1. Podrobný popis aplikácie

Aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu je webová mapová aplikácia, ktorá sprístupňuje možnosť prezerania a úpravy hraníc užívania žiadateľov. Aplikácia sprístupňuje rôzne funkcionality pre rôzne používateľské role. Medzi podporované prehliadače patria: Mozilla Firefox (verzia 50 a vyššie), Google Chrome (verzia 55 a vyššie), Internet Explorer (verzia 11) a Safari (verzia 9 a vyššie). Odporúčané je pracovať vždy s najnovšou verziou prehliadača. Práca so zastaranými verziami prehliadačov môže spôsobovať chyby v správaní aplikácie.

1.1. Prihlásenie do aplikácie

Po zadaní URL adresy aplikácie je používateľ presmerovaný na prihlasovaciu stránku. Žiadateľ zadá svoj identifikátor do poľa Prihlasovacie meno a do poľa Heslo zadá svoje prihlasovacie heslo. Pre prihlásenie je potrebné kliknúť na tlačidlo Prihlásiť alebo potvrdiť zadané prihlasovacie údaje pomocou klávesy Enter. Po úspešnom prihlásení je používateľ presmerovaný na mapovú aplikáciu. Aplikácia tiež podporuje vstup pre verejnosť (vstup bez prihlásenia) s možnosťou prezerania vybraných údajov (podkladová mapa, územné členenie, lokality LPIS, LPIS, podané HU, externé vrstvy). Prihlásenie pre verejnosť však nemusí byť dostupné počas celého trvania kampane.

images\1z.jpg
Obrázok 1. Prihlásenie do aplikácie
images\49.jpg
Obrázok 2. Načítaná aplikácia po prihlásení

Po prihlásení môžu nastať 4 stavy aplikácie:

 • V prípade, že je žiadosť v stave IN - iniciálna, žiadateľ je informovaný o vykonaní prvého prihlásenia, sprístupnení žiadosti na editáciu a prístupe k používateľskej príručke cez tlačidlo Nápoveda

images\700.png
Obrázok 3. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave IN
 • Následne je stav jeho žiadosti automaticky zmenený na ED - editovaná žiadateľom

images\701.png
Obrázok 4. Zmena stavu žiadosti po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave IN
 • V prípade, že je žiadosť v stave ED - editovaná žiadateľom, žiadateľ je informovaný o možnosti úpravy žiadosti, zverejnenia hraníc užívania a následnom podaní tejto žiadosti

images\702.png
Obrázok 5. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave ED
 • V prípade, že je žiadosť v ktoromkoľvek stave a je editovaná administrátorom, žiadateľ je informovaný a nemožnosti vykonávania editácii z dôvodu blokovania žiadosti. Žiadosť pretrváva v tomto stave, pokiaľ administrátor nevykoná zverejnenie žiadosti alebo sa automaticky odblokuje po uplynutí 72 hodín.

images\703.png
Obrázok 6. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je editovaná (blokovaná) administrátorom
 • V prípade, že je žiadosť v stave P - potvrdená, žiadateľom vytvorené hranice užívania sú viditeľné pre ostatných žiadateľov. Žiadateľ môže najďalej editovať hranice užívania a vypĺňať formuláre zoznamov pozemkov. Pre odoslanie hraníc užívania spolu s zoznamami pozemkov je potrebné stlačiť tlačidlo Podať žiadosť (deklaráciu), bez podania nebude žiadosť spracovaná v IACS. Pre žiadateľov, ktorých žiadosť bola v stave P po 31.5.2018, je umožnené jednorazové podanie žiadosti do 11.6.2018.

images\704.png
Obrázok 7. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave P
 • V prípade, že je žiadosť v stave PO - podaná, môžu nastať dve možnosti:

Stav PO do 31.5.2018

Žiadateľ je informovaný o zaslaní jeho žiadosti do IACS a možnosti otvorenia v prezeracom alebo editačnom móde. Prezerací mód sprístupňuje len možnosť prezerania obsahu žiadosti a exportu tlačových výstupov podanej žiadosti. Editačný mód umožní použiť nástroje v mapovej časti a upraviť zoznamy pozemkov. Stav žiadosti však naďalej zostáva v stave PO - podaná.

images\705.png
Obrázok 8. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave PO, do 31.5.2018

Stav PO od 1.6.2018

Žiadateľ je informovaný o zaslaní jeho žiadosti do IACS a možnosti otvorenia v prezeracom alebo editačnom móde. Prezerací mód sprístupňuje len možnosť prezerania obsahu žiadosti a exportu tlačových výstupov podanej žiadosti. Editačný mód umožní použiť nástroje v mapovej časti, zoznamy pozemkov už nie je možné upravovať. Stav žiadosti naďalej zostáva v stave PO - podaná.

images\903.png
Obrázok 9. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave PO, od 1.6.2018

1.2. Vyhľadávanie

Nástroj pre vyhľadávanie umožňuje vyhľadať akýkoľvek kultúrny diel z databázy pre celú SR a to na základe jej lokality a skráteného kódu.

images\33z.png
Obrázok 10. Vyhľadávacie pole pre vyhľadávanie kultúrnych dielov

Postup použitia:

 1. Do poľa Hľadať zadať celý alebo časť hľadaného reťazca vo forme Senec 8303/1.

 2. Vybrať požadovaný kultúrny diel.

 3. Zrušiť zvýraznenie vyhľadaného KD v mapovom okne kliknutím na krížik vedľa názvu zobrazeného v poli Hľadať.

1) Aplikácia zobrazí zoznam výsledkov vyhovujúcich zadanému textovému reťazcu.

2) Po výbere zo zoznamu sa zoznam zatvorí, mapový obsah sa priblíži na vybraný KD a KD v mapovom okne je zvýraznený oranžovou farbou. V poli Hľadať je zobrazená zvolená hodnota.

images\34z.jpg
Obrázok 11. Zoznam KD vyhovujúcich zadanému textovému reťazcu
images\35z.jpg
Obrázok 12. Zobrazenie vybraného KD zo zoznamu

Aplikácia umožňuje aj vyhľadanie kultúrneho dielu zadaním kódu kultúrneho dielu priamo do URL adresy aplikácie. Za adresu stačí pripojiť textový reťazec ?KODKD=XXXXXXXXX/Y. Pre zobrazenie kultúrneho dielu, ktorého identifikátor je napríklad 300121008/1 je teda nutné do prehliadača zadať url adresu https://gsaa.vupop.sk/2018/?KODKD=300121008/1. Po potvrdení tejto adresy je používateľovi znovu načítaná aplikácia a obsah mapového okna je priblížený na požadovaný kultúrny diel. Ten je zvýraznený oranžovou farbou. V prípade, že pri potvrdení adresy nie je v aplikácii prihlásený žiadny používateľ, je používateľ presmerovaný na prihlasovací formulár. Po zadaní a potvrdení prihlasovacích údajov je aplikácia priblížená na požadovaný kultúrny diel. Funkcionalita je dostupná pre všetky používateľské role.

1.3. Nástroj Referenčné výmery

Nástroj umožňuje po kliknutí na ktorýkoľvek KD zobraziť jeho výmeru a ostatné informácie prebraté z databázy LPIS. Pre aktiváciu nástroja je potrebné kliknúť na tlačidlo Referenčné výmery, ktoré je umiestnené napravo od vyhľadávacieho poľa nástroja pre vyhľadávanie.

images\63z.png
Obrázok 13. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja Referenčné výmery

Po aktivácii nástroja sa kurzor myši zmení na krížik a po kliknutí na ktorýkoľvek KD sa zobrazí okno s informáciami o danom KD, ktoré sú prebraté z databázy LPIS. Pre deaktiváciu nástroja je potrebné opätovné kliknutie na tlačidlo Referenčné výmery.

images\64z.jpg
Obrázok 14. Zobrazenie parametrov vybraného KD pomocou nástroja Referenčné výmery

1.4. Zobrazenie hraníc užívania prihláseného žiadateľa

Nástroj pomocou rolovacieho menu zobrazuje zoznam všetkých hraníc užívania prihláseného používateľa, ktoré majú vyplnené atribúty lokalita a skrátený kód dielu. V tomto poli je sprístupnené aj vyhľadávanie HU žiadateľa, ktoré funguje rovnako, ako je popísané v kapitole Vyhľadávanie.

images\30z.png
Obrázok 15. Vyhľadávacie pole so zoznamom hraníc užívania prihláseného používateľa

Postup použitia:

 1. Zobraziť zoznam hraníc užívania prihláseného používateľa kliknutím na šípku Zobraziť všetky HU v poli Vybrať HU.

 2. Vybrať požadovanú HU zo zoznamu.

 3. Zrušiť zvýraznenie vyhľadanej HU v mapovom okne kliknutím na krížik vedľa názvu zobrazeného v poli Vybrať HU.

1) Aplikácia zobrazí zoznam všetkých HU prihláseného používateľa.

2) Po výbere zo zoznamu sa zoznam zatvorí, mapový obsah sa priblíži na vybranú HU a HU v mapovom okne je zvýraznená oranžovou farbou. V poli Vybrať HU je zobrazená zvolená hodnota.

images\31z.jpg
Obrázok 16. Zoznam HU prihláseného používateľa
images\32z.jpg
Obrázok 17. Zobrazenie vybranej HU zo zoznamu

Zo zoznamu HU je tiež možné vyfiltrovať také HU, ktoré úplne alebo aspoň časťou zasahujú mimo LPIS, pomocou nástroja Zobraziť HU mimo LPIS. Pre aktiváciu nástroja je potrebné kliknúť na tlačidlo Zobraziť HU mimo LPIS, ktoré je umiestnené napravo od vyhľadávacieho poľa so zoznamom hraníc užívania prihláseného používateľa.

images\904.png
Obrázok 18. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja Zobraziť HU mimo LPIS

Po aktivácii nástroja sa v zozname HU nachádzajú iba také HU, ktoré úplne alebo aspoň časťou zasahujú mimo LPIS.

1.5. Priblížiť/oddialiť mapový pohľad

Nástroj slúži na priblíženie alebo oddialenie mapového pohľadu, resp. zmenu mierky mapy. Priblíženie/oddialenie mapy je používateľovi umožnené pomocou tlačidiel v mapovom okne, použitím kolieska myši alebo dvojklikom v mapovom okne.

images\2z.png
Obrázok 19. Tlačidlá pre priblíženie/oddialenie mapového pohľadu

Postup priblíženia mapy:

 1. Kliknúť na tlačidlo + pomocou ľavého tlačidla myši (Priblíženie je možné vykonať aj pomocou kolieska myši alebo dvojklikom v mapovom okne aplikácie).

