byť niektoré z externých vrstiev dočasne nedostupné.

images\41z.png
Obrázok 145. Zoznam externých vrstiev

Postup použitia:

 1. Zapnúť požadovanú skupinu vrstiev kliknutím na názov skupiny vrstiev v zozname Zoznam vrstiev.

 2. Zapnúť požadovanú samostatnú vrstvu rozkliknutím skupiny vrstiev pomocou šípok v pravej časti Zoznamu vrstiev a kliknutím na názov požadovanej samostatnej vrstvy.

Po zapnutí externej vrstvy sa obsah vrstvy zobrazí v mapovom okne. Vysvetlivky k zapnutej vrstve sa zobrazia v zozname Legenda v pravom dolnom rohu mapového okna.

images\42z.jpg
Obrázok 146. Mapová aplikácia so zapnutou skupinou vrstiev Neprojektové opatrenia a samostatnou vrstvou Neproduktívne prvky zo skupiny vrstiev Kondicionalita

Súčasťou externých vrstiev sú aj vrstvy parciel registra C, parciel registra E, ostatných hraníc užívania a prekryvov medzi žiadateľmi. Všetky tieto vrstvy je možné v mape identifikovať. Musia však byť zapnuté. Vrstva Parcely C zobrazuje parcely registra C Katastra nehnuteľností. Vrstva Parcely E zobrazuje parcely registra E Katastra nehnuteľností. Vrstva Zverejnené HU zobrazuje zverejnené hranice užívania všetkých žiadateľov. Vrstva Prekryv žiadateľov zobrazuje prekryvy prihláseného používateľa s inými žiadateľmi.

Vrstvy Zverejnené HU a Prekryv žiadateľov nie je možné zapnúť v historickom zobrazení.

1.9.3. Zmena podkladovej mapy

Nástroj slúži na zmenu podkladovej mapy aplikácie. K dispozícii na výber sú tieto druhy máp:

 • letecká ortofotomozaika GKÚ - pôvodná a predvolená podkladová mapa.

 • kompozícia satelitných snímok zo satelitu Sentinel 2 - jarná a jesenná scéna podľa aktuálnej dostupnosti satelitných snímok. Táto kompozícia je k dispozícii do mierky 1:2000.

 • kompozícia satelitných snímok z DPZ a QA - dostupná iba pre vybrané časti územia SR.

Tlačidlo pre aktiváciu nástroja sa nachádza v pravom hornom rohu mapového okna.

images\930.png
Obrázok 147. Tlačidlo na zmenu podkladovej mapy

Po kliknutí na tlačidlo si používateľ môže vybrať jednu z ponúkaných podkladových máp.

images\931.png
Obrázok 148. Ponuka podkladových máp
images\932z.jpg
Obrázok 149. Mapová aplikácia so zapnutou podkladovou mapou zo satelitu Sentinel 2

Družicové snímky Sentinel 2 sú snímané v pravidelných niekoľkodňových intervaloch. Európska vesmírna agentúra (European Space Agency – ESA) a Európska komisia (European Commission – EC) ich poskytuje členským krajinách na rôzne vedecké a administratívne účely. Obrazové záznamy majú 13 spektrálnych kanálov, pre účely využitia na mapovanie vegetácie a poľnohospodárskych plodín sa používajú 4 spektrálne kanály, ktorých zložením do jedného obrazu vzniká snímka v tzv. „nepravých farbách“ – t. j. nezodpovedajú farbám, ktoré vidí ľudské oko. Tieto snímky sú pridané do GSAA pre lepšie pochopenie stavu vegetácie a vykonaných prác na poľnohospodárskych plochách.

