1. Podrobný popis aplikácie

Aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu je webová mapová aplikácia, ktorá sprístupňuje možnosť prezerania a úpravy hraníc užívania žiadateľov. Aplikácia sprístupňuje rôzne funkcionality pre rôzne používateľské role. Medzi podporované prehliadače patria: Mozilla Firefox (verzia 50 a vyššie), Google Chrome (verzia 55 a vyššie), Internet Explorer (verzia 11) a Safari (verzia 5.1.7 a vyššie). Odporúčané je pracovať vždy s najnovšou verziou prehliadača. Práca so zastaranými verziami prehliadačov môže spôsobovať chyby v správaní aplikácie.

1.1. Prihlásenie do aplikácie

Po zadaní URL adresy aplikácie je používateľ presmerovaný na prihlasovaciu stránku. Žiadateľ zadá svoj identifikátor do poľa Prihlasovacie meno a do poľa Heslo zadá svoje prihlasovacie heslo. Pre prihlásenie je potrebné kliknúť na tlačidlo Prihlásiť alebo potvrdiť zadané prihlasovacie údaje pomocou klávesy Enter. Po úspešnom prihlásení je používateľ presmerovaný na mapovú aplikáciu. Aplikácia tiež podporuje vstup pre verejnosť (vstup bez prihlásenia) s možnosťou prezerania vybraných údajov (podkladová mapa, územné členenie, lokality LPIS, LPIS, podané HU, externé vrstvy). Prihlásenie pre verejnosť však nemusí byť dostupné počas celého trvania kampane.

images\1.jpg
Obrázok 1. Prihlásenie do aplikácie
images\49.jpg
Obrázok 2. Načítaná aplikácia po prihlásení

Po prihlásení môžu nastať 3 stavy aplikácie:

 • V prípade, že je žiadosť v stave ED - editovaná, žiadateľ je informovaný o možnosti úpravy a následnom podaní tejto žiadosti

images\60.png
Obrázok 3. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave ED
 • V prípade, že je žiadosť v ktoromkoľvek stave a je blokovaná administrátorom, žiadateľ je informovaný o blokovaní a nemožnosti vykonávania editácii svojej žiadosti počas blokovania

images\61.png
Obrázok 4. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je blokovaná administrátorom
 • V prípade, že je žiadosť v stave P - podaná, žiadateľ má možnosť otvorenia v prezeracom alebo editačnom móde. Prezerací mód sprístupňuje len možnosť prezerania obsahu žiadosti a exportu tlačových výstupov podanej žiadosti. Editačný mód sprístupňuje všetky editačné nástroje. Stav žiadosti však naďalej zostáva v stave P - podaná.

images\62.png
Obrázok 5. Stav aplikácie po prihlásení žiadateľa, ktorého žiadosť je v stave P

1.2. Vyhľadávanie

Nástroj pre vyhľadávanie umožňuje vyhľadať akýkoľvek kultúrny diel z databázy pre celú SR a to na základe jej lokality a skráteného kódu.

images\33.png
Obrázok 6. Vyhľadávacie pole pre vyhľadávanie kultúrnych dielov

Postup použitia:

 1. Do poľa Hľadať zadať celý alebo časť hľadaného reťazca vo forme senec 8303/1

 2. Vybrať požadovaný kultúrny diel

 3. Zrušiť zvýraznenie vyhľadaného KD v mapovom okne kliknutím na krížik vedľa názvu zobrazeného v poli Hľadať

1) Aplikácia zobrazí zoznam výsledkov vyhovujúcich zadanému textovému reťazcu.

2) Po výbere zo zoznamu sa zoznam zatvorí, mapový obsah sa priblíži na vybraný KD a KD v mapovom okne je zvýraznený oranžovou farbou. V poli Hľadať je zobrazená zvolená hodnota.

images\34.jpg
Obrázok 7. Zoznam HU prihláseného používateľa
images\35.jpg
Obrázok 8. Zobrazenie vybranej HU zo zoznamu

Aplikácia umožňuje aj vyhľadanie kultúrneho dielu zadaním kódu kultúrneho dielu priamo do URL adresy aplikácie. Za adresu stačí pripojiť textový reťazec ?KODKD=XXXXXXXXX/Y. Pre zobrazenie kultúrneho dielu, ktorého identifikátor je napríklad 300121008/1 je teda nutné do prehliadača zadať url adresu https://gsaatest.vupop.sk/gsaa?KODKD=300121008/1. Po potvrdení tejto adresy je používateľovi znovunačítaná aplikácia a obsah mapového okna je priblížený na požadovaný kultúrny diel. Ten je zvýraznený oranžovou farbou. V prípade, že pri potvrdení adresy nie je v aplikácii prihlásený žiadny používateľ, je používateľ presmerovaný na prihlasovací formulár. Po zadaní a potvrdení prihlasovacích údajov je aplikácia priblížená na požadovaný kultúrny diel. Funkcionalita je dostupná pre všetky používateľské role.

1.3. Zobrazenie hraníc užívania prihláseného žiadateľa

Nástroj pomocou rolovacieho menu zobrazuje zoznam všetkých hraníc užívania prihláseného používateľa, ktoré majú vyplnené atribúty lokalita a skrátený kód dielu. V tomto poli je sprístupnené aj vyhľadávanie HU žiadateľa, ktoré funguje rovnako, ako je popísané v kapitole Vyhľadávanie.

images\30.png
Obrázok 9. Vyhľadávacie pole so zoznamom hraníc užívania prihláseného používateľa

Postup použitia:

 1. Zobraziť zoznam hraníc užívania prihláseného používateľa kliknutím na šípku Zobraziť všetky HU v poli Vybrať KU

 2. Vybrať požadovanú hranicu/KD zo zoznamu

 3. Zrušiť zvýraznenie vyhľadanej HU v mapovom okne kliknutím na krížik vedľa názvu zobrazeného v poli Vybrať KD

1) Aplikácia zobrazí zoznam všetkých KD, do ktorých zasahujú HU prihláseného používateľa.