 2. Kliknúť na tlačidlo - pomocou ľavého tlačidla myši (Oddialenie je možné vykonať aj pomocou kolieska myši v mapovom okne aplikácie).

1.6. Priblížiť na oblasť pravouhlého výberu

Nástroj slúži na priblíženie obsahu mapy označením požadovanej oblasti v mapovom okne.

Postup priblíženia mapy označením požadovanej oblasti:

 1. Stlačiť a držať klávesu Shift.

 2. Pomocou ľavého tlačidla myši v mapovom okne označiť pravouhlú oblasť, na ktorú chceme byť priblížení (metóda drag and drop/ťahaj a pusť).

images\3z.jpg
Obrázok 20. Označenie pravouhlej oblasti pre priblíženie

1.7. Identifikácia

Nástroj slúži na identifikáciu požadovanej HU/KD v mapovom okne a zobrazenie jej atribútov. Možnosť identifikácie HU/KD je dostupná vždy, keď nie je aktívny žiaden z nástrojov v nástrojovej lište. V prípade, že je identifikovaných viac objektov súčasne (napr. 1 HU a 1 KD), zobrazené okno používateľovi umožňuje prepínanie medzi identifikovanými objektami pomocou tlačidla Ďalší objekt/Predchádzajúci objekt v hlavičke zobrazeného okna.

Predpoklad použitia nástroja:

Nie je aktivovaný žiaden nástroj z nástrojovej lišty.

Postup použitia:

 1. Pomocou ľavého tlačidla myši označiť v mapovom okne požadované HU/KD.

 2. Zatvoriť okno identifikácie pomocou tlačidla Zatvoriť v hlavičke okna.

1) V mapovom okne zobrazené okno so zoznamom identifikovaných objektov, ich atribúty a hodnoty.

images\4z.jpg
Obrázok 21. Vykonaná identifikácia v mapovom okne
images\5z.png
Obrázok 22. Okno s výsledkom identifikácie

1.8. Vybrať hranice užívania

Nástroj Označiť - Hranicu užívania slúži na výber HU, nad ktorými majú byť vykonané požadované zmeny. Nástroj podporuje výber maximálne 2 HU súčasne. Pre odznačenie HU je nutné opätovne kliknúť na označené HU alebo deaktivovať nástroj.

images\9z.png
Obrázok 23. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu označovania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa existujú HU

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na výber HU pomocou tlačidla Označiť / Označiť - Hranicu užívania.

 2. Vybrať HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne.

 3. Odobrať označenú HU z výberu opätovným kliknutím na vybrané HU.

 4. Deaktivovať výber HU pomocou tlačidla Označiť.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie HU v mapovom okne.

2) Hranice označenej HU sa zvýraznia fialovou prerušovanou čiarou.

3) HU odobraná z výberu.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

Pre správne označenie je nutné kliknúť nad požadované HU mimo popisu HU.

images\10z.jpg
Obrázok 24. Vybrané HU v mapovom okne

1.9. Prebrať z LPIS

Nástroj Označiť - Prebrať z LPIS slúži na preberanie celých KD z LPIS do HU prihláseného žiadateľa. Pri preberaní sa automaticky vyplnia všetky atribúty nového HU. Po prebratí je nástroj automaticky deaktivovaný.

images\11z.png
Obrázok 25. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu nástroja Prebrať z LPIS

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU prebratím z LPIS pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS.

 2. Vybrať KD na prebratie kliknutím na požadovaný KD v mapovom okne.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie KD v mapovom okne.

2) Vytvorená nová HU s rovnakou geometriou a atribútmi ako vybrané KD.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\12z.jpg
Obrázok 26. Stav aplikácie pred prebraním z LPIS
images\13z.jpg
Obrázok 27. Stav aplikácie po prebraní z LPIS

1.10. Prebrať z LPIS nekonfliktne

Nástroj Označiť - Prebrať z LPIS nekonfliktne slúži na vytvorenie HU na takých KD, na ktorých sa už nachádzajú iné HU a vytvorí ich pritom tak, aby nové HU pokrývali spojitú, neobsadenú časť plochy KD a pritom sa neprekrývali s pôvodnými HU používateľa a súčasne so zverejnenými HU ostatných žiadateľov na danom KD. Pri preberaní sa automaticky vyplnia všetky atribúty nového HU. Po prebratí je nástroj automaticky deaktivovaný.

images\909.png
Obrázok 28. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu nástroja Prebrať z LPIS nekonfliktne

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU prebratím z LPIS bez konfliktu s ostatnými HU pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS nekonfliktne.

 2. Vybrať časť KD na prebratie kliknutím na požadovanú časť KD v mapovom okne.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie KD v mapovom okne. Zároveň sa zobrazí vrstva "Zverejnené HU", ktorá obsahuje všetky zverejnené HU ostatných používateľov vyznačené zelenými hranicami.

2) Vytvorená nová HU v tej časti KD, do ktorej používateľ klikol. V prípade, že používateľ klikol na existujúcu HU (či už svoju, alebo iného používateľa), prebratie bude neúspešné.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\910.jpg
Obrázok 29. Stav aplikácie pred nekonfliktným prebraním z LPIS
images\911.jpg
Obrázok 30. Stav aplikácie po nekonfliktnom prebraní z LPIS

1.11. Nakresliť nové hranice

Nástroj Upraviť plochu - Nakresliť novú slúži na vytváranie nových HU. Pri kreslení novej HU nástroj podporuje prichytávanie zadávaných bodov na existujúce hranice HU a KD.

images\25z.png
Obrázok 31. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu vytvárania novej HU

Predpoklad použitia nástroja:

Žiadny ďalší nástroj nie je aktívny

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Nakresliť novú.

 2. Zadať počiatočný bod polygónu.

 3. Vkladaním ďalších bodov zadefinovať tvar novej hranice užívania.

 4. Dvojklikom ukončiť vytváranie novej hranice užívania.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu novej HU.

2) Počas tvorby novej HU je geometria novovytváranej HU zobrazovaná zelenou farbou. Zároveň sa v popisku pri kurzore myši zobrazuje aktuálna výmera kreslenej HU v hektároch.

3) Ukončenie kreslenia dvojklikom je možné vykonať dvoma spôsobmi. Kresbu je možné ukončiť buď na počiatočnom bode alebo mimo neho. V prípade, že je ukončenie vykonané mimo počiatočného bodu, je na tomto mieste vytvorený lom/vertex.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\26z.jpg
Obrázok 32. Tvorba novej hranice užívania
images\27z.jpg
Obrázok 33. Novovytvorená hranica užívania

1.12. Editovať vertexy

Nástroj Upraviť plochu - Editovať vertexy slúži na úpravu priebehu/tvaru objektu HU pomocou presúvania, mazania alebo pridávania uzlových bodov (vertexov) vybraného HU.

images\28z.png
Obrázok 34. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu editácie vertexov HU

Predpoklad použitia nástroja:

Žiadny ďalší nástroj nie je aktívny.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na editovanie vertexov HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Editovať vertexy.

 2. V mapovom okne označiť HU, ktorej vertexy chceme editovať.

 3. Presunúť existujúci vertex uchopením šedého(väčšieho) kruhu a presunutím na požadovanú pozíciu.

 4. Vytvoriť nový vertex uchopením bieleho(menšieho) kruhu a presunutím na požadovanú pozíciu.

 5. Zmazať existujúci vertex kliknutím na šedý(väčší) kruh pomocou pravého tlačidla myši a výberom možnosti Zmazať.

 6. Ukončiť editáciu vertexov vybranej HU pomocou tlačidla Upraviť plochu. Nástroj je možné ukončiť aj aktivovaním iného nástroja alebo kliknutím do mapového okna.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj očakáva označenie existujúcej HU v mapovom okne.

2) Po označení existujúcej HU sa v mapovom okne zobrazia dva druhy objektov. Na lomoch existujúcej HU sa zobrazia šedé(väčšie) kruhy, ktoré reprezentujú existujúce vertexy. V strede priebehu hranice medzi dvoma existujúcimi vertexmi sa zobrazí biely(menší) kruh, pomocou ktorého je možné uchopením a posunutím na zvolenú pozíciu vytvoriť nový vertex editovanej HU.

3) Posun je vykonávaný metódou drag and drop/uchop a pusť. Po zadaní polohy nového vertexu sa biely kruh zmení na šedý(nový existujúci vertex) a po oboch stranách nového vertexu sa vytvoria nové biele kruhy pre možnosť pridania nového vertexu.

4) Po uchopení existujúceho / vytvorení nového vertexu sa v popisku pri kurzore myši zobrazí aktuálna hodnota výmery HU.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\29z.jpg
Obrázok 35. Hranica užívania počas editácie vertexov

1.13. Rozdeliť hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať slúži na rozdelenie vybranej HU podľa deliacej čiary. Operáciu je možné vykonať iba nad práve jednou vybranou HU. Ak sú teda vybrané 2 HU, nástroj nie je možné aktivovať. Deliaca línia musí rozdeľovať HU na dve časti a zároveň jej prvý a posledný bod musí ležať na vonkajšom obvode HU. V prípade, že rozdeľované HU obsahuje vyňatú plochu a deliaca čiara musí prechádzať touto vyňatou plochou, deliacu čiaru je možné vykresliť oboma spôsobmi:

 • vykreslenie deliacej čiary cez vyňatú plochu bez nutnosti zadávania bodov na obvod vyňatej plochy

 • vykreslenie deliacej čiary cez vyňatú plochu s použitím zadávania bodov na obvod vyňatej plochy

images\14z.png
Obrázok 36. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu rozdeľovania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybraná práve jedna HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať.

 2. Zadať počiatočný bod deliacej čiary na obvodovej hranici HU.

 3. Vkladaním ďalších bodov zadefinovať priebeh deliacej čiary (priebeh novej hranice medzi HU).

 4. Dvojklikom zadať koncový bod deliacej čiary na obvodovej hranici HU.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu pre vytvorenie deliacej čiary.

2) Bod musí ležať na obvodovej hranici HU. Nástroj podporuje prichytávanie na hranicu HU.

3) V prípade, že deliaca čiara nebola ukončená na obvodovej hranici editovaného HU, toto HU nebude rozdelené. Používateľovi je v takomto prípade zobrazené chybové hlásenie a postup musí zopakovať.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\15z.jpg
Obrázok 37. Kreslenie deliacej čiary
images\16z.jpg
Obrázok 38. HU rozdelená na 2 HU na základe deliacej čiary

1.14. Vyňať z hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať slúži na vyňatie požadovanej plochy z vybranej HU. Operáciu je možné vykonať iba nad práve jednou vybranou HU. Ak sú teda vybrané 2 HU, nástroj nie je možné aktivovať. Začiatok polygónu, ako aj celý vykreslený polygón musí ležať vo vnútri HU, čiara musí mať minimálne 3 body a konečný bod musí byť zhodný s počiatočným bodom.

images\14z.png
Obrázok 39. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu vyňatia z HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybraná práve jedna HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať.