Vysvetlenie „nepravých“ farieb:

 • vegetácia s obsahom vody a chlorofylu (zeleného farbiva) sa javí ako červená, čím viac je chlorofylu v listoch, alebo vegetácia hustejšia, tým je červená farba intenzívnejšia, toto je viditeľné najmä u trvalých trávnych porastov a obilnín vrátane kukurice;

 • kvitnúce rastliny, krmoviny (lucerna, ďatelina), plodiny z čeľade kapustovité majú výraznú ružovú farbu;

 • pokosená vegetácia, prípadne uschnutá vegetácia má väčšinou rôzne odtiene hnedej miestami s nádychom do červena podľa množstva zostávajúcej zelenej hmoty;

 • odumretá, hnijúca vegetácia alebo spáleniská majú na plochách prítomnosť čiernej farby;

 • Pôda bez plodiny, čerstvo poorané plochy majú odtiene hnedej prípadnej modrej až modrošedej farby – podľa obsahu vody a ílu v pôde;

 • vodné plochy sú tmavomodré, v prípade silného znečistenia sú svetlomodré až zelené.

Priestorové rozlíšenie snímok je 10 m, čo znamená, že najmenší zobrazovací prvok je 10mx10m zemského povrchu, preto sa snímky sa môžu zdať ako rozmazané. Ich využitie je však vhodné v prípade, že došlo k zmene v užívaní plôch najmä v prípade ornej pôdy a nové hranice nie sú viditeľné na posledných dostupných ortofotomapách. Pomocou snímok Sentinel 2 je tak možné overiť si nový priebeh hranice a vyhnúť sa neželanej chybe v zákrese plochy, prípadne overiť správnosť vytýčenia hraníc plôch v teréne, teda či nedošlo k medziročnému posunu hranice vplyvom agrotechnických operácií.

1.9.4. Importovať vlastnú vrstvu

Nástroj slúži na importovanie vlastnej vrstvy vo formáte KML alebo GPX do mapového okna. Je dostupný iba pre žiadateľov v režime editácie. Tlačidlo pre jeho aktiváciu sa nachádza pod zoznamom externých vrstiev.

images\919z.png
Obrázok 150. Tlačidlo pre import vlastnej vrstvy

Postup použitia:

 1. Kliknúť na tlačidlo Importovať vlastnú vrstvu.

 2. Vybrať vrstvu vo formáte KML alebo GPX z vlastného počítača.

 3. Aplikácia GSAA pridá zvolenú vrstvu do mapového okna a zároveň do zoznamu externých vrstiev.

 4. Kliknutím na sivý krížik vedľa názvu vrstvy odstrániť vrstvu z mapového okna.

Importovať je možné práve jeden súbor KML alebo GPX obsahujúci bodovú, líniovú alebo polygónovú vrstvu.

Importovanú vrstvu je možné zapínať a vypínať v zozname externých vrstiev podobne ako ostatné externé vrstvy.

Nástroje na priestorovú editáciu HU podporujú prichytávanie ("snapping") na importovanú vlastnú vrstvu.

images\920z.jpg
Obrázok 151. Mapové okno s importovanou vlastnou polygónovou vrstvou vo formáte KML

1.9.5. Prebrať z vlastnej vrstvy

Nástroj Označiť - Prebrať z vlastnej vrstvy slúži na preberanie z vlastných importovaných vrstiev KML do HU prihláseného žiadateľa. Pri preberaní sa automaticky vyplnia všetky atribúty nového HU. Po prebratí je nástroj automaticky deaktivovaný.

images\68z.png
Obrázok 152. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu nástroja Prebrať z vlastnej vrstvy

Žiadateľ musí mať v mapovom okne importovanú vlastnú polygónovú vrstvu vo formáte KML

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU prebratím z vlastnej vrstvy pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z vlastnej vrstvy.

 2. Kliknúť na vlastnú vrstvu v mapovom okne.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj čaká na kliknutie na vlastnú vrstvu v mapovom okne.