2) Po výbere zo zoznamu sa zoznam zatvorí, mapový obsah sa priblíži na vybranú HU a HU v mapovom okne je zvýraznená oranžovou farbou. V poli Vybrať HU je zobrazená zvolená hodnota.

images\31.jpg
Obrázok 10. Zoznam HU prihláseného používateľa
images\32.jpg
Obrázok 11. Zobrazenie vybranej HU zo zoznamu

1.4. Priblížiť/oddialiť mapový pohľad

Nástroj slúži na priblíženie alebo oddialenie mapového pohľadu, resp. zmenu mierky mapy. Priblíženie/oddialenie mapy je používateľovi umožnené pomocou tlačidiel v mapovom okne, použitím kolieska myši alebo dvojklikom v mapovom okne.

images\2.png
Obrázok 12. Tlačidlá pre priblíženie/oddialenie mapového pohľadu

Postup priblíženia mapy:

 1. Kliknúť na tlačidlo + pomocou ľavého tlačidla myši (Priblíženie je možné vykonať aj pomocou kolieska myši alebo dvojklikom v mapovom okne aplikácie)

 2. Kliknúť na tlačidlo - pomocou ľavého tlačidla myši (Oddialenie je možné vykonať aj pomocou kolieska myši v mapovom okne aplikácie)

1.5. Priblížiť na oblasť pravouhlého výberu

Nástroj slúži na priblíženie obsahu mapy označením požadovanej oblasti v mapovom okne.

Postup priblíženia mapy označením požadovanej oblasti:

 1. Stlačiť a držať klávesu Shift

 2. Pomocou ľavého tlačidla myši v mapovom okne označiť pravouhlú oblasť, na ktorú chceme byť priblížení (metóda drag and drop/ťahaj a pusť)

images\3.jpg
Obrázok 13. Označenie pravouhlej oblasti pre priblíženie

1.6. Identifikácia

Nástroj slúži na identifikáciu požadovanej HU/KD v mapovom okne a zobrazenie jej atribútov. Možnosť identifikácie HU/KD je dostupná vždy, keď nie je aktívny žiaden z nástrojov v nástrojovej lište. V prípade, že je identifikovaných viac objektov súčasne (napr. 1 HU a 1 KD), zobrazené okno používateľovi umožňuje prepínanie medzi identifikovanými objektami pomocou tlačidla Ďalší objekt/Predchádzajúci objekt v hlavičke zobrazeného okna.

Predpoklad použitia nástroja:

Nie je aktivovaný žiaden nástroj z nástrojovej lišty

Postup použitia:

 1. Pomocou ľavého tlačidla myši označiť v mapovom okne požadované HU/KD

 2. Zatvoriť okno identifikácie pomocou tlačidla Zatvoriť v hlavičke okna

1) V mapovom okne zobrazené okno so zoznamom identifikovaných objektov, ich atribúty a hodnoty.

images\4.jpg
Obrázok 14. Vykonaná identifikácia v mapovom okne
images\5.png
Obrázok 15. Okno s výsledkom identifikácie

1.7. Vybrať hranice užívania

Nástroj Označiť - Hranicu užívania slúži na výber HU, nad ktorými majú byť vykonané požadované zmeny. Nástroj podporuje výber maximálne 2 HU súčasne. Pre odznačenie HU je nutné opätovne kliknúť na označené HU alebo deaktivovať nástroj.

images\9.png
Obrázok 16. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu označovania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa existujú HU

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na výber HU pomocou tlačidla Označiť / Označiť - Hranicu užívania

 2. Vybrať HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne

 3. Odobrať označenú HU z výberu opätovným kliknutím na vybrané HU

 4. Deaktivovať výber HU pomocou tlačidla Označiť

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie HU v mapovom okne.

2) Hranice označenej HU sa zvýraznia fialovou prerušovanou čiarou.

3) HU odobraná z výberu.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

Pre správne označenie je nutné kliknúť nad požadované HU mimo popisu HU.

images\10.jpg
Obrázok 17. Vybrané HU v mapovom okne

1.8. Prebrať z LPIS

Nástroj Označiť - Prebrať z LPIS slúži na preberanie celých KD z LPIS do HU prihláseného žiadateľa. Pri preberaní sa automaticky vyplnia všetky atribúty nového HU. Po prebraní je nástroj automaticky deaktivovaný.

images\11.png
Obrázok 18. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu označovania HU

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU prebratím z LPIS pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS

 2. Vybrať KD na prebratie kliknutím na požadovaný KD v mapovom okne

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na označenie KD v mapovom okne.

2) Vytvorená nová HU s rovnakou geometriou a atribútmi ako vybrané KD.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Označiť (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\12.jpg
Obrázok 19. Stav aplikácie pred prebraním z LPIS
images\13.jpg
Obrázok 20. Stav aplikácie po prebraní z LPIS

1.9. Nakresliť nové hranice

Nástroj Upraviť plochu - Nakresliť novú slúži na vytváranie nových HU. Pri kreslení novej HU nástroj podporuje prichytávanie zadávaných bodov na existujúce hranice HU a KD.

images\25.png
Obrázok 21. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu vytvárania novej HU

Predpoklad použitia nástroja:

Žiadny ďalší nástroj nie je aktívny

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na vytvorenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Nakresliť novú

 2. Zadať počiatočný bod polygónu

 3. Vkladaním ďalších bodov zadefinovať tvar novej hranice užívania

 4. Dvojklikom ukončiť vytváranie novej hranice užívania

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu novej HU.