 2. Zadať počiatočný bod polygónu vo vnútri vybranej HU.

 3. Vkladaním ďalších bodov zadefinovať tvar polygónu pre vyňatie z HU.

 4. Dvojklikom zadať koncový bod polygónu v počiatočnom bode.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu pre vyňatie z HU.

2) Všetky body, vrátane počiatočného, musia ležať vo vnútri vybraného HU.

3) V prípade, že polygón nebol ukončený na počiatočnom bode, z tohto HU nebude vyňaté žiadne územie. Používateľovi je v takomto prípade zobrazené chybové hlásenie a postup musí zopakovať.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\17z.jpg
Obrázok 40. Kreslenie polygónu pre vyňatie z HU
images\18z.jpg
Obrázok 41. Z HU vyňatá plocha na základe vykresleného polygónu

1.15. Rozdeliť hranice užívania podľa externej vrstvy

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť HU podľa EV slúži na rozdelenie hranice užívania podľa hraníc zvolenej externej vrstvy.

images\19z.png
Obrázok 42. Tlačidlo pre aktiváciu rozdelenia HU podľa EV

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa nie je vybraná žiadna HU a žiadny ďalší nástroj nie je aktívny.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU podľa EV pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť HU podľa EV.

 2. Vybrať HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne.

 3. Zo zoznamu dostupných externých vrstiev vybrať externú vrstvu, podľa ktorej má nástroj HU rozdeliť.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na výber HU v mapovom okne.

2) Po výbere HU sa používateľovi zobrazí okno so zoznamom externých vrstiev, ktoré prechádzajú cez zvolené HU. Pre pokračovanie je potrebné kliknutím zvoliť požadovanú externú vrstvu a následne potvrdiť výber pomocou tlačidla Potvrdiť.

3) Po potvrdení nástroj rozdelí pôvodnú HU na viaceré HU podľa hraníc zvolenej externej vrstvy. Ak sa celá zvolená HU nachádza v rámci externej vrstvy a neprechádza ňou žiadna hranica externej vrstvy, HU zostáva v pôvodnom stave. V prípade, že delením vznikne plocha menšia ako 0,01 ha, nevznikne z nej nové HU, ale bude pripojená k pôvodnému HU. V prípade, že nie je možné pripojiť takúto plochu k pôvodnému HU, ostane táto plocha nepokrytá HU.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\75z.jpg
Obrázok 43. Pôvodná HU so zobrazenou externou vrstvou BPEJ a aktivovaným nástrojom Rozdeliť HU podľa EV
images\76z.png
Obrázok 44. Okno so zoznamom dostupných externých vrstiev zobrazené po označení pôvodnej HU, s označenou externou vrstvou BPEJ
images\77z.jpg
Obrázok 45. HU vzniknuté rozdelením pôvodnej HU podľa externej vrstvy BPEJ

1.16. Spojiť hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Spojiť slúži na spojenie práve dvoch vybraných a susedných alebo prekrývajúcich sa hraníc užívania do jednej HU. Ak nie sú vybrané práve 2 HU, nástroj nie je možné aktivovať.

images\19z.png
Obrázok 46. Tlačidlo pre aktiváciu spájania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybrané práve dve HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na spojenie dvoch HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Spojiť.

Po aktivovaní sa označené HU spoja do jednej HU. Nástroj sa po použití automaticky deaktivuje.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\20z.jpg
Obrázok 47. Vybrané hranice užívania pred spojením
images\21z.jpg
Obrázok 48. Hranica užívania vzniknutá spojením

1.17. Zmazať hranicu užívania

Nástroj Upraviť plochu - Zmazať slúži na zmazanie práve jednej vybranej HU. Ak nie je vybraná práve jedna HU, nástroj nie je možné aktivovať.

images\22z.png
Obrázok 49. Tlačidlo pre aktiváciu zmazania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybrané práve jedno HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na zmazanie vybranej HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Zmazať.

Po aktivovaní sa označená HU zmaže. Nástroj sa po použití automaticky deaktivuje.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\23z.jpg
Obrázok 50. Stav aplikácie pred zmazaním vybranej HU
images\24z.jpg
Obrázok 51. Stav aplikácie po zmazaní vybranej HU

1.18. Nástroj na meranie vzdialenosti a plochy

Nástroj slúži na meranie vzdialenosti (v metroch) alebo plochy (v hektároch), prípadne na zistenie plochy prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU. Panel nástroja sa nachádza v pravej dolnej časti mapového okna.

images\905.png
Obrázok 52. Panel nástroja na meranie vzdialenosti a plochy

Postup použitia:

Meranie vzdialenosti

images\906.png
Obrázok 53. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja na meranie vzdialenosti

Nástroj na meranie vzdialenosti sa aktivuje kliknutím na uvedené tlačidlo pre aktiváciu. Po aktivácii nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu meraného úseku. Používateľ následne klikaním do mapového okna vytvorí líniu vyznačenú modrou farbou, pričom každé kliknutie vytvorí nový uzlový bod línie. Dĺžka línie sa priebežne zobrazuje na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy. Pre ukončenie kreslenia línie je potrebný dvojité kliknutie. Nástroj sa následne deaktivuje, avšak nakreslená línia zostáva v mapovom okne a jej dĺžka zostáva uvedená na paneli nástroja. Pre vymazanie línie z mapového okna a jej dĺžky z panela nástroja je potrebné kliknúť na krížik zobrazený napravo od dĺžky línie na paneli nástroja.

images\913.jpg
Obrázok 54. Kreslenie línie pre meranie vzdialenosti v mapovom okne
images\914.jpg
Obrázok 55. Nakreslená línia pre meranie vzdialenosti v mapovom okne

Meranie plochy

images\907.png
Obrázok 56. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja na meranie plochy

Nástroj na meranie plochy sa aktivuje kliknutím na uvedené tlačidlo pre aktiváciu. Po aktivácii nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu. Používateľ následne klikaním do mapového okna vytvorí polygón vyznačený modrou farbou, pričom každé kliknutie vytvorí nový uzlový bod polygónu. Plocha polygónu sa priebežne zobrazuje na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy. Pre ukončenie kreslenia polygónu je potrebný dvojité kliknutie. Nástroj sa následne deaktivuje, avšak nakreslený polygón zostáva v mapovom okne a jeho plocha zostáva uvedená na paneli nástroja. Pre vymazanie polygónu z mapového okna a jeho plochy z panela nástroja je potrebné kliknúť na krížik zobrazený napravo od plochy polygónu na paneli nástroja.

images\915.jpg
Obrázok 57. Kreslenie polygónu pre meranie plochy v mapovom okne
images\916.jpg
Obrázok 58. Nakreslený polygón pre meranie plochy v mapovom okne

Meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU

images\908.png
Obrázok 59. Tlačidlo pre aktiváciu nástroja na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa

Nástroj na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa sa aktivuje kliknutím na uvedené tlačidlo pre aktiváciu. Po aktivácii nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu. Používateľ následne klikaním do mapového okna vytvorí polygón vyznačený modrou farbou, pričom každé kliknutie vytvorí nový uzlový bod polygónu. Plocha prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa sa priebežne zobrazuje na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy. Pre ukončenie kreslenia polygónu je potrebný dvojité kliknutie. Nástroj sa následne deaktivuje, avšak nakreslený polygón zostáva v mapovom okne a plocha jeho prekryvu s existujúcimi HU používateľa zostáva uvedená na paneli nástroja. Pre vymazanie polygónu z mapového okna a plochy jeho prekryvu s existujúcimi HU používateľa z panela nástroja je potrebné kliknúť na krížik zobrazený napravo od plochy prekryvu polygónu s existujúcimi HU používateľa na paneli nástroja.

images\917.jpg
Obrázok 60. Kreslenie polygónu pre meranie plochy prekryvu s existujúcimi HU používateľa v mapovom okne
images\918.jpg
Obrázok 61. Nakreslený polygón pre meranie plochy prekryvu s existujúcimi HU používateľa v mapovom okne

Nástroj na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU používateľa je možné využiť napríklad na rozdelenie existujúcej HU na viaceré HU s presnými výmerami určenými pomocou tohto nástroja.

Postup rozdelenia

 1. Aktivovať nástroj na meranie prekryvu nakresleného polygónu s existujúcimi HU.

 2. Nakresliť polygón cez existujúcu HU s požadovanou výmerou prekryvu polygónu a HU (napr. 2 hektáre). Výmera prekryvu je priebežne zobrazovaná na paneli nástroja na meranie vzdialenosti a plochy.

 3. Označiť existujúcu HU pomocou tlačidla Označiť - Hranicu užívania

 4. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať.

 5. Zadať počiatočný bod deliacej čiary na priesečníku obvodovej hranice HU a obvodovej čiary nakresleného polygónu.

 6. Nakresliť deliacu čiaru pozdĺž hranice nakresleného polygónu.

 7. Dvojklikom ukončiť deliacu čiaru na protiľahlom priesečníku obvodovej hranice HU a obvodovej čiary nakresleného polygónu.

images\69z.jpg
Obrázok 62. Kreslenie polygónu pre meranie plochy prekryvu s existujúcou HU používateľa v mapovom okne
images\70z.jpg
Obrázok 63. Nakreslený polygón pre meranie plochy prekryvu s existujúcou HU používateľa v mapovom okne
images\71z.jpg
Obrázok 64. Kreslenie deliacej čiary pozdĺž hranice nakresleného polygónu
images\72z.jpg
Obrázok 65. Rozdelená HU na základe nakresleného polygónu

1.19. Editovať popis

Nástroj slúži na úpravu atribútov požadovanej HU. Aplikácia umožňuje používateľovi editáciu atribútov poradové číslo a parcela. V prípade zadania nevalidnej hodnoty je používateľ o tomto stave informovaný. Nevalidné hodnoty nie je možné uložiť.

images\6z.png
Obrázok 66. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu editácie popisu HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa existujú HU.

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na editáciu popisu pomocou tlačidla Editovať popis.

 2. Spustiť editáciu HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne.

 3. Vykonať editáciu požadovaných atribútov.

 4. Ukončiť editáciu HU stlačením klávesy Enter. Editáciu HU je možné ukončiť aj pomocou tlačidla Zatvoriť v hlavičke okna, prípadne kliknutím do mapového okna. Nástroj je možné deaktivovať opätovným kliknutím na tlačidlo Editovať popis.

1) Po aktivovaní sa tlačidlo nástroja podfarbí nazeleno. Nástroj čaká na označenie HU v mapovom okne.