2) Vytvorená nová HU s rovnakou geometriou ako importovaná vlastná polygónová vrstva.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\921z.jpg
Obrázok 153. Stav aplikácie pred prebratím z vlastnej vrstvy
images\922z.jpg
Obrázok 154. Stav aplikácie po prebratí z vlastnej vrstvy

1.9.6. História údajov

Nástroj História údajov umožňuje prezerať historický stav HU a deklarácii prihláseného žiadateľa v rámci kampane. Je dostupný iba v režime prezerania pre žiadateľov v stave PO a pre žiadateľov, ktorých žiadosť je blokovaná administrátorom. Panel nástroja sa nachádza na nástrojovej lište.

images\923.png
Obrázok 155. Panel nástroja História údajov

V rolovacom okne má používateľ na výber dátumy, ku ktorým je možné zobraziť údaje. Na výber sú iba "míľniky", tzn. dátumy a časy, ktoré súvisia s významnými udalosťami vo vzťahu k žiadosti. Takýmito míľnikmi sú:

 • aktuálny stav

 • dátum potvrdenia žiadosti

 • dátum každého podania žiadosti

 • dátum každého prijatia výsledkov kontroly

 • dátum každého odoslania žiadosti do IACS

images\924.png
Obrázok 156. Rolovacie okno s jednotlivými míľnikmi vo vzťahu k žiadosti

Údaje je možné zobraziť iba k jedného zo spomenutých míľnikov naraz. Po zvolení jedného z historických míľnikov z rolovacieho okna sa aplikácia podfarbí na žlto, čím používateľovi signalizuje, že zobrazuje historické údaje. Zároveň sa v aplikácii zobrazia HU platné k zvolenému míľniku.

images\78z.jpg
Obrázok 157. Aplikácia so zobrazenými historickými údajmi

Pri zobrazení historických údajov je možné tlačiť grafickú prílohu platnú pre zobrazený historický stav žiadosti a taktiež zobraziť výsledky kontroly platné k zvolenému míľniku (v prípade žiadostí v stave PO). Pri zobrazení historických údajov nie je možné tlačiť tabuľkovú prílohu.

Po prepnutí sa do deklarácii sa používateľovi zobrazia deklaračné tabuľky, ktoré boli podané k zvolenému míľniku. Tieto tabuľky je tiež možné vytlačiť pomocou tlačidla Tlačiť deklarácie. Ak používateľ zobrazuje údaje platné k dátumu a času zverejnenia žiadosti, deklaračné tabuľky neobsahujú žiadne údaje, nakoľko pred zverejnením ani spolu so zverejnením žiadosti nemohli byť žiadne deklarácie podané.

images\73z.png
Obrázok 158. Tabuľka ZPP s údajmi platnými k zvolenému míľniku

1.9.7. Legenda

Legenda sa nachádza v pravom dolnom rohu mapového okna. Obsah legendy sa mení podľa mierky zobrazenej mapy a aktívnych vrstiev. Ak je zobrazená niektorá z externých vrstiev, pridajú sa vysvetlivky k tejto vrstve do legendy.

images\43z.png
Obrázok 159. Legenda

1.9.8. Odhlásiť

Nástroj slúži na odhlásenie prihláseného používateľa z aplikácie. Po odhlásení je používateľovi zobrazená základná obrazovka aplikácie s prihlasovacím formulárom.

images\44z.png
Obrázok 160. Tlačidlo pre odhlásenie prihláseného používateľa

Postup použitia:

 1. Aktivovať odhlásenie prihláseného používateľa pomocou tlačidla Odhlásiť umiestneného v pravej hornej časti obrazovky.

1.9.9. Nápoveda

Nástroj slúži na zobrazenie používateľskej príručky. V príručke sú popísané postupy použitia jednotlivých nástrojov.

images\48.png
Obrázok 161. Tlačidlo Nápoveda

Postup použitia:

 1. Aktivovať otvorenie používateľskej príručky pre žiadateľa pomocou tlačidla Nápoveda umiestneného v dolnej časti obrazovky.