3) Počas tvorby novej HU je geometria novovytváranej HU zobrazovaná zelenou farbou.

4) Ukončenie kreslenia dvojklikom je možné vykonať dvoma spôsobmi. Kresbu je možné ukončiť buď na počiatočnom bode alebo mimo neho. V prípade, že je ukončenie vykonané mimo počiatočného bodu, je na tomto mieste vytvorený lom/vertex.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

images\26.jpg
Obrázok 22. Tvorba novej hranice užívania
images\27.jpg
Obrázok 23. Novovytvorená hranica užívania

1.10. Editovať vertexy

Nástroj Upraviť plochu - Editovať vertexy slúži na úpravu priebehu/tvaru objektu HU pomocou presúvania, mazania alebo pridávania uzlových bodov (vertexov) vybraného HU.

images\28.png
Obrázok 24. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu editácie vertexov HU

Predpoklad použitia nástroja:

Žiadny ďalší nástroj nie je aktívny

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na editovanie vertexov HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Editovať vertexy

 2. V mapovom okne označiť HU, ktorej vertexy chceme editovať

 3. Presunúť existujúci vertex uchopením šedého(väčšieho) kruhu a presunutím na požadovanú pozíciu

 4. Vytvoriť nový vertex uchopením bieleho(menšieho) kruhu a presunutím na požadovanú pozíciu

 5. Zmazať existujúci vertex kliknutím na šedý(väčší) kruh pomocou pravého tlačidla myši a výberom možnosti Zmazať

 6. Ukončiť editáciu vertexov vybranej HU pomocou tlačidla Upraviť plochu. Nástroj je možné ukončiť aj aktivovaním iného nástroja alebo kliknutím do mapového okna

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj očakáva označenie existujúcej HU v mapovom okne.

2) Po označení existujúcej HU sa v mapovom okne zobrazia dva druhy objektov. Na lomoch existujúcej HU sa zobrazia šedé(väčšie) kruhy, ktoré reprezentujú existujúce vertexy. V strede priebehu hranice medzi dvoma existujúcimi vertexmi sa zobrazí biely(menší) kruh, pomocou ktorého je možné uchopením a posunutím na zvolenú pozíciu vytvoriť nový vertex editovanej HU.

3) Posun je vykonávaný metódou drag and drop/uchop a pusť.

4) Posun je vykonávaný metódou drag and drop/uchop a pusť. Po zadaní polohy nového vertexu sa biely kruh zmení na šedý(nový existujúci vertex) a po oboch stranách nového vertexu sa vytvoria nové biele kruhy pre možnosť pridania nového vertexu.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\29.jpg
Obrázok 25. Hranica užívania počas editácie vertexov

1.11. Rozdeliť hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať slúži na rozdelenie vybranej HU podľa deliacej čiary. Operáciu je možné vykonať iba nad práve jednou vybranou HU. Ak sú teda vybrané 2 HU, nástroj nie je možné aktivovať. Deliaca línia musí rozdeľovať HU na dve časti a zároveň jej prvý a posledný bod musí ležať na vonkajšom obvode HU. V prípade, že rozdeľované HU obsahuje vyňatú plochu a deliaca čiara musí prechádzať touto vyňatou plochou, deliacu čiaru je možné vykresliť oboma spôsobmi:

 • vykreslenie deliacej čiary cez vyňatú plochu bez nutnosti zadávania bodov na obvod vyňatej plochy

 • vykreslenie deliacej čiary cez vyňatú plochu s použitím zadávania bodov na obvod vyňatej plochy

images\14.png
Obrázok 26. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu rozdeľovania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybraná práve jedna HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať

 2. Zadať počiatočný bod deliacej čiary na obvodovej hranici HU

 3. Vkladaním ďalších bodov zadefinovať priebeh deliacej čiary (priebeh novej hranice medzi HU)

 4. Dvojklikom zadať koncový bod deliacej čiary na obvodovej hranici HU

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu pre vytvorenie deliacej čiary.

2) Bod musí ležať na obvodovej hranici HU. Nástroj podporuje prichytávanie na hranicu HU.

4) V prípade, že deliaca čiara nebola ukončená na obvodovej hranici editovaného HU, toto HU nebude rozdelené. Používateľovi je v takomto prípade zobrazené chybové hlásenie a postup musí zopakovať.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\15.jpg
Obrázok 27. Kreslenie deliacej čiary
images\16.jpg
Obrázok 28. HU rozdelená na 2 HU na základe deliacej čiary

1.12. Vyňať z hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať slúži na vyňatie požadovanej plochy z vybranej HU. Operáciu je možné vykonať iba nad práve jednou vybranou HU. Ak sú teda vybrané 2 HU, nástroj nie je možné aktivovať. Začiatok polygónu, ako aj celý vykreslený polygón musí ležať vo vnútri HU, čiara musí mať minimálne 3 body a konečný bod musí byť zhodný s počiatočným bodom.

images\14.png
Obrázok 29. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu vyňatia z HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybraná práve jedna HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na rozdelenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Rozdeliť a vyňať

 2. Zadať počiatočný bod polygónu vo vnútri vybranej HU

 3. Vkladaním ďalších bodov zadefinovať tvar polygónu pre vyňatie z HU

 4. Dvojklikom zadať koncový bod polygónu v počiatočnom bode

1) Po aktivovaní sa pod tlačidlom nástroja zobrazí políčko s názvom aktivovaného nástroja a podfarbia sa nazeleno. Nástroj čaká na zadanie počiatočného bodu polygónu pre vyňatie z HU.