2) Zobrazené okno Hranice užívania s atribútmi vybranej HU. Atribúty, ktoré nie sú editovateľné, majú vstupné polia vyšedené.

3) Po prepísaní požadovanej hodnoty sa zmena prejaví až po opustení editovaného poľa.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\7z.jpg
Obrázok 67. Spustená editácia popisu v mapovom okne
images\8z.png
Obrázok 68. Okno editácie popisu

1.20. Validácia

Nástroj slúži na kontrolu HU prihláseného žiadateľa. Validácia kontroluje priestorové a atribútové vzťahy medzi HU žiadateľa. Počas validácie sú overované nasledovné podmienky/kontroly:

 • Hranice užívania prihláseného žiadateľa sa medzi sebou nesmú prekrývať

 • Hranica užívania môže zasahovať maximálne do jedného kultúrneho dielu

 • Hodnoty atribútov poradové číslo a parcela musia byť vyplnené

 • Kombinácia hodnôt atribútov poradové číslo a parcela musia byť v rámci jedného kultúrneho dielu jedinečné

 • Kombinácia hodnôt atribútov poradové číslo a parcela musia byť v rámci priestoru mimo LPIS jedinečné

 • Hranice užívania s rovnakou hodnotou atribútu poradové číslo v rámci jedného kultúrneho dielu alebo v rámci priestoru mimo LPIS musia mať spoločný aspoň jeden bod

 • Každá vytvorená hranica užívania musí spĺňať kritéria podporovaných geometrických útvarov - Nepodporovaná geometria parcely

Všetky HU, ktoré nespĺňajú niektorú z vyššie uvedených podmienok, sú po dokončení validácie vložené do výsledkov validácie ako chybné. Jeden záznam vo výsledkoch validácie predstavuje jednu HU. Ak jedna HU nespĺňa napríklad 2 podmienky súčasne, v tabuľke výsledkov validácie sú uvedené 2 záznamy. Označením záznamu vo výsledkoch validácie pomocou ľavého tlačidla myši je obsah mapového okna priblížený na HU, ktorá obsahuje uvedenú chybu. Pre možnosť spustenia exportu tlačových výstupov je potrebné obsah žiadosti uviesť do stavu, kedy výsledky validácie neobsahujú žiadne chyby.

images\45z.png
Obrázok 69. Tlačidlo pre aktiváciu validácie

Postup použitia:

 1. Aktivovať validáciu HU prihláseného používateľa pomocou tlačidla Validovať.

 2. Priblížiť a označiť HU s identifikovanou chybou označením záznamu v zozname chýb.

 3. Zatvoriť výsledky validácie kliknutím na krížik v pravej-hornej časti výsledkov validácie.

1) Po spustení validácie je v dolnej časti aplikácie zobrazené okno, v ktorom budú po ukončení procesu validácie zobrazené výsledky/chyby. O prebiehajúcom procese je používateľ informovaný oznamom Prebieha validácia…​ v hornej časti zoznamu. V prípade, že neboli nájdené žiadne chyby, je používateľovi sprístupnené tlačidlo Tlačiť prílohu.

2) Aplikácia automaticky priblíži a označí chybnú HU po kliknutí na záznam v zozname chýb.

images\46z.jpg
Obrázok 70. Zoznam chýb po spustení a ukončení validácie
images\47z.jpg
Obrázok 71. Chybné HU po označení záznamu v zozname chýb

1.21. Tlač mapy

Nástroj slúži na stiahnutie mapového výstupu vo formáte PDF z existujúcich hraníc územia prihláseného používateľa. Pri tejto operácií prebieha stiahnutie súboru. Pri prvom použití môže byť tento úkon prehliadačom zablokovaný a treba ho povoliť.

images\36z.png
Obrázok 72. Tlačidlo pre aktiváciu tlače grafického výstupu do PDF

Predpoklad použitia nástroja:

Validácia existujúcich hraníc užívania neidentifikovala žiadnu chybu.

Postup použitia:

 1. Aktivovať tlač grafického výstupu do PDF pomocou tlačidla Tlačiť prílohu - Grafická PDF.

Po spustení tlače je aplikácia do ukončenia operácie zablokovaná. Počas vytvárania tlačového výstupu je používateľovi zobrazená informácia o prebiehajúcej tlači.

1.22. Tlač tabuliek

Nástroj slúži na stiahnutie tabuľkového výstupu vo formáte XLS z existujúcich hraníc územia prihláseného používateľa. Pri tejto operácií prebieha stiahnutie súboru. Pri prvom použití môže byť tento úkon prehliadačom zablokovaný a treba ho povoliť.

images\37z.png
Obrázok 73. Tlačidlo pre aktiváciu tlače grafického výstupu do PDF

Predpoklad použitia nástroja:

Validácia existujúcich hraníc užívania neidentifikovala žiadnu chybu.

Postup použitia:

 1. Aktivovať tlač tabuľkového výstupu do XLS pomocou tlačidla Tlačiť prílohu - Tabuľková MS Excel.

Po spustení tlače je aplikácia do ukončenia operácie zablokovaná. Počas vytvárania tlačového výstupu je používateľovi zobrazená informácia o prebiehajúcej tlači.

1.23. Zverejniť HU

Nástroj slúži na zverejnenie HU prihláseného žiadateľa. Nástroj je sprístupnený až po vykonaní exportu Tlačiť prílohy - Tabuľková MS Excel. Po zverejnení žiadosti je stav žiadosti zmenený na P - potvrdená. Po zverejnení žiadosti budú HU prihláseného žiadateľa viditeľné aj pre ostatných žiadateľov vo vrstve Ostatné hranice užívania. Zverejnenie žiadosti je jednorazový a nevratný proces.

images\499.png
Obrázok 74. Tlačidlo pre zverejnenie žiadosti

Po stlačení tlačidla sa zobrazí modálne okno.

images\500.png
Obrázok 75. Okno pre potvrdenie odoslania HU do IACS a zverejnenie HU pre ostatných žiadateľov.

Po potvrdení voľby Áno, sú výmery HU zaslané do IACS. HU je možné naďalej editovať. Ďalej pokračujte tlačidlom Deklarácie.

Bez vyplnenia Deklarácie je žiadosť neúplná a nebude spracovaná v IACS.

Predpoklad použitia nástroja:

Validácia existujúcich hraníc užívania neidentifikovala žiadnu chybu a bola vykonaná Tlač príloh – Tabuľková MS Excel.

Postup použitia:

 1. Aktivovať potvrdenie žiadosti pomocou tlačidla Zverejniť HU.

 2. V okne pre odoslanie a zverejnenie HU stlačiť Áno.

 3. Potvrdiť v okne stavu žiadosti na P - potvrdená pomocou tlačidla Áno.

 4. Potvrdiť tlačidlo Rozumiem.

1.24. Deklarácie

Na zobrazenie deklarácií slúži tlačidlo Deklarácie, ktorým sa používateľ môže prepnúť do zoznamu poľnohospodárskych pozemkov (ZPP) a zoznamu poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu (ZPPE).

images\501.png
Obrázok 76. Tlačidlo Deklarácie

Po jeho stlačení prebehne automatická validácia priestorových a atribútových vzťahov medzi HU žiadateľa (podobne ako po stlačení tlačidla Validácia). Po dokončení automatickej validácie môžu nastať dve možnosti:

 • Ak výsledky validácie neobsahujú žiadne chyby, zobrazí sa používateľské rozhranie deklaračnej tabuľky - ZPP, ZPPE.

 • Ak výsledky validácie obsahujú jednu alebo viacero chýb, tie sa vypíšu do tabuľky výsledkov validácie. Pre pokračovanie do deklaračnej tabuľky je potrebné chyby odstrániť a opätovne stlačiť tlačidlo Deklarácie.

Do používateľského rozhrania ZPP je možné sa prepnúť aj kliknutím na odkaz „Zobraziť deklaráciu“, ktorý je uvedený v dolnej časti okna identifikácie ku každej HU.

images\502.png
Obrázok 77. Odkaz na Zobraziť deklaráciu vyznačený v červenom rámčeku

1.25. Výsledky kontroly

Tlačidlo Výsledky kontroly je dostupné iba pre žiadateľov v stave P a PO. Slúži na zobrazenie výsledkov kontrol vykonávaných v IACS.

images\912.png
Obrázok 78. Tlačidlo Výsledky kontroly

Ak sú k dispozícii nové výsledky kontroly žiadosti, v pravom hornom rohu tlačidla Výsledky kontroly sa zobrazí červený bod s uvedeným počtom chýb.

images\65z.png
Obrázok 79. Indikácia nových výsledkov kontroly na tlačidle Výsledky kontroly

Po stlačení tlačidla sa načítajú výsledky kontroly žiadosti prihláseného žiadateľa a zobrazia sa v tabuľke v spodnej časti okna (podobne ako výsledky validácie). Ak je tabuľka prázdna, v žiadosti neboli nájdené žiadne chyby. Ak chyba súvisí s konkrétnym HU alebo KD, je možné na ňu kliknúť (podobne ako vo výsledkoch validácie) a priblížiť sa tak na konkrétne HU, resp. KD.

images\66z.jpg
Obrázok 80. Zoznam nájdených chýb
images\67z.jpg
Obrázok 81. Priblíženie sa na konkrétne KD, na ktorom sa nachádza chyba

Používateľ môže v aplikácii vykonať opravu niektorých chýb, avšak opravy chýb sa prejavia až po spustení ďalšej kontroly v IACS, nie hneď po ich oprave používateľom.

1.26. Odoslať do IACS

Tlačidlo Odoslať do IACS je dostupné iba pre žiadateľov v stave PO od 1.6.2018. Slúži na odoslanie upravených hraníc užívania do IACS po ich editácii žiadateľom v stave PO od 1.6.2018. Pomocou tohto tlačidla sa neodosielajú zoznamy pozemkov, nakoľko žiadateľ ich už po tomto termíne nemôže editovať.

images\901.png
Obrázok 82. Tlačidlo Odoslať do IACS

Predpoklad použitia nástroja:

Validácia existujúcich hraníc užívania neidentifikovala žiadnu chybu a používateľ vykonal tlač tabuľkového výstupu do XLS pomocou tlačidla Tlačiť prílohu - Tabuľková MS Excel.

Po stlačení tlačidla sa zobrazí vyskakovacie okno.

images\902.png
Obrázok 83. Okno pre potvrdenie odoslania upravených hraníc pozemkov do IACS.

Po potvrdení voľby Áno, sú upravené hranice užívania zaslané do IACS. Hranice užívania je možné naďalej editovať.