Používateľská príručka pre žiadateľa je otvorená v novej karte prehliadača.

1.9.10. Kontakt

Nástroj slúži na zobrazenie informácií o kontakte na prevádzkovateľa aplikácie.

images\39.png
Obrázok 162. Tlačidlo Kontakt

Postup použitia:

 1. Aktivovať okno s kontaktom na technickú podporu pomocou tlačidla Kontakt umiestneného v dolnej časti obrazovky.

Okno je možné zatvoriť kliknutím na ľubovoľné miesto v mapovej aplikácii mimo tohto okna.

images\40.png
Obrázok 163. Zobrazenie kontaktu na technickú podporu

2. Používateľské postupy

2.1. Inštruktážne videá

 1. Začíname s GSAA - https://www.youtube.com/watch?v=KkalWAxUci8

 2. Vytvorenie vlastnej parcely z referenčného pozemku LPIS - https://www.youtube.com/watch?v=11x60xYP5-Q

 3. Spájame a odstraňujeme - https://www.youtube.com/watch?v=E4K7UiWrFNU

 4. Vytváranie nových hraníc užívania - https://www.youtube.com/watch?v=JLybk65dg6Q

 5. Editácia vertexov - https://www.youtube.com/watch?v=MgclM0BdSWo

 6. Editácia popisu – https://www.youtube.com/watch?v=BQTOHJm98t8

 7. Validácia popisu - https://www.youtube.com/watch?v=5VwEZLZoBR8

 8. Validácia údajov - https://www.youtube.com/watch?v=pJZEDL9BfqQ

 9. Oprava dvojitého priradenia - https://www.youtube.com/watch?v=9ZkuHTy_xsA&t=2s

 10. Overujeme správnosť zakreslených údajov - https://www.youtube.com/watch?v=2N7SSIBkEBs

 11. Validácia číslovania parciel - https://www.youtube.com/watch?v=gIZ5bYT72jQ

 12. Vytvorenie vnorenej parcely - https://www.youtube.com/watch?v=VNw8vmcXgEY

 13. Zrušenie vyňatia - https://www.youtube.com/watch?v=PlgArr0IcUo

 14. Opätovné zakreslenie zmazanej parcely - https://www.youtube.com/watch?v=YpyW4Uj4zSE

 15. Vypĺňanie zoznamov pozemkov - https://www.youtube.com/watch?v=XJIf_pmfwB8

 16. Rozdelenie hranice užívania automatickým spôsobom - https://www.youtube.com/watch?v=FAXqrgUBuqY

 17. Import z vlastnej vrstvy - https://www.youtube.com/watch?v=PfM_S7B1dJU

 18. Zobrazenie parciel mimo hraníc registra pôdy LPIS - https://www.youtube.com/watch?v=nSHeGe14NyE

 19. Zobrazenie parciel v prekryve s iným žiadateľom - https://www.youtube.com/watch?v=WaATjEDWFug

 20. História údajov - https://www.youtube.com/watch?v=xZ5BU9bIcig

 21. Vyhľadávanie konkrétnych parciel nad LPIS a GSAA - https://www.youtube.com/watch?v=KkalWAxUci8&t=2s

 22. Generovanie príloh - https://www.youtube.com/watch?v=83jLesZtQss

2.2. Časť hranice užívania je mimo kultúrneho dielu

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy časť hranice užívania presahuje za hranicu kultúrneho dielu. Tento stav však nie je požadovaný a je nutné presahujúcu časť odstrániť. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Odstrániť celú HU a prebrať HU z LPIS (v prípade, že má HU prekrývať celú plochu KD)

images\101z.jpg
Obrázok 164. Základný pohľad na všetky HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\104z.jpg
Obrázok 165. Priblížiť na riešenú HU pomocou nástroja Zobrazenie hraníc užívania prihláseného žiadateľa
images\105z.jpg
Obrázok 166. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\106z.jpg
Obrázok 167. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\107z.jpg
Obrázok 168. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\108z.jpg
Obrázok 169. Riešená HU zmazané
images\109z.jpg
Obrázok 170. Aktivovať preberanie HU z LPIS pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS
images\110z.jpg
Obrázok 171. Označiť KD z LPIS na prebranie. Do HU je prebraná plocha KD z LPIS. Plocha neobsahuje žiadnu časť presahujúcu mimo LPIS.