2) Bod musí ležať vo vnútri vybraného HU.

3) Všetky body musia ležať vo vnútri vybraného HU.

4) V prípade, že polygón nebol ukončený na počiatočnom bode, z tohto HU nebude vyňaté žiadne územie. Používateľovi je v takomto prípade zobrazené chybové hlásenie a postup musí zopakovať.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\17.jpg
Obrázok 30. Kreslenie polygónu pre vyňatie z HU
images\18.jpg
Obrázok 31. Z HU vyňatá plocha na základe vykresleného polygónu

1.13. Spojiť hranice užívania

Nástroj Upraviť plochu - Spojiť slúži na spojenie práve dvoch vybraných a susedných alebo prekrývajúcich sa hraníc užívania do jednej HU. Ak nie sú vybrané práve 2 HU, nástroj nie je možné aktivovať.

images\19.png
Obrázok 32. Tlačidlo pre aktiváciu spájania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybrané práve dve HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na spojenie dvoch HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Spojiť

Po aktivovaní sa označené HU spoja do jednej HU. Nástroj sa po použití automaticky deaktivuje.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\20.jpg
Obrázok 33. Vybrané hranice užívania pred spojením
images\21.jpg
Obrázok 34. Hranica užívania vzniknutá spojením

1.14. Zmazať hranicu užívania

Nástroj Upraviť plochu - Zmazať slúži na zmazanie práve jednej vybranej HU. Ak nie je vybraná práve jedna HU, nástroj nie je možné aktivovať.

images\22.png
Obrázok 35. Tlačidlo pre aktiváciu zmazania HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa vybrané práve jedno HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na zmazanie vybranej HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Zmazať

Po aktivovaní sa označená HU zmaže. Nástroj sa po použití automaticky deaktivuje.

Pre správne spustenie nástroja je nutný prechod nad tlačidlo Upraviť plochu (bez kliknutia na tlačidlo) a následne kliknutie na požadovaný nástroj z rozbaľovacieho menu.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\23.jpg
Obrázok 36. Stav aplikácie pred zmazaním vybranej HU
images\24.jpg
Obrázok 37. Stav aplikácie po zmazaní vybranej HU

1.15. Editovať popis

Nástroj slúži na úpravu atribútov požadovanej HU. Aplikácia umožňuje používateľovi editáciu atribútov poradové číslo a parcela. V prípade zadania nevalidnej hodnoty je používateľ o tomto stave informovaný. Nevalidné hodnoty nie je možné uložiť.

images\6.png
Obrázok 38. Tlačidlo pre aktiváciu/deaktiváciu editácie popisu HU

Predpoklad použitia nástroja:

V mapovom okne prihláseného žiadateľa existujú HU

Postup použitia:

 1. Aktivovať nástroj na editáciu popisu pomocou tlačidla Editovať popis

 2. Spustiť editáciu HU kliknutím na požadovanú HU v mapovom okne

 3. Vykonať editáciu požadovaných atribútov

 4. Ukončiť editáciu popisu pomocou tlačidla Zatvoriť v hlavičke okna. Nástroj je možné ukončiť aj opätovným kliknutím na tlačidlo Editovať popis alebo kliknutím do mapového okna

1) Po aktivovaní sa tlačidlo nástroja podfarbí nazeleno. Nástroj čaká na označenie HU v mapovom okne.

2) Zobrazené okno Hranice užívania s atribútmi vybranej HU. Atribúty, ktoré nie sú editovateľné, majú vstupné polia vyšedené.

3) Po prepísaní požadovanej hodnoty sa zmena prejaví až po opustení editovaného poľa.

V prípade, že sa jedná o hranicu užívania KNM a DPZ, označenie, zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

images\7.jpg
Obrázok 39. Spustená editácia popisu v mapovom okne
images\8.png
Obrázok 40. Okno editácie popisu

1.16. Validácia

Nástroj slúži na kontrolu HU prihláseného žiadateľa. Validácia kontroluje priestorové a atribútové vzťahy medzi HU žiadateľa. Počas validácie sú overované nasledovné podmienky/kontroly:

 • Hranice užívania prihláseného žiadateľa sa medzi sebou nesmú prekrývať

 • Hranica užívania môže zasahovať maximálne do 1 kultúrneho dielu

 • Hodnoty atribútov poradové číslo a parcela musia byť vyplnené

 • Kombinácia hodnôt atribútov poradové číslo a parcela musia byť v rámci 1 kultúrneho dielu jedinečné

 • Kombinácia hodnôt atribútov poradové číslo a parcela musia byť v rámci priestoru mimo LPIS jedinečné

Všetky HU, ktoré nespĺňajú niektorú z vyššie uvedených podmienok, sú po dokončení validácie vložené do výsledkov validácie ako chybné. Jeden záznam vo výsledkoch validácie predstavuje jednu HU. Ak jedna HU nespĺňa napríklad 2 podmienky súčasne, v tabuľke výsledkov validácie sú uvedené 2 záznamy. Označením záznamu vo výsledkoch validácie pomocou ľavého tlačidla myši je obsah mapového okna priblížený na HU, ktorá obsahuje uvedenú chybu. Pre možnosť spustenia exportu tlačových výstupov je potrebné obsah žiadosti uviesť do stavu, kedy výsledky validácie neobsahujú žiadne chyby.

images\45.png
Obrázok 41. Tlačidlo pre aktiváciu validácie

Postup použitia:

 1. Aktivovať validáciu HU prihláseného používateľa pomocou tlačidla Validovať

 2. Priblížiť a označiť HU s identifikovanou chybou označením záznamu v zozname chýb

 3. Zatvoriť výsledky validácie kliknutím na krížik v pravej-hornej časti výsledkov validácie

1) Po spustení validácie je v dolnej časti aplikácie zobrazené okno, v ktorom budú po ukončení procesu validácie zobrazené výsledky/chyby. O prebiehajúcom procese je používateľ informovaný oznamom Prebieha validácia…​ v hornej časti zoznamu. V prípade, že neboli nájdené žiadne chyby, je používateľovi sprístupnené tlačidlo Tlačiť prílohu.