1.27. Používateľské rozhranie ZPP

Po stlačení tlačidla Deklarácie a úspešnej automatickej validácii sa používateľovi zobrazí deklaračná tabuľka, konkrétne Zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP). Každá HU používateľa je v tabuľke reprezentovaná samostatným riadkom.

images\503z.png
Obrázok 84. Deklaračná tabuľka, resp. Zoznam poľnohospodárskych pozemkov (ZPP)

Nástroje hornej lišty

 • Tlačidlo Späť na mapu

Tlačidlo slúži na návrat do mapového okna. Je umiestnené v ľavej hornej časti okna prehliadača. Po jeho stlačení sa používateľ vráti späť na mapu na miesto, kde sa nachádzal pred prepnutím do používateľského rozhrania deklaračnej tabuľky.

images\504.png
Obrázok 85. Tlačidlo Späť na mapu

Návrat do mapového okna s priblížením sa na konkrétnu HU je možný aj stlačením tlačidla „Zobraziť na mape“ v rámci tabuľky ZPP (pozri popis k stĺpcu „Zobraziť na mape“ v časti Popis atribútov).

 • Tlačidlo Tlačiť deklarácie

Tlačidlo slúži na tlač tabuliek po dokončení ich vypĺňania. Je umiestnené v ľavej hornej časti okna prehliadača. Po jeho stlačení sa používateľovi vygenerujú požadované tabuľky (ZPP a ZPPE) vo formáte xls.

images\505z.png
Obrázok 86. Tlačidlo Tlačiť deklarácie

Po vygenerovaní tabuliek je používateľovi ponúknutá možnosť ich stiahnutia do svojho počítača (tlačidlo Stiahnuť). Pre návrat do používateľského rozhrania deklaračnej tabuľky je potrebné stlačiť tlačidlo Zatvoriť.

images\506z.png
Obrázok 87. Tabuľky vo formáte .xls
 • Tlačidlo Podať deklarácie

Slúži na formálne a záväzné podanie deklarácie. Podaním deklarácie sa odošlú žiadateľove hranice užívania a zoznamy pozemkov do IACS. Nutnou podmienkou úspešného podania deklarácií je absencia kritických validačných chýb. Kontrola na validačné chyby sa vykonáva automaticky vždy pred podaním. Ak formulár ZPP alebo ZPPE obsahuje kritické validačné chyby (zobrazené priamo v tabuľke červenou farbou), podanie deklarácií nebude umožnené.

images\52.png
Obrázok 88. Tlačidlo Podať deklarácie

Voľba zobrazenia stĺpcov

Pod názvom tabuľky sú zobrazené tri zaškrtávacie políčka s popisom. Tieto políčka slúžia na zobrazenie, resp. skrytie častí tabuľky, ktoré chce používateľ v danej chvíli zobraziť, resp. vypĺňať. Je možné mať naraz zaškrtnutý ľubovoľný počet políčok (0 až 3). Pri nezaškrtnutí ani jedného z políčok sa v tabuľke zobrazia iba základné stĺpce – atribúty tabuľky ZPP.

images\507z.png
Obrázok 89. Zaškrtávacie políčka s popisom vyznačené v červenom rámčeku

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť stĺpce pre podporu ANC“ sa do tabuľky pridajú stĺpce „ANC/LFA (typ)“ a „Podpora na ANC“. V prípade, ak sa na jednej parcele nachádza viac typov ANC, budú takéto riadky pridané do zoznamu pozemkov.

images\508z.png
Obrázok 90. Zaškrtnuté políčko a pridané stĺpce zvýraznené červeným rámčekom

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť stĺpce pre podporu pre ostatné opatrenia PRV“ sa do tabuľky pridajú stĺpce Podpora na ÚEV 4. a 5. st., biopás na OP, biotop sysľa, biotop dropa, CHVO Žitný ostrov, žiadosť o integrovanú produkciu, žiadosť o ekologické poľnohospodárstvo a žiadosť o kombinované opatrenie.

images\509z.png
Obrázok 91. Zaškrtnuté políčko a pridané stĺpce zvýraznené červeným rámčekom

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť stĺpce pre oblasť ekologického záujmu“ sa na koniec tabuľky pridajú stĺpce „Parcela EFA“ a „KP EFA“. Tieto stĺpce sú dôležité pre zaradenie pozemku do zoznamu pozemkov s oblasťou ekologického záujmu.

images\510z.png
Obrázok 92. Zaškrtnuté políčko a pridané stĺpce zvýraznené červeným rámčekom

Filtre riadkov deklaračných tabuliek

Pod tromi zaškrtávacími políčkami s popisom sú zobrazené filtre riadkov deklaračných tabuliek (dve vyplňovacie políčka Kód dielu a PČUV - poradové číslo užívanej výmery, dve zaškrtávacie políčka Zobraziť chybné riadky a Zobraziť riadky s varovaním). Vyplňovacie políčka slúžia na zobrazenie požadovaného riadku deklaračnej tabuľky na základe atribútu „Kód dielu“ a „PČUV“, ktoré chce používateľ v danej chvíli zobraziť, resp. vypĺňať. Zaškrtávacie políčka slúžia na filtrovanie riadkov deklaračnej tabuľky s kritickými chybami (neumožňujú podanie žiadosti, kontrola vyplnenia povinných atribútov) a nekritickými chybami (nemajú vplyv na podanie žiadosti, varovanie alebo odporúčanie pre žiadateľa).

images\800.png
Obrázok 93. Vyplňovacie a zaškrtávacie políčka s popisom vyznačené v červenom rámčeku

Vo vyplňovacích políčkach vypĺňa používateľ hodnotu atribútu výberom z ponúknutých možností v rolovacom okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí do bieleho poľa alebo zadá celý číselný kód hľadaného kultúrneho dielu vo forme 0102/1, prípadne poradové číslo užívanej výmery vo forme 1.

images\801.png
Obrázok 94. Ponuka na výber hodnoty Kód dielu
images\802.png
Obrázok 95. Ponuka na výber hodnoty PČUV

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť chybné riadky“ sa v deklaračnej tabuľke zobrazia všetky riadky s kritickou chybou.

images\803.png
Obrázok 96. Zaškrtnuté políčko a zobrazené riadky s kritickou chybou

Po zaškrtnutí políčka „Zobraziť riadky s varovaním“ sa v deklaračnej tabuľke zobrazia všetky riadky s nekritickou chybou.

images\804.png
Obrázok 97. Zaškrtnuté políčko a zobrazené riadky s nekritickou chybou

Filtre je možné navzájom kombinovať.

images\805.png
Obrázok 98. Kombinácia filtrov Kód dielu, PČUV a Zobraziť chybné riadky

Na zrušenie filtra s vyplňovacím políčkom je potrebné stlačiť červený kruh s červeným x uprostred a pri zaškrtávacích políčkach odšktrnúť dané políčko. Ak je aktívnych niekoľko filtrov naraz, je možné ich naraz deaktivovať stlačením tlačidla Zrušiť filter.

images\806.png
Obrázok 99. Tlačidlo zrušiť filter

Počet riadkov na stranu a stránkovanie

Na zmenu počtu zobrazovaných riadkov deklaračnej tabuľky slúži rolovacie okno s popisom Riadkov na stranu. Počet riadkov si používateľ môže zvoliť kliknutím na čiernu šípku v pravej strane bieleho poľa.

images\807.png
Obrázok 100. Rolovacie okno Riadkov na stranu

Na posúvanie sa medzi viacerými stránkami deklaračnej tabuľky slúži stránkovanie, ktoré umožňuje používateľovi zobrazovať deklaračnú tabuľku po častiach, s počtom riadkov ním zvolených.

images\808.png
Obrázok 101. Stránkovanie

Nápoveda

Formulár ZPP poskytuje žiadateľovi nápovedu na uľahčenie jeho vyplnenia. Každý stĺpec formulára obsahuje malú ikonu otáznika v ľavom dolnom rohu hlavičky. Nastavením kurzora na túto ikonu sa zobrazí nápoveda s podrobným popisom a návodom, ako stĺpec vyplniť.

images\511z.png
Obrázok 102. Malá ikona otáznika a nápoveda s podrobným popisom a návodom

Prechod do zoznamu pozemkov s oblasťou ekologického záujmu

Na prechod do formuláru ZPPE slúži tlačidlo ZPP EFA. Je možné ho stlačiť iba v prípade, že používateľ vyplnil všetky povinné atribúty v tabuľke ZPP a nemá žiadne kritické chyby (pozri časť Chyby v tabuľkách ZPP a ZPP EFA).

images\512.png
Obrázok 103. Tlačidlo ZPP EFA

Popis atribútov

Na tomto mieste sú stručne popísané typy atribútov, ktoré sa vyskytujú v aplikácii. Ide predovšetkým o popis používania a vypĺňania formuláru. Pre metodický popis atribútov je potrebné konzultovať Príručku žiadateľa alebo nápovedu v záhlaví formuláru.

V stĺpci „Zobraziť na mape“ sa pre každú HU nachádza tlačidlo, ktorým sa môže používateľ prepnúť na zobrazenie konkrétnej HU v mape.

images\513.png
Obrázok 104. Tlačidlo na zobrazenie konkrétnej HU v mape

Automaticky vypĺňané atribúty

Aplikácia GSAA automaticky vyplní hodnoty týchto atribútov pre jednotlivé HU (napr. atribúty P.Č., Štvorec, Kód dielu, PČUV, parcela apod.). Ide predovšetkým o informačné atribúty, z ktorých najvýznamnejšie sú:

 • Atribút „Kód dielu“ obsahuje kód KD, na ktorom sa daná HU nachádza (čierne písmo) a zároveň výmeru celého tohto KD (sivé písmo) v hektároch. Ak sa celá plocha HU nachádza mimo KD, hodnota atribútu „Kód dielu“ ostane nevyplnená.

 • Atribút „PČUV“ obsahuje poradové číslo užívanej výmery. Pod týmto číslom je uvedená užívaná výmera SAPS plochy v hektároch. Ak je HU rozdelená na viacero parciel, tak užívaná výmera je uvedená iba pri abecedne prvej parcele.

 • Atribút „Parcela“ obsahuje označenie parcely a výmeru parcely v hektároch.

 • Atribút „ANC/LFA (typ)“. Ak parcela prekrýva územie ANC, tak tento atribút obsahuje označenie typu ANC spolu s výmerou ANC v rámci KD. V prípade, že parcela prekrýva územie s viacerými typmi ANC, tieto sú uvedené na samostatných riadkoch tak, aby bolo možné požiadať o podporu na ANC pre každý typ samostatne.

Atribúty vypĺňané používateľom

Hodnotu atribútu vypĺňa používateľ výberom z ponúknutých možností v rolovacom okne, ktoré sa zobrazí po kliknutí na čiernu šípku na pravej strane bieleho poľa v rámci atribútu (napr. atribúty*Aktualizácia LPIS, Kultúra, Vek porastu).