Odstrániť presahujúcu časť rozdelením HU podľa priebehu hranice KD a zmazaním presahujúcej časti (v prípade, že má HU prekrývať len časť plochy KD)

images\101z.jpg
Obrázok 172. Základný pohľad na všetky HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\102z.jpg
Obrázok 173. Priblížiť obsah mapy na presahujúcu časť riešenej HU pomocou navigačného nástroja Priblížiť na oblasť pravouhlého výberu
images\103z.png
Obrázok 174. Obsah mapy priblížený na požadovaný výrez
images\111z.png
Obrázok 175. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\112z.png
Obrázok 176. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\113z.png
Obrázok 177. Aktivovať rozdeľovanie HU pomocou nástroja Upraviť - Rozdeliť a vyňať
images\114z.png
Obrázok 178. Rozdeliť označené HU podľa priebehu hranice DPB (ukončenie rozdeľovania dvojklikom)
images\115z.png
Obrázok 179. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\116z.png
Obrázok 180. Označiť presahujúcu HU vzniknutú rozdelením pôvodnej HU v mapovom okne
images\117z.png
Obrázok 181. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\118z.jpg
Obrázok 182. Presahujúca časť HU odstránená

2.3. Hranice užívania dvoch žiadateľov sa prekrývajú

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy sa niektorá z HU prihláseného farmára prekrýva s HU iného farmára. Tento prekryv je používateľovi znázornený vo vrstve Prekryv žiadatelia v zozname Zozname vrstiev v ľavej dolnej časti mapového okna. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Odstrániť prekryv zmenšením HU, ktorá sa prekrýva s HU iného farmára

images\302z.jpg
Obrázok 183. Základný pohľad na HU žiadateľa s prekryvom
images\301z.jpg
Obrázok 184. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\303z.jpg
Obrázok 185. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\304z.jpg
Obrázok 186. Aktivovať rozdeľovanie HU pomocou nástroja Upraviť - Rozdeliť a vyňať
images\305z.jpg
Obrázok 187. Rozdeliť označené HU podľa priebehu hranice prekryvu žiadateľov (ukončenie rozdeľovania dvojklikom)
images\306z.jpg
Obrázok 188. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\307z.jpg
Obrázok 189. Označiť vzniknutú HU (HU, ktorá kopíruje priebeh prekryvu žiadateľov) vzniknutú rozdelením pôvodnej HU v mapovom okne
images\308z.jpg
Obrázok 190. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\309z.jpg
Obrázok 191. Presahujúca časť HU odstránená

2.4. Potrebná úprava hranice užívania

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy je nutné zväčšenie existujúcej HU. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Zväčšiť HU vytvorením novej-susediacej HU a spojením týchto dvoch HU do jednej

images\201z.jpg
Obrázok 192. Základný pohľad na HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\202z.jpg
Obrázok 193. Aktivovať kreslenie novej HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Nakresliť novú
images\204z.jpg
Obrázok 194. Postupným zadávaním bodov definovať priebeh hranice novej HU (nová HU musí susediť s existujúcou HU, s ktorou bude následne spojená)
images\205z.jpg
Obrázok 195. Vytvorená nová HU
images\206z.jpg
Obrázok 196. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania a označiť dve HU, ktoré chceme spojiť
images\207z.jpg
Obrázok 197. Aktivovať spojenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Spojiť
images\209z.jpg
Obrázok 198. Označené HU sú spojené. Pôvodná HU je zväčšená.