2) Aplikácia automaticky priblíži a označí chybnú HU.

images\46.jpg
Obrázok 42. Zoznam chýb po spustení a ukončení validácie
images\47.jpg
Obrázok 43. Chybné HU po označení záznamu v zozname chýb

1.17. Tlač mapy

Nástroj slúži na stiahnutie mapového výstupu vo formáte PDF z existujúcich hraníc územia prihláseného používateľa. Pri tejto operácií prebieha stiahnutie súboru. Pri prvom použití môže byť tento úkon prehliadačom zablokovaný a treba ho povoliť.

images\36.png
Obrázok 44. Tlačidlo pre aktiváciu tlače grafického výstupu do PDF

Predpoklad použitia nástroja:

Validácia existujúcich hraníc užívania neidentifikovala žiadnu chybu

Postup použitia:

 1. Aktivovať tlač grafického výstupu do PDF pomocou tlačidla Tlačiť prílohu - Grafická PDF

Po spustení tlače je aplikácia do ukončenia operácie zablokovaná. Počas vytvárania tlačového výstupu je používateľovi zobrazená informácia o prebiehajúcej tlači.

1.18. Tlač tabuliek

Nástroj slúži na stiahnutie tabuľkového výstupu vo formáte XLS z existujúcich hraníc územia prihláseného používateľa. Pri tejto operácií prebieha stiahnutie súboru. Pri prvom použití môže byť tento úkon prehliadačom zablokovaný a treba ho povoliť.

images\37.png
Obrázok 45. Tlačidlo pre aktiváciu tlače grafického výstupu do PDF

Predpoklad použitia nástroja:

Validácia existujúcich hraníc užívania neidentifikovala žiadnu chybu

Postup použitia:

 1. Aktivovať tlač tabuľkového výstupu do XLS pomocou tlačidla Tlačiť prílohu - Tabuľková MS Excel

Po spustení tlače je aplikácia do ukončenia operácie zablokovaná. Počas vytvárania tlačového výstupu je používateľovi zobrazená informácia o prebiehajúcej tlači.

1.19. Potvrdiť žiadosť

Nástroj slúži na potvrdenie žiadosti prihláseného žiadateľa. Nástroj je sprístupnený až po vykonaní exportu oboch tlačových výstupov. Po potvrdení žiadosti je stav žiadosti zmenený na P - potvrdená. Po potvrdení žiadosti sú žiadateľovi zneprístupnené všetky nástroje na editáciu žiadosti. Pre možnosť spustenia úpravy už potvrdenej žiadosti je nutné znovuprihlásenie resp. znovunačítanie aplikácie s následným výberom možnosti Upraviť.

50.png
Obrázok 46. Tlačidlo pre aktiváciu zmeny stavu žiadosti na Potvrdená
51.png
Obrázok 47. Okno pre potvrdenie zmeny stavu žiadosti na Potvrdená

Predpoklad použitia nástroja:

Validácia existujúcich hraníc užívania neidentifikovala žiadnu chybu a bol vykoanný export tlačových výstupov

Postup použitia:

 1. Aktivovať potvrdenie žiadosti pomocou tlačidla Zmeniť stav

 2. Potvrdiť zmenu stavu žiadosti na P - potvrdená pomocou tlačidla Áno

1) Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť stav je používateľovi zobrazené okno pre potvrdenie zmeny stavu.

2) Po potvrdení žiadosti sú používateľovi zneprístupnené všetky editačné nástroje a žiadosť je potvrdená/podaná

1.20. Krok dozadu/dopredu

Nástroj umožňuje vrátenie vykonaných zmien.

images\38.png
Obrázok 48. Tlačidlá Krok dozadu/Krok dopredu

Predpoklad použitia nástroja:

Vykonaná niektorá z operácií: prebrať z LPIS, nakresliť novú, editovať vertexy, rozdeliť a vyňať, spojiť, zmazať alebo editovať popis HU.

Postup použitia:

 1. Aktivovať funkciu krok dozadu pomocou tlačidla Krok dozadu

 2. Aktivovať funkciu krok dopredu pomocou tlačidla Krok dopredu

1.21. Zapnúť/vypnúť externé vrstvy

Nástroj slúži na aktiváciu/deaktiváciu externých vrstiev v mapovom okne. Nástroj je umiestnený v ľavom dolnom rohu mapového okna. Obsah týchto vrstiev nie je možné editovať. Slúžia iba na prehliadanie. Počas kampane môžu byť niektoré z externých vrtiev dočasne nedostupné.

images\41.png
Obrázok 49. Zoznam externých vrstiev

Postup použitia:

 1. Aktivovať požadovanú externú vrstvu kliknutím na názov vrstvy v zozname Ostatné vrstvy

Po aktivovaní externej vrstvy sa obsah vrstvy zobrazí v mapovom okne. Vysvetlivky k aktivovanej vrstve sa zobrazia v zozname Legenda v pravom dolnom rohu mapového okna.

images\42.jpg
Obrázok 50. Mapová aplikácia s aktivovanými externými vrstvami

Súčasťou externých vrstiev sú aj vrstvy ostatných hraníc užívania a prekryvov medzi farmármi. Obe tieto vrstvy je možné v mape identifikovať. Musia však byť aktivované. Vrstva Ostatné hranice užívania zobrazuje hranice užívania všetkých žiadateľov. Vrstva Prekryv žiadatelia zobrazuje prekryvy prihláseného používateľa s inými žiadateľmi.