Atribút „Kultúra“ ponúka na výber typ kultúry na danom pozemku. Systém automaticky vynucuje pravidlo, že jedna SAPS plocha nemôže mať viacero rôznych kultúr.

images\514.png
Obrázok 105. Ponúka na výber typ kultúry v danom pozemku

Atribút „Plodina“ ponúka na výber hodnoty súčasne s tým, ako používateľ píše do textového poľa a zužuje mu výber tak, aby čo najlepšie vyhovoval používateľovej voľbe. Tento atribút je možné zvoliť až po tom, čo je zvolená kultúra. Hodnoty na výber pre atribút plodina sú automaticky zúžené na tie, ktoré vyhovujú zvolenej kultúre.

images\515.png
Obrázok 106. Ponúka na výber hodnoty Plodina

Atribúty s možnosťou áno/nie

Hodnotu atribútu vypĺňa používateľ jednoduchým zaškrtnutím prázdneho bieleho krúžka so zeleným orámovaním, ktorý sa po zaškrtnutí zmení na plný zelený krúžok so symbolom ✓. Používateľ krúžok zaškrtne v prípade, že chce zmeniť hodnotu atribútu na „áno“ (zaškrtnutý krúžok). Nie pre všetky pozemky existuje možnosť zaškrtnúť atribút.

Napríklad podporu na „Biotop sysľa“ je možné zaškrtnúť iba v prípade, že sa na pozemku biotop sysľa nachádza, je zvolená kultúra TTP a užívaná výmera je väčšia alebo rovná 0,3 ha. V prípade, že nie sú splnené tieto podmienky, systém neumožní zvoliť podporu na biotop sysľa. Obdobné pravidlá platia pre všetky atribúty žiadosti o podporu.

Atribút „Priama podpora“ umožňuje požiadať o priamu viazanú podporu. Systém automaticky vyhodnocuje možnosť na zaškrtnutie tohto atribútu, ktorí sa zobrazí iba v prípade špecifickej kombinácie hodnôt atribútov „Kultúra dielu“ a „Plodina“ (napr. SAD – Jabloň domáca), pre ktoré je možné o priamu platbu požiadať. Po zaškrtnutí atribútu sa pod zaškrtávacím krúžkom automaticky objaví kód požadovanej podpory v závislosti od plodiny.

Niektoré špecifické atribúty, ako napr. „Žiadosť EP“ si po zaškrtnutí vyžadujú vyplnenie dodatočných atribútov. V tomto prípade EP operáciu, konverziu a vek. Systém si vyplnenie týchto atribútov zreteľne vynúti (tzn., zvýraznia sa červenou farbou).

Atribút „Parcela EFA“ slúži na zaradenie pozemku do zoznamu pozemkov s oblasťou ekologického záujmu (ZPPE). Ak je tento atribút zvolený, tak daná parcela s výmerou oprostenou o výmeru KP a terás sa prenesie do ZPPE.

Atribút „KP EFA“ slúži na zaradenie krajinných prvkov na parcele a nárazníkových zón - brehových porastov (NZ BP) priľahlých k parcele do zoznamu pozemkov s oblasťou ekologického záujmu (ZPPE). Ak je tento atribút zvolený, tak jednotlivé krajinné prvky na danej parcele, resp. NZ BP priľahlé k danej parcele, sa prenesú do ZPPE.

1.28. Používateľské rozhranie ZPPE

Po stlačení tlačidla ZPP EFA v používateľskom rozhraní tabuľky ZPP sa používateľovi zobrazí formulár Zoznamu poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu (ZPPE). Zoznam bude obsahovať záznamy iba v prípade, že bol v ZPP vyplnený aspoň jeden atribút „Parcela EFA“ alebo „KP EFA“.

images\516z.png
Obrázok 107. Formulár Zoznamu poľnohospodárskych pozemkov s oblasťou ekologického záujmu (ZPPE)

Nástroje hornej lišty

Nástroje hornej lišty sú v používateľskom rozhraní tabuľky ZPP EFA totožné s nástrojmi v používateľskom rozhraní tabuľky ZPP.

Prechod do ZPP

Tlačidlo slúži na prepnutie späť do používateľského rozhrania tabuľky ZPP.

images\517.png
Obrázok 108. Tlačidlo ZPP

Popis atribútov

 • V stĺpci „Zobraziť na mape“ sa pre každú časť HU nachádza tlačidlo, ktorým sa môže používateľ prepnúť na zobrazenie konkrétnej HU v mape.

 • Atribút „Kód dielu“ obsahuje kód KD, na ktorom sa daná HU nachádza. Ak sa celá plocha HU nachádza mimo KD, hodnota atribútu „Kód dielu“ ostane nevyplnená.

 • Atribút „Kultúra“ je prevzatý z nastavenia pozemku v ZPP.

 • Atribút „PČUV“ obsahuje poradové číslo užívanej výmery.

 • Atribút „Kód EFA“ obsahuje jedinečný identifikátor EFA prvku. Vyplnený je iba v prípade kultúrnych prvkov na parcele.

 • Atribút „Výmera“ zobrazuje výmeru parcely bez výmery krajinných prvkov alebo terás, resp. výmeru samostatných krajinných prvkov alebo terás.

 • Atribút „Výmera, váha“ obsahuje túto výmeru prepočítanú EFA váhovým faktorom.

 • Atribút „Kód a využitie“ ponúka používateľovi možnosť stanoviť využite parcely. Atribút je povinný. V niektorých prípadoch (krajinné prvky, NZ BP) je atribút predvyplnený a nedá sa upraviť.

 • Atribút „Nepoužívanie POR“ definuje, či sa na parcele nepoužívajú prostriedky na ochranu rastlín.

 • Atribút „Deklarovať“ definuje, či sa daný pozemok prenáša do deklarácie a či má byť súčasťou podanej žiadosti

Krajinné prvky a NZ BP

V prípade, že používateľ zaškrtol atribút „KP EFA“ v tabuľke ZPP, jednotlivé krajinné prvky na danej parcele, resp. NZ BP priľahlé k danej parcele sa zobrazia na samostatných riadkoch v tabuľke ZPPE. Pre krajinné prvky a NZ BP nie je možné upraviť atribút „Kód a využitie“, nakoľko tento atribút vyplní aplikácia GSAA automaticky na základe typu krajinného prvku, resp. NZ BP.

images\809.png
Obrázok 109. Tabuľka ZPPE obsahujúca automaticky vyplnené riadky s informáciami o krajinnom prvku a NZ BP

1.29. Validačné chyby v deklaráciách

Existujú dva typy chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť vo formulároch deklarácií ZPP a ZPPE - kritické a nekritické chyby.

Kritické chyby

Pod kritickými chybami sa chápu závažné prekážky, ktoré znemožňujú podanie žiadosti. Ide predovšetkým o kontrolu vyplnenia povinných atribútov. Atribúty, ktoré používateľ musí vyplniť, sa v prípade, že nie sú vyplnené, zvýraznia bledočervenou farbou. Zároveň sa červenou farbou zvýrazní pole P.Č. konkrétneho pozemku, ktorý obsahuje aspoň jednu kritickú validačnú chybu deklarácie.

Medzi základné povinné atribúty, mimo iné, patrí atribút „Kultúra“ a naňho nadväzujúci atribút „Plodina“. Nevyplnenie jedného z povinných atribútov je vyhodnotené ako kritická chyba.

Ak sa vo formulároch ZPP alebo ZPPE nachádza kritická chyba, napravo od názvu tabuľky sa zobrazí červený trojuholník s výkričníkom a číslo, ktoré reprezentuje počet riadkov (pozemkov), v ktorých sa nachádzajú kritické chyby. Zároveň každý atribút, ktorý nie je validný, obsahuje v ľavom dolnom rohu bunky ikonu malého otáznika. Nastavením kurzora na túto ikonu sa zobrazí popis kritickej chyby s návodom na jej odstránenie.

images\518z.png
Obrázok 110. Príklad 9 kritických chýb vo formulári ZPPE s vyznačeným červeným trojuholníkom s výkričníkom a číslom, spolu s ikonou malého otáznika

Ak formulár ZPP alebo ZPPE obsahuje kritické chyby, nebude umožnené podanie deklarácií ani ich tlač.

Nekritické chyby

Pod nekritickými chybami sa chápu varovania alebo odporúčania, ktorými sa žiadateľ môže, ale nemusí riadiť. Nekritické chyby nemajú vplyv na podávanie žiadosti, tzn. žiadosť je možné podať aj v prípade, že formulár ZPP a ZPPE obsahuje nekritické chyby a neobsahuje kritické chyby.

Jediným z atribútov, ktorý môže vyvolať nekritickú chybu, je atribút „Aktualizácia LPIS“, a to v prípade, ak sa aspoň časť plochy HU nachádza mimo KD a tento atribút nie je vyplnený. Ako nekritická chyba je taktiež vyhodnotené nesprávne vyplnenie atribútuKombinované opatrenie“ v súvislosti so zvolenou plodinou alebo v súvislosti s typom biotopu na danom HU.

Nekritické chyby sa označujú žltou farbou. Ak sa v tabuľke ZPP nachádza nekritická chyba, napravo od názvu tabuľky sa zobrazí žltý krúžok s výkričníkom a číslo, ktoré reprezentuje počet riadkov (pozemkov), v ktorých sa nachádzajú nekritické chyby. Zároveň každý atribút, ktorý obsahuje nekritickú chybu, obsahuje v ľavom dolnom rohu bunky ikonu malého otáznika. Nastavením kurzora na túto ikonu sa zobrazí popis nekritickej chyby.

images\519z.png
Obrázok 111. Príklad nekritickej chyby vo formulári ZPPE s vyznačeným žltým krúžkom s výkričníkom a číslom, spolu s ikonou malého otáznika

1.30. Krok dozadu/dopredu

Nástroj umožňuje vrátenie vykonaných zmien.

images\38z.png
Obrázok 112. Tlačidlá Krok dozadu/Krok dopredu

Predpoklad použitia nástroja:

Vykonaná niektorá z operácií: prebrať z LPIS, nakresliť novú, editovať vertexy, rozdeliť a vyňať, spojiť, zmazať alebo editovať popis HU.