Zväčšiť HU upravením priebehu hranice existujúcej HU

images\209z.jpg
Obrázok 199. Základný pohľad na HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\211z.jpg
Obrázok 200. Aktivovať editáciu vertexov HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Editovať vertexy
images\212z.jpg
Obrázok 201. Označiť HU. Po označení sú v mapovom okne zobrazené vertexy/kruhy označenej HU
images\214z.jpg
Obrázok 202. Posunom vertexov/kruhov zväčšiť plochu upravovanej HU
images\216z.jpg
Obrázok 203. Deaktivovať editáciu vertexov kliknutím v mapovom okne mimo zobrazenej geometrie. Pôvodná HU je zväčšená

3. Často kladené otázky

1) Po priblížení zmizne ortofotomapa.

Ortofotomapa sa zobrazuje iba po mierku 1:500. Pri väčšom rozlíšení sa v záujme rýchlosti odozvy aplikácie ortofotomapa automaticky vypne.

2) Ako môžem zistiť hranice užívania môjho suseda.

V prípade, že žiadateľ už ukončil zakresľovanie svojich hraníc užívania a oficiálne potvrdil svoju žiadosť, je možné zobraziť jeho hranice. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Zverejnené HU v zozname externých vrstiev vľavo dole.

images\404z.png
3) Neviem zistiť výmeru po úprave parcely.

Výmeru parcely získate kliknutím na hranicu užívania. V momente kliknutia na hranicu užívania však nesmie byť aktívny žiaden editačný nástroj.

images\401z.png
4) Aplikácia po prihlásení vyzerá neštandardne.

Problémom môžu byť dáta z vyrovnávacej pamäte, alebo tzv. súbory cookies. Vymazanie týchto súborov dosiahnete nasledujúcim spôsobom:

Google Chrome

 1. Otvorte Chrome

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Viac

 3. Prejdite myšou na položku Ďalšie nástroje a potom kliknite na možnosť Vymazať dáta prehliadania.

 4. V okne Vymazať dáta prehliadania začiarknite políčka Súbory cookie a ďalšie dáta webov a doplnkov a Obrázky a súbory vo vyhľadávacej pamäti.

 5. V ponuke v hornej časti okna vyberte obdobie nazhromaždenia údajov, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete odstrániť všetko, vyberte možnosť celú dobu.

 6. Kliknite na tlačidlo Vymazať dáta prehliadania.

images\407.png

Mozilla Firefox

 1. Otvorte Firefox.

 2. Kliknite na tlačidlo ponuky Otvorí ponuku a zvoľte Možnosti.

 3. Prejdite na panel Spresnenie.

 4. Kliknite na kartu Sieť.

 5. V sekcii Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti kliknite na tlačidlo Vymazať teraz.

 6. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

images\408.png

Internet Explorer

 1. Otvorte Internet Explorer.

 2. Na paneli s nástrojmi prehliadača kliknite na položku Nastavenia (ozubené koliesko).

 3. Prejdite myšou na položku Bezpečnosť a potom kliknite na možnosť Odstrániť históriu prehľadávania.

 4. V okne Odstránenie histórie prehľadávania musí byť nezaškrtnuté políčko Zachovať údaje obľúbenej webovej lokality a zaškrtnuté políčka Dočasné internetové súbory a súbory webových lokalít, Súbory „cookie“ a údaje webovej lokality a História.

 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

images\409.png
images\410.png
5) Parcelu nie je možné zmazať.

Použite nástroj Označiť - hranicu užívania (parcela musí mať po vybratí ružový okraj) a následne zmažte hranicu užívania pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať.

images\9z.png
images\10z.jpg
images\22z.png

V prípade, že hranica užívania bola nahradená výsledkami KNM (kontroly na mieste), DPZ (diaľkového prieskumu Zeme), KKa (krížová kontrola administratívna) alebo označená ako Nezrovnalosť, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

6) Prekryv nie je možné zmazať.