1.22. Legenda

Legenda sa nachádza v pravom dolnom rohu mapového okna. Obsah legendy sa mení podľa mierky zobrazenej mapy a aktívnych vrstiev. Ak je zobrazená niektorá z externých vrstiev, pridajú sa vysvetlivky k tejto vrstve do legendy.

images\43.png
Obrázok 51. Legenda

1.23. Odhlásiť

Nástroj slúži na odhlásenie prihláseného používateľa z aplikácie. Po odhlásení je používateľovi zobrazená základná obrazovka aplikácie s prihlasovacím formulárom.

images\44.png
Obrázok 52. Tlačidlo pre odhlásenie prihláseného používateľa

Postup použitia:

 1. Aktivovať odhlásenie prihláseného používateľa pomocou tlačidla Odhlásiť umiestneného v nástrojovej lište

1.24. Nápoveda

Nástroj slúži na zobrazenie používateľskej príručky. V príručke sú popísané postupy použitia jednotlivých nástrojov.

images\48.png
Obrázok 53. Tlačidlo Nápoveda

Postup použitia:

 1. Aktivovať otvorenie používateľskej príručky pre žiadateľa pomocou tlačidla Nápoveda

Používateľská príručka pre žiadateľa je otvorená v novej karte prehliadača.

1.25. Kontakt

Nástroj slúži na zobrazenie informácií o kontakte na prevádzkovateľa aplikácie.

images\39.png
Obrázok 54. Tlačidlo Kontakt

Postup použitia:

 1. Aktivovať okno s kontaktom na technickú podporu pomocou tlačidla Kontakt

Okno je možné zatvoriť kliknutím na ľubovoľné miesto v mapovej aplikácii mimo tohto okna.

images\40.jpg
Obrázok 55. Zobrazenie kontaktu na technickú podporu

2. Používateľské postupy

2.1. Inštruktážne videá

 1. Ovládacie prvky aplikácie - https://www.youtube.com/watch?v=wCufaEhJVFYwatch?v=wCufaEhJVFY

 2. Prebratie z LPIS & Delenie parciel - https://www.youtube.com/watch?v=BBSMc-otQWE

 3. Spájanie parciel & Zmazanie parcely - https://www.youtube.com/watch?v=oVnUIPBhfqE

 4. Vytváranie nových hraníc užívania - https://www.youtube.com/watch?v=undpKpqSVHU

 5. Editácia vertexov - https://www.youtube.com/watch?v=6fkhHgdJg4k

 6. Editácia popisu – https://www.youtube.com/watch?v=HHcKyhvAn3A

 7. Validácia - nesprávne zadaná parcela alebo poradové číslo - https://www.youtube.com/watch?v=tyY3uMzWW1I

 8. Validácia - prekryv s inou parcelou - https://www.youtube.com/watch?v=bhiRRkV0T-M

 9. Validácia - prekryv viacerých KD - https://www.youtube.com/watch?v=OXbpyWlPvXA

 10. Omylom zmazaná parcela - https://www.youtube.com/watch?v=IBmQi4SLipE

 11. Zrušenie vyňatia - https://www.youtube.com/watch?v=8WfJUoUSCUk

 12. Vytvorenie vnorenej parcely - https://www.youtube.com/watch?v=NILHbID5WMM

2.2. Časť hranice užívania je mimo kultúrneho dielu

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy časť hranice užívania presahuje za hranicu DPB(ďalej používané aj KD). Tento stav však nie je požadovaný a je nutné presahujúcu časť odstrániť. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Odstrániť celú HU a prebrať HU z LPIS (v prípade, že má HU prekrývať celú plochu DPB)
images\101.jpg
Obrázok 56. Základný pohľad na všetky HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\104.jpg
Obrázok 57. Priblížiť na riešenú HU pomocou nástroja Zobrazenie hraníc užívania prihláseného žiadateľa
images\105.jpg
Obrázok 58. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\106.jpg
Obrázok 59. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\107.jpg
Obrázok 60. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\108.jpg
Obrázok 61. Riešené HU zmazané
images\109.jpg
Obrázok 62. Aktivovať preberanie HU z LPIS pomocou tlačidla Označiť - Prebrať z LPIS
images\110.jpg
Obrázok 63. Označiť DPB z LPIS na prebranie. Do HU prebraná plocha z LPIS. Plocha neobsahuje žiadnu časť presahujúcu mimo LPIS.
Odstrániť presahujúcu časť rozdelením HU podľa priebehu hranice DPB a zmazaním presahujúcej časti (v prípade, že má HU prekrývať len časť plochy DPB)
images\101.jpg
Obrázok 64. Základný pohľad na všetky HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\102.jpg
Obrázok 65. Priblížiť obsah mapy na presahujúcu časť riešenej HU pomocou navigačného nástroja Priblížiť na oblasť pravouhlého výberu
images\103.png
Obrázok 66. Obsah mapy priblížený na požadovaný výrez
images\111.png
Obrázok 67. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\112.png
Obrázok 68. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\113.png
Obrázok 69. Aktivovať rozdeľovanie HU pomocou nástroja Upraviť - Rozdeliť a vyňať
images\114.png
Obrázok 70. Rozdeliť označené HU podľa priebehu hranice DPB (ukončenie rozdeľovania dvojklikom)
images\115.png
Obrázok 71. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\116.png
Obrázok 72. Označiť presahujúcu HU vzniknutú rozdelením pôvodnej HU v mapovom okne
images\117.png
Obrázok 73. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\118.jpg
Obrázok 74. Presahujúca časť HU odstránená