Postup použitia:

 1. Aktivovať funkciu krok dozadu pomocou tlačidla Krok dozadu

 2. Aktivovať funkciu krok dopredu pomocou tlačidla Krok dopredu

1.31. Zapnúť/vypnúť externé vrstvy

Nástroj slúži na aktiváciu/deaktiváciu externých vrstiev (EV) v mapovom okne. Nástroj je umiestnený v ľavom dolnom rohu mapového okna. Obsah týchto vrstiev nie je možné editovať. Slúžia iba na prehliadanie. Počas kampane môžu byť niektoré z externých vrstiev dočasne nedostupné.

images\41z.png
Obrázok 113. Zoznam externých vrstiev

Postup použitia:

 1. Aktivovať požadovanú externú vrstvu kliknutím na názov vrstvy v zozname Ostatné vrstvy.

Po aktivovaní externej vrstvy sa obsah vrstvy zobrazí v mapovom okne. Vysvetlivky k aktivovanej vrstve sa zobrazia v zozname Legenda v pravom dolnom rohu mapového okna.

images\42z.jpg
Obrázok 114. Mapová aplikácia s aktivovanými externými vrstvami

Súčasťou externých vrstiev sú aj vrstvy ostatných hraníc užívania a prekryvov medzi farmármi. Obe tieto vrstvy je možné v mape identifikovať. Musia však byť aktivované. Vrstva Zverejnené HU zobrazuje zverejnené hranice užívania všetkých žiadateľov. Vrstva Prekryv žiadateľov zobrazuje prekryvy prihláseného používateľa s inými žiadateľmi.

1.32. Importovať vlastnú vrstvu

Nástroj slúži na importovanie vlastnej vrstvy vo formáte KML alebo GPX do mapového okna. Je dostupný iba pre žiadateľov v editačnom móde. Tlačidlo pre jeho aktiváciu sa nachádza pod zoznamom externých vrstiev.

images\919.png
Obrázok 115. Tlačidlo pre import vlastnej vrstvy

Postup použitia:

 1. Kliknúť na tlačidlo Importovať vlastnú vrstvu.

 2. Vybrať vrstvu vo formáte KML alebo GPX z vlastného počítača.

 3. Aplikácia GSAA pridá zvolenú vrstvu do mapového okna a zároveň do zoznamu externých vrstiev.

 4. Kliknutím na sivý krížik vedľa názvu vrstvy odstrániť vrstvu z mapového okna.

Importovať je možné práve jeden súbor KML alebo GPX obsahujúci bodovú, líniovú alebo polygónovú vrstvu.

Importovanú vrstvu je možné zapínať a vypínať v zozname externých vrstiev podobne ako ostatné externé vrstvy.

Nástroje na priestorovú editáciu HU podporujú prichytávanie ("snapping") na importovanú vlastnú vrstvu.

images\920.jpg
Obrázok 116. Mapové okno s importovanou vlastnou polygónovou vrstvou vo formáte KML

1.33. Prebrať z vlastnej vrstvy

Nástroj Označiť - Prebrať z vlastnej vrstvy slúži na preberanie z vlastných importovaných vrstiev KML do HU prihláseného žiadateľa. Pri preberaní sa automaticky vyplnia všetky atribúty nového HU. Po prebratí je nástroj automaticky deaktivovaný.

images\68z.png
Obrázok 117. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu nástroja Prebrať z vlastnej vrstvy

Predpoklad použitia nástroja

Žiadateľ má v mapovom okne importovanú vlastnú polygónovú vrstvu vo formáte KML

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU prebratím z vlastnej vrstvy pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z vlastnej vrstvy.

 2. Kliknúť na vlastnú vrstvu v mapovom okne.

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbí sa nazeleno. Nástroj čaká na kliknutie na vlastnú vrstvu v mapovom okne.

2) Vytvorená nová HU s rovnakou geometriou ako importovaná vlastná polygónová vrstva.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\921.jpg
Obrázok 118. Stav aplikácie pred prebratím z vlastnej vrstvy
images\922.jpg
Obrázok 119. Stav aplikácie po prebratí z vlastnej vrstvy

1.34. História údajov

Nástroj história údajov umožňuje prezerať historický stav HU a deklarácii prihláseného žiadateľa v rámci kampane. Je dostupný iba v prezeracom móde pre žiadateľov v stave PO a pre žiadateľov, ktorých žiadosť je blokovaná administrátorom. Panel nástroja sa nachádza na nástrojovej lište.

images\923.png
Obrázok 120. Panel nástroja História údajov

V rolovacom okne má používateľ na výber dátumy, ku ktorým je možné zobraziť údaje. Na výber sú iba "míľniky", tzn. dátumy a časy, ktoré súvisia s významnými udalosťami vo vzťahu k žiadosti. Takýmito míľnikmi sú:

 • aktuálny stav

 • dátum potvrdenia žiadosti

 • dátum každého podania žiadosti

 • dátum každého prijatia výsledkov kontroly

 • dátum každého odoslania žiadosti do IACS

images\924.png
Obrázok 121. Rolovacie okno s jednotlivými míľnikmi vo vzťahu k žiadosti

Údaje je možné zobraziť iba k jedného zo spomenutých míľnikov naraz. Po zvolení jedného z historických míľnikov z rolovacieho okna sa aplikácia podfarbí na žlto, čím používateľovi signalizuje, že zobrazuje historické údaje. Zároveň sa v aplikácii zobrazia HU platné k zvolenému míľniku.

images\78z.jpg
Obrázok 122. Aplikácia so zobrazenými historickými údajmi

Pri zobrazení historických údajov je možné tlačiť grafickú prílohu platnú pre zobrazený historický stav žiadosti a taktiež zobraziť výsledky kontroly platné k zvolenému míľniku (v prípade žiadostí v stave PO). Pri zobrazení historických údajov nie je možné tlačiť tabuľkovú prílohu.

Po prepnutí sa do deklarácii sa používateľovi zobrazia deklaračné tabuľky, ktoré boli podané k zvolenému míľniku. Tieto tabuľky je tiež možné vytlačiť pomocou tlačidla Tlačiť deklarácie. Ak používateľ zobrazuje údaje platné k dátumu a času zverejnenia žiadosti, deklaračné tabuľky neobsahujú žiadne údaje, nakoľko pred zverejnením ani spolu so zverejnením žiadosti nemohli byť žiadne deklarácie podané.

images\73z.png
Obrázok 123. Tabuľka ZPP s údajmi platnými k zvolenému míľniku

1.35. Legenda

Legenda sa nachádza v pravom dolnom rohu mapového okna. Obsah legendy sa mení podľa mierky zobrazenej mapy a aktívnych vrstiev. Ak je zobrazená niektorá z externých vrstiev, pridajú sa vysvetlivky k tejto vrstve do legendy.

images\43z.png
Obrázok 124. Legenda

1.36. Odhlásiť

Nástroj slúži na odhlásenie prihláseného používateľa z aplikácie. Po odhlásení je používateľovi zobrazená základná obrazovka aplikácie s prihlasovacím formulárom.

images\44z.png
Obrázok 125. Tlačidlo pre odhlásenie prihláseného používateľa

Postup použitia:

 1. Aktivovať odhlásenie prihláseného používateľa pomocou tlačidla Odhlásiť umiestneného v nástrojovej lište.

1.37. Nápoveda

Nástroj slúži na zobrazenie používateľskej príručky. V príručke sú popísané postupy použitia jednotlivých nástrojov.

images\48z.png
Obrázok 126. Tlačidlo Nápoveda

Postup použitia:

 1. Aktivovať otvorenie používateľskej príručky pre žiadateľa pomocou tlačidla Nápoveda.

Používateľská príručka pre žiadateľa je otvorená v novej karte prehliadača.

1.38. Kontakt

Nástroj slúži na zobrazenie informácií o kontakte na prevádzkovateľa aplikácie.

images\39z.png
Obrázok 127. Tlačidlo Kontakt

Postup použitia:

 1. Aktivovať okno s kontaktom na technickú podporu pomocou tlačidla Kontakt.

Okno je možné zatvoriť kliknutím na ľubovoľné miesto v mapovej aplikácii mimo tohto okna.

images\40z.jpg
Obrázok 128. Zobrazenie kontaktu na technickú podporu

2. Používateľské postupy

2.1. Inštruktážne videá

 1. Ovládacie prvky aplikácie - https://www.youtube.com/watch?v=wCufaEhJVFYwatch?v=wCufaEhJVFY

 2. Prebratie z LPIS & Delenie parciel - https://www.youtube.com/watch?v=BBSMc-otQWE

 3. Spájanie parciel & Zmazanie parcely - https://www.youtube.com/watch?v=oVnUIPBhfqE

 4. Vytváranie nových hraníc užívania - https://www.youtube.com/watch?v=undpKpqSVHU

 5. Editácia vertexov - https://www.youtube.com/watch?v=6fkhHgdJg4k

 6. Editácia popisu – https://www.youtube.com/watch?v=HHcKyhvAn3A

 7. Validácia - nesprávne zadaná parcela alebo poradové číslo - https://www.youtube.com/watch?v=tyY3uMzWW1I

 8. Validácia - prekryv s inou parcelou - https://www.youtube.com/watch?v=bhiRRkV0T-M

 9. Validácia - prekryv viacerých KD - https://www.youtube.com/watch?v=OXbpyWlPvXA

 10. Validácia – popis parcely https://www.youtube.com/watch?v=T1dlcN8FV8U

 11. Validácia – nepodporovaná geometria parcely https://www.youtube.com/watch?v=0rCDL4MF63U

 12. Deklarácie - https://www.youtube.com/watch?v=_zE1MwO61uw

 13. Omylom zmazaná parcela - https://www.youtube.com/watch?v=IBmQi4SLipE

 14. Zrušenie vyňatia - https://www.youtube.com/watch?v=8WfJUoUSCUk

 15. Vytvorenie vnorenej parcely - https://www.youtube.com/watch?v=NILHbID5WMM

2.2. Časť hranice užívania je mimo kultúrneho dielu

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy časť hranice užívania presahuje za hranicu DPB(ďalej používané aj KD). Tento stav však nie je požadovaný a je nutné presahujúcu časť odstrániť. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Odstrániť celú HU a prebrať HU z LPIS (v prípade, že má HU prekrývať celú plochu DPB)
images\101z.jpg
Obrázok 129. Základný pohľad na všetky HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\104z.jpg
Obrázok 130. Priblížiť na riešenú HU pomocou nástroja Zobrazenie hraníc užívania prihláseného žiadateľa
images\105z.jpg
Obrázok 131. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\106z.jpg
Obrázok 132. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\107z.jpg
Obrázok 133. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\108z.jpg
Obrázok 134. Riešené HU zmazané
images\109z.jpg
Obrázok 135. Aktivovať preberanie HU z LPIS pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS
images\110z.jpg
Obrázok 136. Označiť DPB z LPIS na prebranie. Do HU prebraná plocha z LPIS. Plocha neobsahuje žiadnu časť presahujúcu mimo LPIS.
Odstrániť presahujúcu časť rozdelením HU podľa priebehu hranice DPB a zmazaním presahujúcej časti (v prípade, že má HU prekrývať len časť plochy DPB)
images\101z.jpg
Obrázok 137. Základný pohľad na všetky HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\102z.jpg
Obrázok 138. Priblížiť obsah mapy na presahujúcu časť riešenej HU pomocou navigačného nástroja Priblížiť na oblasť pravouhlého výberu
images\103z.png
Obrázok 139. Obsah mapy priblížený na požadovaný výrez
images\111z.png
Obrázok 140. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\112z.png
Obrázok 141. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\113z.png
Obrázok 142. Aktivovať rozdeľovanie HU pomocou nástroja Upraviť - Rozdeliť a vyňať
images\114z.png
Obrázok 143. Rozdeliť označené HU podľa priebehu hranice DPB (ukončenie rozdeľovania dvojklikom)
images\115z.png
Obrázok 144. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\116z.png
Obrázok 145. Označiť presahujúcu HU vzniknutú rozdelením pôvodnej HU v mapovom okne
images\117z.png
Obrázok 146. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\118z.jpg
Obrázok 147. Presahujúca časť HU odstránená