Po krížovej kontrole systém vygeneruje hranicu prekryvov. Červená plocha prekryvu je predgenerovaná. Po úprave parcely nezmizne hneď, ale až po ďalšej kontrole. Uistite sa, že Vaša šrafovaná parcela neleží na parcele iného žiadateľa. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Zverejnené HU v zozname externých vrstiev vľavo dole.

images\404z.png
7) Parcela je multipolygónom (parcelu tvoria dve a viac oddelených častí).

Použite prosím nasledovný postup:

 1. Aktivujte editáciu vertexov.

 2. Presuňte vertexy tak, aby došlo k spojeniu polygónu.

 3. Označte spojenú HU.

 4. Rozdeľte HU.

 5. Zmažte nežiadúcu časť.

images\405z.png
8) Validácia neslúži na kontrolu Špecifikácie nezrovnalostí.

Nástroj validácia slúži iba na kontrolu

V žiadnom prípade validácia nekontroluje chyby, ktoré vyplývajú z nezrovnalostí, ktoré Vám boli zaslané zo strany PPA. Pokiaľ výsledok validácie nevypíše žiadne chyby, neznamená to, že ste splnili aj požiadavku opráv v nezrovnalostiach. Opravu nezrovnalostí môžete skontrolovať na základe porovnania výmer vygenerovaných aplikáciou GSAA s Vami deklarovanými výmerami, resp. výmerami, ktoré ste potvrdili v odpovedi na oznámenie o nezrovnalostiach.

9) Nefunguje tlač excelovského súboru

Prosím počkajte, kým aplikácia ukončí operáciu „Nahrávam“. Operácie môže pre svoju náročnosť trvať aj niekoľko desiatok sekúnd. Dôvodom, prečo sa Vám nepodarilo vytlačiť prílohy, môže byť nastavenie prehliadača. Niektoré prehliadače sú predvolene nastavené tak, že bránia zobrazeniu tzv. kontextových okien.

Zapnutie kontextových okien v Google Chrome

 1. Otvorte Chrome.

 2. Vpravo hore kliknite na položku Viac.

 3. Kliknite na možnosť Nastavenia.

 4. V dolnej časti kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia.

 5. V Súkromie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.

 6. V sekcii Kontextové okná vyberte možnosť: Povoliť všetkým webovým stránkam zobrazovať kontextové okná

Zapnutie alebo vypnutie kontextových okien v Mozilla Firefox

 1. Spusťte aplikáciu Firefox.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na možnosť Otvoriť ponuku a potom kliknite na Možnosti.

 3. V okne Možnosti na karte Obsah odškrtnite možnosť Blokovať vyskakovacie okná.

Zapnutie kontextových okien v Internet Explorer

 1. Spusťte aplikáciu Internet Explorer.

 2. V pravom hornom rohu okna kliknite na možnosť Nastavenie a potom vyberte Možnosti internetu.

 3. Na karte Osobné údaje pod položkou Blokovanie automaticky otváraných okien vyberte možnosť Vypnúť blokovanie automaticky otváraných okien.

 4. Nastavenie blokovania upravíte kliknutím na možnosť Nastavenie.

 5. V okne Nastavenie blokovania automaticky otváraných okien pod možnosťou Úroveň blokovania vyberte požadované nastavenie zo zoznamu a kliknete na možnosť Zavrieť.

 6. Kliknite na možnosť Použiť a potom na tlačidlo OK.

Zapnutie kontextových okien v Safari

 1. V počítači so systémom Mac spusťte prehliadač Safari.

 2. Na lište ponuky kliknite na tlačidlo Safari a potom kliknete na Predvoľby.

 3. Na karte Zabezpečenie sa uistite, že vedľa možnosti Obsah webu je odškrtnuté Blokovať vyskakovacie okná.