2.3. Hranice užívania dvoch žiadateľov sa prekrývajú

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy sa niektorá z HU prihláseného farmára prekrýva s HU iného farmára. Tento prekryv je používateľovi znázornený vo vrstve Prekryv žiadatelia v zozname Ostatné vrstvy. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Odstrániť prekryv zmenšením HU, ktorá sa prekrýva s HU iného farmára
images\302.jpg
Obrázok 75. Základný pohľad na HU žiadateľa s prekryvom
images\301.jpg
Obrázok 76. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\303.jpg
Obrázok 77. Označiť riešenú HU v mapovom okne
images\304.jpg
Obrázok 78. Aktivovať rozdeľovanie HU pomocou nástroja Upraviť - Rozdeliť a vyňať
images\305.png
Obrázok 79. Rozdeliť označené HU podľa priebehu hranice prekryvu žiadateľov (ukončenie rozdeľovania dvojlikom)
images\306.png
Obrázok 80. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania
images\307.png
Obrázok 81. Označiť vzniknutú HU(HU, ktorá kopíruje priebeh prekryvu žiadateľov) vzniknutú rozdelením pôvodnej HU v mapovom okne
images\308.png
Obrázok 82. Zmazať označenú HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať
images\309.png
Obrázok 83. Presahujúca časť HU odstránená

2.4. Potrebná úprava hranice užívania

Pracovný postup je zameraný na opravu stavu, kedy je nutné zväčšenie existujúcej HU. Postup je znázornený prostredníctvom chronologicky zoradených obrázkov.

Zväčšiť HU vytvorením novej-susediacej HU a spojením týchto dvoch HU do jednej
images\201.jpg
Obrázok 84. Základný pohľad na HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\202.jpg
Obrázok 85. Aktivovať kreslenie novej HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Nakresliť novú
images\203.jpg
images\204.jpg
Obrázok 86. Postupným zadávaním bodov zadefinovať priebeh hranice nového HU (Nová HU musí susediť s existujúcou HU, s ktorou bude následne spojená)
images\205.jpg
Obrázok 87. Vytvorená nová HU
images\206.jpg
Obrázok 88. Aktivovať označovanie HU pomocou nástroja Označiť - Hranicu užívania a označiť dve HU, ktoré chceme spojiť
images\207.jpg
Obrázok 89. Aktivovať spojenie HU pomocou tlačidla Upraviť plochu - Spojiť
images\209.jpg
Obrázok 90. Označené HU je spojené. Pôvodná HU je zväčšená.
Zväčšiť HU upravením priebehu hranice existujúcej HU
images\210.jpg
Obrázok 91. Základný podľad na HU žiadateľa po prihlásení do aplikácie
images\211.jpg
Obrázok 92. Aktivovať editáciu vertexov HU pomocou nástroja Upraviť plochu - Editovať vertexy
images\212.jpg
Obrázok 93. Označiť HU. Po označení sú v mapovom okne zobrazené vertexy označenej HU
images\214.jpg
Obrázok 94. Posunom vertexov/kruhov zväčšiť plochu upravovanej HU
images\216.jpg
Obrázok 95. Deaktivovať editáciu vertexov kliknutím v mapovom okne mimo zobrazenej geometrie. Pôvodná HU je zväčšená

3. Často kladené otázky

1) Po priblížení zmizne Ortofoto-mapa.

Orto-foto mapa sa zobrazuje iba po mierku 1:2 000. Pri väčšom rozlíšení sa v záujme rýchlosti odozvy aplikácie ortofoto-mapa automaticky vypne.

2) Ako môžem zistiť hranice užívania môjho suseda.

V prípade, že žiadateľ už ukončil zakresľovanie svojich hraníc užívania a oficiálne potvrdil svoju žiadosť je možné zobraziť jeho hranice. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Ostatné hranice užívania v zozname Ostatné vrstvy vľavo dole.

images\404.png
3) Neviem zistiť výmeru po úprave parcely.

Výmeru parcely získate kliknutím na hranicu užívania. V momente kliknutia na hranicu užívania však nesmie byť aktívny žiaden editačný nástroj.

images\401.png
4) Aplikácia po prihlásení vyzerá neštandardne.

Problémom môžu byť dáta z vyrovnávacej pamäte, alebo tzv. súbory cookies. Vymazanie týchto súborov dosiahnete nasledujúcim spôsobom:

Google Chrome

 1. Otvorte Chrome

 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Viac

 3. Prejdite myšou na položku Ďalšie nástroje a potom kliknite na možnosť Vymazať dáta prehliadania.

 4. V okne Vymazať dáta prehliadania začiarknite políčka Súbory cookie a ďalšie dáta webov a doplnkov a Obrázky a súbory vo vyhľadávacej pamäti.

 5. V ponuke v hornej časti okna vyberte obdobie nazhromaždenia údajov, ktoré chcete odstrániť. Ak chcete odstrániť všetko, vyberte možnosť celú dobu.