2.3. Hranice užívania dvoch žiadateľov sa prekrývajú

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy sa niektorá z HU prihláseného farmára prekrýva s HU iného farmára. Tento prekryv je používateľovi znázornený vo vrstve Prekryv žiadatelia v zozname Ostatné vrstvy. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Odstrániť prekryv zmenšením HU, ktorá sa prekrýva s HU iného farmára
images\302z.png
Obrázok 148. Základný pohľad na HU žiadateľa s prekryvom
images\301z.jpg
Obrázok 149. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\303z.jpg
Obrázok 150. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\304z.jpg
Obrázok 151. Aktivovať rozdeľovanie HU pomocou nástroja Upraviť - Rozdeliť a vyňať
images\305z.png
Obrázok 152. Rozdeliť označené HU podľa priebehu hranice prekryvu žiadateľov (ukončenie rozdeľovania dvojklikom)
images\306z.png
Obrázok 153. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\307z.png
Obrázok 154. Označiť vzniknutú HU (HU, ktorá kopíruje priebeh prekryvu žiadateľov) vzniknutú rozdelením pôvodnej HU v mapovom okne
images\308z.png
Obrázok 155. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\309z.png
Obrázok 156. Presahujúca časť HU odstránená

2.4. Potrebná úprava hranice užívania

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy je nutné zväčšenie existujúcej HU. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Zväčšiť HU vytvorením novej-susediacej HU a spojením týchto dvoch HU do jednej
images\201z.png
Obrázok 157. Základný pohľad na HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\202z.png
Obrázok 158. Aktivovať kreslenie novej HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Nakresliť novú
images\203z.png
images\204z.png
Obrázok 159. Postupným zadávaním bodov zadefinovať priebeh hranice nového HU (nová HU musí susediť s existujúcou HU, s ktorou bude následne spojená)
images\205z.png
Obrázok 160. Vytvorená nová HU
images\206z.png
Obrázok 161. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania a označiť dve HU, ktoré chceme spojiť
images\207z.png
Obrázok 162. Aktivovať spojenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Spojiť
images\209z.png
Obrázok 163. Označené HU sú spojené. Pôvodná HU je zväčšená.
Zväčšiť HU upravením priebehu hranice existujúcej HU
images\210z.png
Obrázok 164. Základný pohľad na HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\211z.png
Obrázok 165. Aktivovať editáciu vertexov HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Editovať vertexy
images\212z.png
Obrázok 166. Označiť HU. Po označení sú v mapovom okne zobrazené vertexy/kruhy označenej HU
images\214z.png
Obrázok 167. Posunom vertexov/kruhov zväčšiť plochu upravovanej HU
images\216z.png
Obrázok 168. Deaktivovať editáciu vertexov kliknutím v mapovom okne mimo zobrazenej geometrie. Pôvodná HU je zväčšená

3. Často kladené otázky

1) Po priblížení zmizne Ortofoto-mapa.

Orto-foto mapa sa zobrazuje iba po mierku 1:2 000. Pri väčšom rozlíšení sa v záujme rýchlosti odozvy aplikácie ortofoto-mapa automaticky vypne.

2) Ako môžem zistiť hranice užívania môjho suseda.

V prípade, že žiadateľ už ukončil zakresľovanie svojich hraníc užívania a oficiálne potvrdil svoju žiadosť, je možné zobraziť jeho hranice. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Zverejnené HU v zozname externých vrstiev vľavo dole.

images\404z.png
3) Neviem zistiť výmeru po úprave parcely.

Výmeru parcely získate kliknutím na hranicu užívania. V momente kliknutia na hranicu užívania však nesmie byť aktívny žiaden editačný nástroj.

images\401z.png
4) Aplikácia po prihlásení vyzerá neštandardne.

Problémom môžu byť dáta z vyrovnávacej pamäte, alebo tzv. súbory cookies. Vymazanie týchto súborov dosiahnete nasledujúcim spôsobom:

Google Chrome

 1. Otvorte Chrome

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Viac

 3. Prejdite myšou na položku Ďalšie nástroje a potom kliknite na možnosť Vymazať dáta prehliadania.

 4. V okne Vymazať dáta prehliadania začiarknite políčka Súbory cookie a ďalšie dáta webov a doplnkov a Obrázky a súbory vo vyhľadávacej pamäti.

 5. V ponuke v hornej časti okna vyberte obdobie nazhromaždenia údajov, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete odstrániť všetko, vyberte možnosť celú dobu.

 6. Kliknite na tlačidlo Vymazať dáta prehliadania.

images\407z.png

Mozilla Firefox

 1. Otvorte Firefox.

 2. Kliknite na tlačidlo ponuky Otvorí ponuku a zvoľte Možnosti.

 3. Prejdite na panel Spresnenie.

 4. Kliknite na kartu Sieť.

 5. V sekcii Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti kliknite na tlačidlo Vymazať teraz.

 6. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

images\408z.png

Internet Explorer

 1. Otvorte Internet Explorer.

 2. Na paneli s nástrojmi prehliadača kliknite na položku Nastavenia (ozubené koliesko).

 3. Prejdite myšou na položku Bezpečnosť a potom kliknite na možnosť Odstrániť históriu prehľadávania.

 4. V okne Odstránenie histórie prehľadávania musí byť nezaškrtnuté políčko Zachovať údaje obľúbenej webovej lokality a zaškrtnuté políčka Dočasné internetové súbory a súbory webových lokalít, Súbory „cookie“ a údaje webovej lokality a História.

 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

images\409z.png
images\410z.png
5) Parcelu nie je možné zmazať.

Použite nástroj Označiť - hranicu užívania (parcela musí mať po vybratí ružový okraj) a následne zmažte hranicu užívania pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať.

images\411z.png
images\412z.png
images\413z.png

V prípade, že hranica užívania bola nahradená výsledkami KNM (kontroly na mieste) alebo DPZ (diaľkovým prieskumom Zeme) zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

6) Prekryv nie je možné zmazať.

Po krížovej kontrole systém vygeneruje hranicu prekryvov. Červená plocha prekryvu je predgenerovaná. Po úprave parcely nezmizne hneď, ale až po ďalšej kontrole. Uistite sa, že Vaša šrafovaná parcela neleží na parcele iného žiadateľa. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Zverejnené HU v zozname externých vrstiev vľavo dole.

images\404z.png
7) Parcela je multipolygónom (parcelu tvoria dve a viac oddelených častí).

Použite prosím nasledovný postup:

 1. Aktivujte editáciu vertexov.

 2. Presuňte vertexy tak, aby došlo k spojeniu polygónu.

 3. Označte spojenú HU.

 4. Rozdeľte HU.

 5. Zmažte nežiadúcu časť.

images\405z.png
8) Validácia neslúži na kontrolu Špecifikácie nezrovnalostí.

Nástroj validácia slúži iba na kontrolu

V žiadnom prípade validácia nekontroluje chyby, ktoré vyplývajú z nezrovnalostí, ktoré Vám boli zaslané zo strany PPA. Pokiaľ výsledok validácie nevypíše žiadne chyby, neznamená to, že ste splnili aj požiadavku opráv v nezrovnalostiach. Opravu nezrovnalostí môžete skontrolovať na základe porovnania výmer vygenerovaných aplikáciou GSAA s Vami deklarovanými výmerami, resp. výmerami, ktoré ste potvrdili v odpovedi na oznámenie o nezrovnalostiach.

9) Nejde vytlačiť excelovský súbor

Prosím počkajte, kým aplikácia ukončí operáciu „Nahrávam“. Operácie môže pre svoju náročnosť trvať aj niekoľko desiatok sekúnd. Dôvodom, prečo sa Vám nepodarilo vytlačiť prílohy, môže byť nastavenie prehliadača. Niektoré prehliadače sú predvolene nastavené tak, že bránia zobrazeniu tzv. kontextových okien.

Zapnutie kontextových okien v Google Chrome

 1. Otvorte Chrome.

 2. Vpravo hore kliknite na položku Viac.

 3. Kliknite na možnosť Nastavenia.

 4. V dolnej časti kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia.

 5. V Súkromie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.

 6. V sekcii Kontextové okná vyberte možnosť: Povoliť všetkým webovým stránkam zobrazovať kontextové okná

Zapnutie alebo vypnutie kontextových okien v Mozilla Firefox

 1. Spusťte aplikáciu Firefox.

 2. V pravom hornom rohu kliknite na možnosť Otvoriť ponuku a potom kliknite na Možnosti.

 3. V okne Možnosti na karte Obsah odškrtnite možnosť Blokovať vyskakovacie okná.

Zapnutie kontextových okien v Internet Explorer

 1. Spusťte aplikáciu Internet Explorer.

 2. V pravom hornom rohu okna kliknite na možnosť Nastavenie a potom vyberte Možnosti internetu.

 3. Na karte Osobné údaje pod položkou Blokovanie automaticky otváraných okien vyberte možnosť Vypnúť blokovanie automaticky otváraných okien.

 4. Nastavenie blokovania upravíte kliknutím na možnosť Nastavenie.

 5. V okne Nastavenie blokovania automaticky otváraných okien pod možnosťou Úroveň blokovania vyberte požadované nastavenie zo zoznamu a kliknete na možnosť Zavrieť.

 6. Kliknite na možnosť Použiť a potom na tlačidlo OK.

Zapnutie kontextových okien v Safari

 1. V počítači so systémom Mac spusťte prehliadač Safari.

 2. Na lište ponuky kliknite na tlačidlo Safari a potom kliknete na Predvoľby.

 3. Na karte Zabezpečenie sa uistite, že vedľa možnosti Obsah webu je odškrtnuté Blokovať vyskakovacie okná.