 6. Kliknite na tlačidlo Vymazať dáta prehliadania.

images\407.png

Mozilla Firefox

 1. Otvorte Mozillu.

 2. Kliknite na tlačidlo ponuky Otvorí ponuku a zvoľte Možnosti.

 3. Prejdite na panel Spresnenie.

 4. Kliknite na kartu Sieť.

 5. V sekcii Webový obsah vo vyrovnávacej pamäti kliknite na tlačidlo Vymazať teraz.

 6. Zatvorte kartu about:preferences. Akékoľvek zmeny budú automaticky uložené.

images\408.png

Internet Explorer

 1. Otvorte Internet Explorer.

 2. Na paneli s nástrojmi prehliadača kliknite na položku Nastavenia (ozubené koliesko).

 3. Prejdite myšou na položku Bezpečnosť a potom kliknite na možnosť Odstrániť históriu prehľadávania.

 4. V okne Odstránenie histórie prehľadávania musí byť nezaškrtnuté políčko Zachovať údaje obľúbenej webovej lokality a zaškrtnuté políčka Dočasné internetové súbory a súbory webových lokalít,Súbory „cookie“ a údaje webovej lokality a História.

 5. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

images\409.png
images\410.png
5) Parcelu nie je možné zmazať.

Použite nástroj Označiť - hranicu užívania (parcela musí mať po vybratí ružový okraj) a následne zmažte hranicu užívania pomocou nástroja Upraviť plochu - Zmazať.

images\411.png
images\412.png
images\413.png

V prípade, že hranica užívania bola nahradená výsledkami KNM (kontroly na mieste) alebo DPZ (diaľkovým prieskumom Zeme) zmazanie ani úprava takejto parcely NIE JE povolená!

6) Prekryv nie je možné zmazať.

Po krížovej kontrole systém vygeneruje hranicu prekryvov. Červená plocha prekryvu je predgenerovaná. Po úprave parcely nezmizne hneď, ale až po ďalšej kontrole. Uistite sa, že Vaša šráfovaná parcela neleží na parcele iného žiadateľa. Parcely iného žiadateľa zobrazíte aktivovaním vrstvy Ostatné hranice užívania v zozname Ostatné vrstvy vľavo dole.

images\404.png
7) Parcela je multipolygónom (parcelu tvoria dve a viac oddelených častí).

Použite prosím nasledovný postup:

 1. Aktivujte editáciu vertexov

 2. Presuňte vertexy tak, aby došlo k spojeniu polygónu

 3. Označte spojenú HU

 4. Rozdeľte HU

 5. Zmažte nežiadúcu časť

images\405.png
8) Validácia neslúži na kontrolu Špecifikácie nezrovnalostí.

Nástroj validácia slúži iba na kontrolu

V žiadnom prípade validácia nekontroluje chyby, ktoré vyplývajú z nezrovnalostí, ktoré Vám boli zaslané zo strany PPA. Pokiaľ výsledok validácie nevypíše žiadne chyby, neznamená to, že ste splnili aj požiadavku opráv v nezrovnalostiach. Opravu nezrovnalostí môžete skontrolovať na základe porovnania výmer vygenerovaných aplikáciou GSAA s Vami deklarovanými výmerami, resp. výmerami, ktoré ste potvrdili v odpovedi na oznámenie o nezrovnalostiach.

9) Nejde vytlačiť excelovský súbor

Prosím počkajte, kým aplikácia ukončí operáciu „Nahrávam“. Operácie môže pre svoju náročnosť trvať aj niekoľko desiatok sekúnd. Dôvodom, prečo sa Vám nepodarilo vytlačiť prílohy, môže byť nastavenie prehliadača. Niektoré prehliadače sú predvolene nastavené tak, že bránia zobrazeniu tzv. kontextových okien.

Zapnutie kontextových okien v Google Chrome

 1. Otvorte počítači Chrome.

 2. Vpravo hore kliknite na položku Viac.

 3. Kliknite na možnosť Nastavenia.

 4. V dolnej časti kliknite na položku Zobraziť rozšírené nastavenia.

 5. V Súkromie kliknite na možnosť Nastavenia obsahu.

 6. V sekcii Kontextové okná vyberte možnosť: Povoliť všetkým webovým stránkam zobrazovať kontextové okná

Zapnutie alebo vypnutie kontextových okien v Mozilla Firefox

 1. Spusťte aplikáciu Firefox.

 2. V pravom hornom rohu kliknete na možnosť Otvoriť ponuku a potom kliknete na Možnosti.

 3. V okne Možnosti na karte Obsah odškrtnite možnosť Blokovať vyskakovacie okná.

Zapnutie kontextových okien v Internet Explorer

 1. Spusťte aplikáciu Internet Explorer.

 2. V pravom hornom rohu okna kliknite na možnosť Nastavenie a potom vyberte Možnosti internetu.

 3. Na karte Osobné údaje pod položkou Blokovanie automaticky otváraných okien vyberte možnosť Vypnúť blokovanie automaticky otváraných okien.

 4. Nastavenie blokovania upravíte kliknutím na možnosť Nastavenie.

 5. V okne Nastavenie blokovania automaticky otváraných okien pod možnosťou Úroveň blokovania vyberte požadované nastavenie zo zoznamu a kliknete na možnosť m_Zavrieť_.

 6. Kliknete na možnosť Použiť a potom na tlačidlo OK.

Zapnutie kontextových okien v Safari

 1. V počítači so systémom Mac spusťte prehliadač Safari.

 2. Na lište ponuky kliknite na tlačidlo Safari a potom kliknete na Predvoľby.

 3. Na karte Zabezpečenie sa uistite, že vedľa možnosti Obsah webu je odškrtnuté Blokovať vyskakovacie okná.